video

August 1, 2015

It was fun making this short video with one of my drawings, using Photoshop and iPhoto.

Het was leuk om dit korte filmpje van een van mijn tekeningen te maken met Photoshop en iPhoto.

line drawings to stitch

August 1, 2015

I have lots and lots of photos of my son from when he was little and sometimes I would take a series of photos of him with different expressions. From one of these series I made simple line drawings, using a special tool to enlarge the photo in he right proportions. I worked in pencil first until I was happy with the drawing and then traced the pencil lines with a fineliner.

These simple drawings could be stitched onto fabric either with the machine or by hand.

Ik heb heel veel foto’s van mijn zoon van toen hij klein was en soms maakte ik ook wel eens een serie foto’s met verschillende uitdrukkingen. Van een van die series heb ik simpele lijntekeningen gemaakt en een speciaal tekengereedschap om de foto proportioneel te vergroten. Ik heb eerst met potlood getekend, totdat ik er tevreden mee was en daarna de potloodlijnen met fineliner nagetrokken.

Deze eenvoudige tekeningen zouden op de machine of met de hand kunnen worden overgebracht op textiel.

And these are some more sketches I made. I tried to add some watercolour paint to some of them, but it’s difficult as I have hardly any watercolour experience. But fun to do, anyway! Perhaps I should take a watercolour class to learn the technique properly.

En dit zijn nog wat schetsen die ik heb gemaakt. Ik heb geprobeerd met aquarelverf te werken, maar dat is moeilijk omdat ik er nauwelijks ervaring mee heb. Maar toch wel leuk om te doen! Misschien zou ik aquarelles moeten nemen om de techniek goed te leren.

Ex QS’ers die mijn blog lezen zullen misschien het derde portret herkennen, d.w.z. als ik erin geslaagd ben om het goed te laten lijken. :-)

new ideas?

July 30, 2015

IMGP3817

I came across some copper scrubbers the other day which I just had to buy to see what I could do with them (except of course scouring pans :-) ). They’re the same as the steel scrubbers except that they’re made from a copper knitted mesh.

So they went into the ‘magic box’ to colour them blue. In the meantime I’ve been searching the internet and found a place where I can not only buy these scrubbers in bulk, but also a knitted copper mesh and one that’s woven. Perhaps some new ideas will come up using these materials.

Gisteren kwam ik deze koperen schuursponsjes  tegen en die moest ik natuurlijk wel kopen om te zien wat ik ermee kon doen (behalve pannen schuren natuurlijk :-) ). Ze zijn hetzelfde als de staalsponsjes alleen zijn ze gemaakt van gebreid koper.

Ze zijn de ‘toverdoos’ in gegaan om ze blauw te kleuren. Inmiddels heb ik op het internet gezocht en vond een bedrijf waar ik niet alleen deze sponsjes in een grote hoeveelheid kan kopen maar ook het gebreide koper en een geweven gaas. Misschien komen er wat nieuwe ideeën op om daar iets mee te gaan doen.

hands and faces

July 28, 2015

My sketch theme for this week is ‘hands’ and ‘faces’ remains an ongoing theme for now. Sketching is gradually becoming more and more of a habit and the more I practice the better the sketches should become.

I’ve also experimented with colour in some of the portraits, one with coloured pencil and one with watercolour. Not very successful so far, but I’ll keep trying.

They’re all still fairly quick sketches as I don’t like to work too long on one and the same drawing. Instead of to keep correcting a drawing I prefer starting on a new one and try to make it  better than the previous.

Mijn schetsthema van deze week is ‘handen’ en ‘gezichten’ blijft voorlopig een doorlopend thema. Het tekenen wordt al steeds meer een gewoonte en hoe meer ik oefen hoe beter de schetsen zullen worden.

Ik heb ook wat kleur geprobeerd in een paar portretten, één met kleurpotlood en één met aquarelverf. Nog niet zo succesvol, maar ik blijf gewoon proberen.

Het zijn allemaal nog steeds vrij snelle schetsen omdat ik niet graag te lang aan één tekening werk. In plaats van te blijven corrigeren begin ik liever aan een nieuwe tekening en probeer die dan beter te doen dan de vorige.

I said that I’d keep it simple, so this is the end result, a quilt with three layers. I attached the piece of copper with handstitch. Not the best piece I ever made, but I see it more as a sample. Often, when I try something new, I don’t just make a sample, but a completed piece of work. I had thought of colouring the copper leaf artificially, but using ammonia would dissolve the fragile copper leaf, the torch was of course out of the question. Perhaps next time I could print with liver of sulphur.

The next step is hanging the piece outside and see what will happen. It was fun to use copperleaf and I’ll definitely do some more experimenting with it.

Zoals ik zei zou ik het simpel houden, dus dit is het eindresultaat, ik heb er een quilt van gemaakt met drie lagen. Het koperen stuk is vastgezet met handsteken. Niet het beste wat ik ooit heb gemaakt, maar ik beschouw het meer als een proefje. Vaak, als ik iets nieuws wil uitproberen, maak ik niet alleen een proefje, maar een ‘af’ werk. Ik had er over gedacht om het bladkoper te kleuren, maar voor ammonia is het te kwetsbaar en de brander kwam al helemaal niet ter sprake. Misschien kan ik de volgende keer printen met zwavellever.

De volgende stap is het werkje buiten hangen en zien wat er gebeurt. Het was leuk om een keer bladkoper te proberen en ik ga er zeker meer mee doen.

Although it’s simple and looks like a quick design, choosing the colours and the order for the copper ‘melon bowls’ wasn’t even that straightforward. I often audition by taking photos and look at them on my computer and as you can see there were quite a number of photos involved before I was happy with it. Looking at them I’m not sure why I thought one was better than the other :-) , but I do these things intuitively, I’m happy with it as soon as it ‘feels’ right and then I leave it as it is. (And now just the one piece turned into an interesting series.)

Hoewel het een eenvoudig ontwerp is, was het kiezen van de kleur en de volgorde van de ‘meloenschaaltjes’ niet eens zo simpel. Vaak probeer ik dingen uit door er foto’s van te maken en deze op mijn computer te bekijken en zoals je ziet was er een redelijk aantal foto’s nodig, voordat ik tevreden was. En als ik er nu naar kijk weet ik niet waarom ik de ene nou beter vond dan de ander :-) , maar ik doe dit soort dingen intuïtief, ik ben tevreden als het goed ‘voelt’ en dan laat ik het verder zo. (En nu is het ene werkje zo een leuke serie geworden.)

 

back to fabric

July 20, 2015

It has been a long time since I worked with fabric. I’ve got quite a big stash of dyed and printed fabrics, and it was lovely to get them out and rummage through them again. I’m trying to find a way to use copper and fabric together.

Het is lang geleden dat ik met stof heb gewerkt. Ik heb een redelijk grote hoeveelheid geverfde en bedrukte lapjes en het was fijn om ze weer eens tevoorschijn te halen en lekker doorheen te rommelen. Ik wil proberen een manier te vinden om koper en textiel samen te gebruiken.

I picked a piece of handdyed old linen and I applied copper leaf to it, using the same glue that is used to adhere metallic foils to fabric. With a silkscreen I pulled the glue onto the fabric, trying to not too evenly distribute it as I wanted patterns in the copperleaf, not a solid and smooth surface. And perhaps I can even discolour it in some way or other.

Ik heb een lap geverfd oud linnen gekozen en daar bladkoper op aangebracht, met dezelfde lijm als die gebruikt wordt voor metaalfolies. Met een zeefdrukraam heb ik de lijm op de lap getrokken en geprobeerd om hem niet te egaal aan te brengen omdat ik patronen in het bladkoper wilde, niet een glad oppervlak. En misschien dat ik het ook nog kan kleuren op de een of andere manier.

So now I’m thinking of ways to take this piece of fabric further and lots of ideas go through my mind. Shall I make one larger piece or cut it up into smaller parts? Shall I use just a single layer of fabric or make a quilt with batting? Shall I make a three-dimensional piece, with copper shapes attached. If I make a quilt I can cut holes in it, in these holes I can stick cylinders made from rolled up pieces of copper. So many options, but I’ll probably end up making it a fairly simple piece, as I like simple! :-)

En nu ben ik dus aan het bedenken wat ik met deze lap zal gaan doen. Een hoop ideetjes zijn er al door mijn hoofd gegaan. Zal ik de lap in zijn geheel gebruiken of in kleinere stukken verwerken? Zal ik met een laag stof werken of een quilt maken met tussenvoering? Zal ik een driedimensionaal werk maken, met koperen dingetjes erop? Als ik een quilt maak zou ik er gaten in kunnen maken waardoor ik dan cilinders van opgerold koper zou kunnen steken. Zo veel mogelijkheden, maar het zal er waarschijnlijk wel op uitdraaien dat ik iets simpels maak, ik hou van simpel! :-)

I have this small piece of beautifully reddish coloured copper which I could attach, either as a whole or cut it up. In Photoshop I auditioned some ideas, like this one, for which perhaps I could use this piece of coloured copper.

Ik heb een stukje mooi roodachtig gekleurd koper dat ik ofwel in zijn geheel kan bevestigen of in stukken knippen. In Photoshop heb ik al wel wat ideeën uitgeprobeerd, waarvoor ik misschien dit stukje koper zou kunnen gebruiken.

But I’m not going to make something too hastily, I’m going to leave the fabric lying on the table and then I’ll see what it’s going to be in the end.

Maar ik ga niet te gehaast iets maken, ik laat de lap een poosje op tafel liggen en dan zie ik wel wat het uiteindelijk wordt.

not giving up

July 18, 2015

In my previous post I wrote that I’d given up trying to draw a good portrait. I realized that it would mean lots and lots of practice and I didn’t think I could stick to that, as there are so many other things I like to do. But it was just me being impatient and as I’ve always been drawn to making portraits, I got myself a good book, ‘Drawing the Human Head’, and I’ve decided to keep practicing, but to not make it my main focus. There’s so much other work I’d like to do as well. As I’m a fast and intuitive worker taking the time to try and make a good drawing now and then will be a nice change.

In September I’ll be taking part in a textile event. Together with the organizers of this event Ellen Bakker picked twenty  artists from her book ‘Textile is Alive’ to exhibit there. I want to start making some more things to show there.

In mijn vorige berichtje schreef ik dat ik het proberen tekenen van een goed portret op had gegeven. Ik realiseerde me dat het heel veel oefenen betekent en ik dacht dat ik dat niet zou kunnen volhouden. Maar ik was gewoon ongeduldig en omdat ik altijd al aangetrokken geweest ben tot het maken van portretten heb ik een goed boek aangeschaft, ‘Drawing the Human Head’, en heb besloten toch te blijven oefenen, maar niet als belangrijkste bezigheid. Er is zoveel ander werk dat ik wil maken. Omdat ik een nogal snelle en intuïtieve werker ben is het concentreren en tijd te nemen voor het proberen te tekenen een leuke afwisseling.

In september doe ik mee met de Textiel en Vezelmanifestatie in Doesburg. Samen met de organisatie heeft Ellen Bakker twintig mensen uit haar boek ‘Textiel Leeft’ uitgekozen om daar te exposeren. Ik wil nog een aantal dingen gaan ‘maken om daar te laten zien.

no tricks this time

July 16, 2015

I do like to draw faces. It’s not so difficult to get everything in the right place, it’s just a matter of measuring, but what I do find hard is the shading. As I’m using black and white photos to draw from it’s not easy to see the different shades of grey. And I’m using paper with a tooth at the moment, as that’s all I have, but this makes it very difficult to get an even layer of graphite on the paper.

But I’m pleased with the results so far. I’m not aiming for perfection in drawing, as that will need lots of patience and dedication. It would be nice, though, to be able to make a quick and expressive portrait. But that’s not easily achieved, it’ll need a lot of practice. I don’t think that’s something I’ll ever manage. Luckily there are many other things that I can do, though! :-)

Het tekenen van portretten vind ik toch wel heel leuk. Het is niet zo moeilijk om alles op de juiste plaats te krijgen, dat is gewoon goed meten, maar wat ik wel heel moeilijk vind is het aanbrengen van toon. Omdat ik zwartwit foto’s gebruik om na te tekenen is het nogal lastig om de verschillende grijstinten te onderscheiden. Ook gebruik ik papier met een beetje textuur, dat is het enige stevige papier dat ik momenteel heb, maar daardoor is het wel extra moeilijk om een gelijkmatige laag grafiet op het papier te krijgen.

Maar tot nog toe ben ik best tevreden over het resultaat. Ik streef er niet naar om perfect te kunnen tekenen, dat zou te veel geduld en toewijding vergen. Het zou wel leuk zijn om een snel en expressief portret te kunnen maken. Maar dat is niet iets dat je zomaar kunt, daar gaat toch eerst een heleboel oefenen aan vooraf. En ik denk niet dat dat binnen mijn bereik ligt. Gelukkig zijn er wel heel veel andere dingen die ik kan! :-)

two faces

July 16, 2015

These are two faces to use for a new project. They’re based on a drawing I made of a photo.

Sometimes, in some of my earlier work, I’ve used line drawings of a faces that I’d made from a photo of that face in Photoshop. But it also nice to draw the faces myself.

Dit zijn twee nieuwe gezichten om voor een nieuw idee te gebruiken. Ze zijn gebaseerd op een tekening die ik heb gemaakt van een foto.

Ik heb in eerder werk ook wel eens een lijntekening van een gezicht gebruikt, maar die had ik dan in Photoshop gemaakt van een foto van het gezicht. Eigenlijk is het ook wel leuk om zelf de gezichten te tekenen.

When drawing the  first face, this time as a little trick instead of having to measure, I pierced some holes on the vertical axe and through the center of the eyes, to leave marks on the drawing paper. You can still see them in the drawing.

For the second sketch I drew horizontal lines to mark the position of the features of the face.

Bij het tekenen van het eerste gezicht heb ik deze keer als trucje in plaats van het uitmeten, met een speld een aantal punten van de foto doorgeprikt op de verticale as en door het midden van de ogen, om op die manier deze plaatsen  aan te geven op het tekenpapier. Je kunt ze nog zien zitten op de tekening.

Voor de tweede schets heb ik horizontale lijnen getrokken om de positie van de onderdelen van het gezicht aan te geven.

I painted some copies with watercolour and have been also been photoshopping, which can give fun effects.

Ik heb een paar kopieën ingekleurd met waterverf en ook wat zitten photoshoppen, wat leuke resultaten kan geven.

the odd one out

July 15, 2015

I made these three pieces the same size and shape so that they can be hung in a row. I made them in three different shades, from light to dark, but I now see that the third piece has a dark bowl which stands out more.

I used one and the same sheet of printed and coloured copper for every piece in order to have the bowls match each other, but sometimes it has a darker patch. When I attach the bowls together I work in rows which I then combine to one piece. While doing so I make sure to have the right division of the brighter and darker bowls.

When making the third piece I did hesitate to have the dark one in the center of the seven bowls, but thought I’d do it anyway and see what it would look like when the piece was on the wall. I’d normally have it off center.

Deze drie werkjes heb ik in dezelfde afmeting gemaakt, zodat ze op een rijtje kunnen worden gehangen. Ik heb ze drie verschillende tinten gegeven, van licht naar donker. Maar nu zie ik dat het derde werkje een donker schaaltje heeft dat eruit springt.

Ik gebruik altijd één en hetzelfde vel bedrukt en gekleurd koper voor elk werkje, zodat de schaaltjes overeenkomen met elkaar, maar soms zit er een wat donkerder plek op. Wanneer ik de schaaltjes aan elkaar vast maak, werk ik altijd in rijen die ik dan aan elkaar zet. Terwijl ik dat doe let ik er op dat er een goede verdeling van lichte en donkere schaaltjes is.

Toen ik het derde werkje maakte twijfelde ik of ik het donkere schaaltje in het midden van een rij zou doen, maar bedacht het toch te doen en dan zien of het succesvol was als ik het werkje op zou hangen.  Normaal gesproken zou ik het links of rechts van het midden doen.

I think perhaps it looks better with the third piece in the middle of the three. Or I can replace the dark bowl. How fussy one can be! :-)

Misschien dat het beter is als ik de volgorde van de drie werkjes verander. Of toch het donkere schaaltje vervangen. Hoe moeilijk kun je doen! :-)

design fun

July 6, 2015

One of my favourite filters in Photoshop to play with at the moment is ‘cut out’. I have no idea how it works but it’s a great way of making abstract versions of images.

I have a series of photos of my son wearing a woolly hat which has been the basis of the drawings that I showed earlier. The drawings themselves are simplified faces and I’ve been abstracting them further with the ‘cut out’ filter. I like the effect!

Een van mijn favoriete filters in Photoshop om mee te spelen is de ‘cut out’. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar het is een ontzettende leuke manier om plaatjes abstract te maken.

Ik heb een serie foto’s van mijn zoon met een muts op, die ook de basis waren voor de tekeningen die ik eerder liet zien. De gezichten zijn al vrij simpel en ik heb ze nog verder vereenvoudigd met de ‘cut out’ filter.  Ik vind het een leuk effect!

This is one of the photos of the series, first turned into grey tones and then made into an abstract design. I like playing like this to get lots of designs, but they’re hardly ever taken any further. It’s just the designing that I like.

Dit is een van de foto’s uit de serie, eerst veranderd tot grijswaarden en daarna heb ik er een abstract ontwerp van gemaakt. Ik vind het leuk om zo maar een beetje te zitten proberen en ontwerpen in Photoshop. Maar verder doe ik eigenlijk nooit iets met de ontwerpen, het ontwerpen zelf is gewoon leuk.

This is the flyer for an exhibition at the end of the month in which I’ll be taking part. A number of artists who have been featured in the book ‘Textile is Alive’ by Ellen Bakker, will be showing some of their work at several locations in a beautiful part of the Netherlands. It promises to be a wonderful exhibition!

Dit is een expositie, eind van deze maand en begin augustus, waaraan ik ook meedoe.

Een aantal kunstenaars uit het boek ‘Textiel Leeft’ van Ellen Bakker laten hier wat van hun werk zien. Het is een kunstroute over drie dorpen, georganiseerd door het linnenmuseum Bussemakerhuis, het enige overgebleven fabrikeurshuis uit de 18e eeuw. Het is een prachtig oud pandje in een mooi stukje Twente. Het zal zeker een mooie expositie worden!

just for fun

July 4, 2015

The weather still being hot I cannot really get myself to do much. And spending the day in a cool airconditioned supermarket isn’t really an option! :-) To keep myself busy today I made this series of faces and gave them a colourful hat. For the faces I used photos which I altered in Photoshop. That way they were very easy to draw. Besides that I also took plenty of artistic licence, which shows clearly in the one with the yellow hat.

Met dit hete weer kom ik tot weinig. En de hele dag in de koele supermarkt blijven is ook geen optie! :-) Om mezelf vandaag toch maar een beetje bezig te houden, heb ik deze serie gezichten getekend, en ze een kleurige muts gegeven. Als basis heb ik foto’s gebruikt die ik heb bewerkt in Photoshop. Daardoor waren ze heel makkelijk na te tekenen. Bovendien heb ik lekker veel artistieke vrijheid genomen, wat goed te zien is aan het gezicht met de gele muts.

© meta heemskerk 1

©  meta heemskerk 3 kopie

© meta heemskerk 2

My weekly sketching theme is still portraits, as I enjoy that a lot.

For someone as impatient as me who wants quick results learning to draw a good portrait is quite a challenge. It requires lots and lots of practice and I’ve never really managed to persist. But I intend to stick to it this time! :-)

Mijn wekelijkse tekenthema is nog steeds portretten, omdat ik daar veel plezier in heb.

Voor iemand zo ongeduldig als ik en die snel resultaat wil is het leren tekenen van een goed portret een behoorlijke uitdaging. Het vergt ontzettend veel oefening en ik heb eigenlijk eerder nooit echt doorgezet. Maar ik ben nu van plan het vol te houden! :-)

When I try to draw a portrait I use my pencil, or any other tool, to measure and get the proportions right. It’s quite difficult and the result isn’t always that satisfying, as you can see in the third portrait, the nose is far too long and the eyes too far apart! But this was the first attempt, the other two are already a little better. I like the third one too, though, it would be an idea to make the proportions incorrect on purpose to get fun results.

Als ik een portret teken gebruik ik mijn potlood, of iets anders, om te meten en de verhoudingen goed te krijgen. Het is vrij moeilijk en het resultaat is niet altijd geweldig, zoals je in het derde portret kunt zien, de neus is veel te lang! Maar dit was de eerste poging, de andere twee zijn al iets beter. Ik vind de derde eigenlijk ook wel grappig, misschien een idee om express de verhoudingen niet te laten kloppen om grappige resultaten te krijgen.

The other day I came across a BBC documentary, David Hockney’s ‘The Secret Knowledge’. Apparently the old masters in as far back as the early 15th century applied the latest technology to outline their subject onto the canvas. First concave mirrors and later lenses, the camera obscura. They were very secretive about it, probably because it might have been considered cheating, as it would be today by a lot of people. But why not use modern technology, it’s there for us to make things easier and to extend possibilities!

Een paar dagen terug kwam ik een BBC documentaire tegen, David Hockney’s ‘The Secret Knowledge’. Kennelijk gebruikte de oude meesters uit het begin van de vijftiende eeuw al de nieuwste technieken om de opzet van een schilderij te maken. Eerste holle spiegels en later lenzen, de camera obscura. Er werd nogal geheimzinnig over gedaan, waarschijnlijk omdat het als sjoemelen werd beschouwd, zoals het vandaag ook nog door veel mensen wordt gezien. Maar waarom zou je geen gebruik maken van de moderne techniek, die is er tenslotte is om ons het leven makkelijker te maken en meer mogelijkheden te geven!

So I’ve been playing with some photos. I applied graphite to the back and traced the outlines to transfer them onto a piece of drawing paper. It’s also a good way to practice shading, I can keep shading the same face, until I get it right.

Dus heb ik met een paar foto’s gespeeld. Op de achterkant heb ik grafiet aangebracht, om de contouren op een vel papier over te brengen, door deze na te trekken. Dit is ook een goede manier om het toon aanbrengen te oefenen, omdat ik steeds hetzelfde gezicht kan doen totdat het goed lukt.

©  meta heemskerk

© meta heemskerk2

On some other photos I used Photoshop to change the lighting and contrast of the portrait, which will make it much easier to draw as it doesn’t need a lot of shading.

In enkele andere foto’s heb ik in Photoshop de belichting en contrast van het portret veranderd, waardoor het veel makkelijker te tekenen wordt, omdat het niet zoveel grijstonen nodig heeft.

© meta heemskerk

The weather is extremely hot, it’s so hot, that’s best to stay inside (and do some more sketching).

Today was the hottest day in July ever. Over the weekend the weather was slightly cooler, but still warm enough to get good results patinating copper. I coloured these objects under slightly different circumstances each and the result is three different shades of a lovely blue. I then sealed them with wax so they can safely be left outside and endure our changeable Dutch weather. When I use a lacquer to seal the patina the colour can become more greenish, but this depends on the type of lacquer.

Het is het beste om binnen te blijven met dit hete weer (en lekker wat te tekenen). Maar afgelopen weekend was het nog redelijk en de warmte is perfect om koper te patineren. Ik heb deze objecten alle drie onder iets andere omstandigheden gekleurd en het resultaat is drie mooie verschillende tinten blauw. Ik heb ze daarna met was behandeld zodat ze buiten kunnen liggen en ons veranderlijke Nederlandse weer kunnen weerstaan. Als ik ze met lak behandel kan het patina meer groenachtig worden, maar dat is afhankelijk van het soort lak.

back again

June 21, 2015

© meta heemskerk

© meta heemskerk

© meta heemskerk

Today was the last day of the Kunstschouw, a nine day art event in which I’ve taken part. It was a tiring, but interesting and rewarding experience and I got lots of positive feedback on my work. As I had to be present at my own location most of the time I didn’t get round to see all the others, but I did manage to visit several and saw lots of beautiful artwork.

On the photos you can see me chatting with the two other artists at our location, both of them very nice people, and some of the work I’ve exhibited. A lot of visitors were intrigued by my use of copper foil, something they hadn’t seen before.

And now I’m glad to be back home and get back to making again!

Vandaag was de laatste dag van de Kunstschouw, een negendaagse kunstevenement waaraan ik heb deelgenomen. Het was vermoeiend, maar interessant en ik kreeg heel veel positieve reacties op mijn werk.

Omdat ik de meeste tijd op mijn eigen locatie aanwezig moest zijn heb ik niet de kans gehad om alle andere te zien, maar ik heb er toch nog een aantal kunnen bezoeken en veel mooi werk gezien.

Op de foto’s zie je me aan het kletsen met de twee andere kunstenaars op onze locatie, beide heel aardige mensen, en wat van het werk dat ik liet zien. Veel bezoekers waren geïntrigeerd door mijn gebruik van koperfolie, iets dat ze nog niet eerder hadden gezien.

En nu ben ik blij dat ik weer thuis ben en weer aan de slag kan met mijn werk.

Usually when I make a piece that I like I make more of them. So I cut more circles in a different size than the ones for the previous two ‘bookworms’ and made this bookform. I often buy old books from a thrift store or something, to cut up and use in collages or in this case for the pages of the bookform.

I like the book pages in their original colour, but next time I might try to use some of the blue patina as a pigment and colour the paper with it or colour the paper in some other way.

Altijd als ik een werkje maak dat ik mooi vind, maak ik er meer van. Dus heb ik weer cirkels geknipt , deze keer van een andere afmeting dan de vorige twee ‘boekenwurmen’ en heb deze boekvorm gemaakt. Ik koop vaak oude boeken die ik kan gebruiken voor collages e.d., in dit geval voor deze boekenvorm.

Ik vind het mooi dat de pagina’s de originele kleur hebben, maar de volgende keer ga ik eens proberen of ik wat van het blauwe patina kan gebruiken als pigment om het papier te kleuren of op een andere manier het papier te bewerken.

drawing me this week

June 8, 2015

Last week I’ve sketched grasses and flowers and this week my drawing theme is ‘portraits’. As I’m an ever available model it’s ‘self-portrait’.

I’ve always felt attracted to making portraits, that’s why I made lots of fabric portraits (here and here), but it has been a very long time since I’ve tried to draw one, so I need a lot of practice again. So far I’ve made several sketches of my eyes, mouth and nose, either by looking in the mirror or from a photo. Then I tried to make my face, using a photo as a reference.

It would be interesting to see how it would turn out if I used different materials.

Vorige week heb ik schetsjes gemaakt van grassen en bloemen en deze week is mijn thema ‘portretten’. Omdat ik een altijd beschikbaar model ben is het ‘zelfportret’.

Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het maken van portretten, vandaar mijn grote hoeveelheid stofjesportretten (hier en hier), maar het is heel erg lang geleden dat ik heb geprobeerd om er een te tekenen, dus moet ik weer veel oefenen. Tot zover heb ik verschillende schetsjes gemaakt van mijn ogen, mond en neus, met behulp van een spiegel of van foto’s en daarna geprobeerd mijn hele gezicht te maken aan de hand van een foto.

Het zal ook leuk zijn om te zien wat ik er van maak met andere materialen.

red rose

June 7, 2015

I’ve been doing some more sketching this week, one of the subjects being a rose. This is a very difficult flower to draw, with so many, curled petals!

I love to play and design with photos in photoshop, just for the fun of it, not with a purpose to make something from the designs that I create. Often I do keep the designs in a file, though, they might come useful at some time.

This time I only applied the ‘cut-out’ filter, trying lots of possibilites.

I took a photo of the rose, which I had been sketching, and by going through all the different effects of the cut out filter I gradually ended up with, I think, the second most simpel version of the photo. I changed the colours and to anyone else this would be just a red triangle on a green background, but as I know what the starting point was, to me it’s a red rose! :-)

Ik ben deze week doorgegaan met het tekenen en een van mijn onderwerpen was een roos. Ik vind dit een heel moeilijke bloem om na te tekenen, met zoveel gekrulde blaadjes!

Ik zit vaak wat te spelen en ontwerpen met foto’s in photoshop, gewoon omdat het leuk is, niet omdat ik met het ontstane ontwerp iets wil gaan maken. Vaak bewaar ik de ontwerpen wel in een map op mijn computer, ze kunnen altijd nog een keer van pas komen.

Deze keer heb ik alleen het ‘cut-out’ filter gebruikt en heel veel mogelijkheden geprobeerd.

Van de roos die ik aan het tekenen was heb ik een foto gemaakt en door deze met alle verschillende effecten van het ‘cut-out’ filter te bewerken kreeg ik geleidelijk aan de volgens mij de op een na meest simpele versie van de foto. De kleuren heb ik veranderd en voor iedereen zou dit gewoon een rode driehoek op een groene achtergrond zijn, maar omdat ik weet wat het uitgangspunt was is het voor mij een rode roos! :-)

sketching in series

May 31, 2015

As my plan is to sketch on a regular base I’ve set myself a new challenge. Every week I’m going to choose a subject and draw it using different techniques and materials during that week. My goal is to maintain a habit of sketching and at the same time improve my drawing skills. I think by sketching the same subject over and over again it will become more and more familiar and easier to draw. When I have a new idea I usually start out very enthusiastically , so I spent this weekend making lots of sketches. I won’t be keeping this up, but I think I’ll manage to do at least one sketch a day for as long as I’m enjoying it. On Saturday I had bought some pears. Looking at them I thought they might be a good object to start with. The materials I used for these different sketches are fineliners, watersoluble marker, watercolour, watercolour pencils, coloured pencils, pencil.

Omdat het mijn voornemen is om regelmatig te gaan tekenen heb ik een nieuwe uitdaging bedacht. Ik ga een bepaald voorwerp een aantal malen gedurende een week tekenen met verschillende technieken en materialen. De bedoeling is dat ik er zo een gewoonte van maak om te tekenen en tegelijkertijd mijn vaardigheid verbeter. Ik denk dat door het steeds opnieuw tekenen van hetzelfde voorwerp dit dan steeds makkelijker zal gaan. Meestal als ik een nieuw idee heb begin ik heel enthousiast, dus dit weekend heb ik al flink wat tekeningen gemaakt. Zodra het nieuwtje eraf is zal dat wel minder worden, maar het plan is om minstens één tekening per dag te maken, voor zolang als ik er plezier in heb. Afgelopen zaterdag had ik peren gekocht en bedacht toen dat een peer wel een geschikt voorwerp was om mee te beginnen. De materialen die ik heb gebruikt zijn fineliners, wateroplosbare stift, waterverf, aquarel kleurpotloden, kleurpotloden, potlood.

Kunstschouw

May 31, 2015

Flyer Kunstschouw 2015

From June 13 – 21 I’ll be exhibiting some of my work at the Kunstschouw, a yearly art event in a part of the Netherlands on the coast. Two hundred artists will be showing their work in 35 locations spread over 12 villages. These locations can be churches, farmsheds, gardens, a windmill etc.

My location is this hotel. I’ll be there with two other artists. It’s an area popular with tourists and every year the Kunstschouw draws many visitors. I’m very much looking forward to be part of this event.

Dit is de flyer van de Kunstschouw, waaraan ik ook meedoe. Mijn locatie is het Duinhotel in Nieuw-Haamstede en exposeer daar met twee andere kunstenaars. Het wordt een druk bezette week,  maar ik heb er veel zin in.

art journaling

May 30, 2015

This slideshow requires JavaScript.

After having finished my Distant Stitch course I felt a little bit at a loss without the structure of working on assignments so I needed to think of something. I’d always had the intention to get back into a habit of drawing but I needed a little push as I kept putting it of.

A while back I read on Franki’s blog that she was taking a course by Sketchbookskool and this seemed to be a nice challenge for me. I didn’t want to commit to anything too big and this six-week course seemed like a good option, so I signed up. This week is already the last week of this course.

Every week six different tutors, one of them Dutch and co-founder of Sketchbookskool, each share their work, techniques and give homework to do. It’s good to see different approaches and then pick the one that appeals most. Most of them draw with a pen, so no lines can be erased, which apparently is a good way to learn. So that’s what I did, too.

It was just the incentive I needed to get back into drawing. It’s not that I want to invest a lot of time and make drawing my priority, but I think it’ll be a lot of fun to keep an art journal with daily sketches and doodles and the practice will make me draw better over time.

These are some of the quick sketches I made during this course. I think some of them aren’t even all that bad! :-)

Nadat ik klaar was met de Distant Stitch cursus merkte ik dat ik toch wel de structuur miste van het werken aan opdrachten. Ik was al een tijdje van plan om weer meer te gaan tekenen, maar het kwam er maar niet van.

Een tijdje terug schreef Franki op haar blog over een tekencursus die ze deed bij Sketchbookskool en dat leek me ook wel iets voor mij. Ik wilde niet opnieuw aan een uitgebreide cursus beginnen en deze zesweekse cursus leek me een goed alternatief, dus heb ik me aangemeld. Inmiddels ben ik alweer bij de laatste week.

Elke week laten zes verschillende docenten, waarvan eentje uit Amsterdam en mede-oprichter van Sketchbookskool, hun werk zien en leggen technieken uit, daarna geven ze een huiswerkopdracht. Het is fijn om verschillende manier van tekenen te zien met verschillende materialen en dan uit te kiezen wat het meeste aanspreekt. De meesten tekenen met pen, zodat lijnen niet kunnen worden uitgegumd. Dit schijnt een goede manier te zijn om het te leren, dus dat heb ik ook gedaan.

Het was precies het duwtje dat ik nodig had om weer met tekenen te beginnen. Het is niet zo dat ik er veel tijd aan wil gaan besteden omdat ik zoveel andere dingen ook leuk vind, maar ik denk dat het een goed idee is om een ‘art journal’ bij te houden en dagelijks een snelle tekening of doodle te maken. Door op deze manier te oefenen zal ik dan ook steeds beter gaan tekenen.

Dit zijn een paar van de snelle tekeningetjes die ik tijdens de cursus heb gemaakt. Ik vind sommige niet eens zo slecht! :-)

boekenwurm

May 23, 2015

I made this wriggly ‘boekenwurm’ with circles that I cut from copper cut offs. They’re only 1.5 cm. I also cut circles from some old book pages. As the copper thread got rusty in the ammonia container, the paper is also coloured.

Ik heb deze kronkelende ‘boekenwurm’ gemaakt met rondjes van 1,5 cm, geknipt uit koperrestjes. Ook heb ik rondjes geknipt uit een paar oude boekenpagina’s. Doordat het koperdraadje roest in de ammonia bak is het papier ook meegekleurd.

I think it was a fun way to use up some small copper left-overs, I’m quite thrifty with my copper. I did throw away the tiny cut-offs of these circles, however, after I’d taken a photo of them, which might come useful for something at some time! :-)

The Dutch word ‘boekenwurm’ is a nickname for someone who reads lots and lots. I don’t know the English equivalent but translated it would be ‘bookworm’, is that the correct English expression?

 Ik vond het wel een leuke manier om kleine koperrestjes te gebruiken, ik ben nogal zuinig als het mijn koper betreft. Het mini knipafval dat ik weer van deze rondjes kreeg heb ik toch maar weggegooid, maar pas nadat ik er een foto van had gemaakt, die misschien ooit weer ergens voor te pas kan komen!  :-)

happy accident?

May 22, 2015

This week I went to see a friend and took the piece from the previous post with me to show to her. But just as I got out of the car on the driveway the copper thread snapped and part of the circles came off. I think because of the ammonia the thread had become weak. I showed it to my friend anyway and we both decided that this new shape I got now was interesting as well. So I threaded the circles onto a new piece of copper wire, knotting it at both ends. I still like the circle as well, though, but it’s fun to try different shapes.

Afgelopen week ben ik bij een vriendin langs gegaan en nam het werkje uit het vorige berichtje mee om het aan haar te laten zien. Maar net toen ik uit de auto gestapt was brak het koperdraad en viel een aantal cirkels eraf. Ik denk dat het koperdraad zwak was geworden door de ammonia. Ik heb het werkje toch aan mijn vriendin laten zien en we vonden beiden dat deze nieuwe vorm eigenlijk ook interessant was. Dus heb ik de koperen rondjes op een nieuwe draad geregen en in beide uiteinden een knoop gelegd. De cirkel vind ik ook nog steeds mooi, maar het is wel leuk om verschillende vormen uit te proberen.

just playing

May 15, 2015

© meta heemskerk

© meta heemskerk

© meta heemskerk

© meta heemskerk

What I like about the copper is that it’s reusable. I took apart a piece with little black bowls that I didn’t like and flattened these again into circles, scoured off the black colour and threaded them onto a piece of copper wire. It’s now a lovely tactile piece, with the circles moving around in my hands. When I lay it down it’s a circle, when I hang it up it’s a droplet shape. I sprayed it with ammonia solution to give blue colour to the edges of the brown circles.

The size of the circles for this piece is quite large, 6,5 cm. I’m now cutting lots of tiny circles from copper cut offs that I saved. I’ll thread them onto wire as well and see which shape I can come up with.

Wat ik zo fijn vind aan het koper is dat het hergebruikt kan worden. Ik heb een werkstuk met kleine zwarte schaaltjes dat ik niet zo geslaagd vond uit elkaar gehaald. Van de schaaltjes heb ik weer  platte cirkels gemaakt en de zwarte kleur verwijderd met een staalsponsje. Deze cirkels heb ik op een koperdraad geregen. Het is nu een simpele vorm, maar heel beweeglijk. Als ik hem neerleg is het een cirkel, opgehangen is het een druppelvorm. Ik heb hem met ammonia oplossing bespoten om de randjes van de bruine cirkels blauw te kleuren.

De afmeting van de cirkels is vrij groot, 6,5 cm. Nu ben ik bezig om heel kleine rondjes te knippen uit koper afval dat ik heb bewaard en die ga ik op dezelfde manier op een draad rijgen. En dan maar zien wat voor vorm ik hiermee ga maken.

colourful

May 9, 2015

IMGP3103

From one of the the screenprinted and heat coloured pieces of copper that I showed in a previous post I cut circles, shaped them inside a melon spoon and fastened them to each other with bundles of very thin copper wire. To make the wire less shiny I heated it with a lighter.

I do love the surprisingly bright colours in this piece.

Van één van de stukken stuk koper die ik bewerkt heb door middel van zeefdruk en hitte en die ik in een eerder berichtje liet zien, heb ik cirkels geknipt en deze met een meloenlepeltje tot schaaltjes gevormd. Ik heb ze aan elkaar vastgemaakt met bundeltjes fijn koperdraad. Om dit draad minder glimmend te maken heb ik het gekleurd met een aansteker.

Ik vind de verrassend heldere kleuren erg mooi in dit werk.

I’m not sure whether to attach it to a piece of plexiglass, like in the above piece that I made before, which can now be hung on the wall, or to leave it as it is and lay it down on a flat surface.

Ik weet nog niet zeker of ik het op een stuk plexiglas zal vastzetten, zoals in het werkje hierboven dat ik al eerder maakte, waardoor het makkelijk kan worden opgehangen, of dat ik het gewoon zo laat om het neer te leggen op een vlakke ondergrond.

The reason I keep this blog is of course to share with you what I’m making, but also to keep a record in chronological order of the development of my work. Hopefully you’re not fed up by now, as it has often become more of the same, lately. :-) But my plan still is not to jump too quickly from one idea to the next.

De reden dat ik dit blog bijhoud is natuurlijk om te laten zien wat ik maak, maar ook om een verslag te hebben in chronologische volgorde van de ontwikkeling van mijn werk. Hopelijk zijn jullie het onder hand nog niet zat dat er de laatste tijd veel van hetzelfde langskomt. :-) Maar mijn voornemen is nog steeds om niet te snel van het ene idee op het andere over te springen.

This is another pot I made, using coconut fiber and copper wire. It’s a little larger than the previous pots and I used both thin and slightly thicker copper thread. The beads are just scrunched pieces of thin copper foil, wrapped around the wire.

Besides the Kunstschouw in June, which I mentioned in a previous post,  I’ve also been invited to exhibited at another art event in the summer, together with other contributors of the book ‘Textile is Alive’ by Ellen Bakker.

I want to make sure that I’ll have plenty of pieces of work to choose from. Perhaps I could a.o. show one of these coir and copper pots.

Dit is nog een pot die ik heb gemaakt van kokosvezel en koperdraad. Deze is iets groter dan de vorige potten en ik heb zowel dun als wat dikker koperdraad gebruikt. De kraaltjes zijn gewoon propjes dun koperfolie, om het draad gevouwen.

Naast de Kunstschouw in juni, waarover ik in een eerder berichtje schreef, ben ik ook uitgenodigd om te exposeren op een ander evenement, samen met andere kunstenaars die aan het boek ‘Textiel Leeft’ van Ellen Bakker hebben bijgedragen. Het is een kunstroute met textielkunst in de Achterhoek en wordt eind juli en begin augustus gehouden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het museum Bussemakerhuis in Borne.

Ik wil zorgen dat ik voldoende werk heb om uit te kiezen, misschien dat ik o.a. één van de kokosvezel en koper potten kan laten zien.

next: copper leaf

April 29, 2015

By now I’ve used different gauges of copper foil and copper plate, copper wire and now the next thing is copper leaf. On a pebble from the garden I’ve attached copper leaf, which I then put in the patina container. The copper leaf is very delicate, and does easily disintegrate. But I like the weathered effect I got and I’m going to experiment further.

Ik heb ondertussen verschillende diktes koper folie en koperplaat en koperdraad gebruikt. Het volgende is bladkoper. Op een steen uit de tuin heb ik bladkoper aangebracht en dat vervolgens in de patina bak gekleurd. Het bladkoper is nogal kwetsbaar maar ik vind het een mooi verweerd effect en ga nog wat meer experimenteren.

hammering on

April 23, 2015

IMGP3038

I made some smaller bowls from copper plate and put a piece of patinated crumpled copperfoil in them. I’ve put them on a concrete block. Hammering the bowls isn’t even as simple as it looks so the more I make the better they’ll be. :-) The bowls are 9 cm in diameter.

Ik heb een aantal kleinere schaaltjes gemaakt van koperplaat en er een prop gepatineerd koperfolie in gelegd. Ik heb ze op een betonnen blok gezet. De schaaltjes hameren is niet eens zo makkelijk als het lijkt, dus hoe meer ik er maak, hoe beter ze worden. :-) De schaaltjes zijn 9 cm in doorsnede.

IMGP3040

IMGP3028

IMGP3039

We’ve had some lovely weather which meant that I could work outside. I had two sheets of copper foil and printed and coloured them. Just like working in layers on fabric I do the same on copper. I always work on both sides of the copper.

I used liver of sulphur, ammonia and a gas torch to get these effects. The prints don’t look like an extra layer on top of the copper, but the copper itself seems to be coloured.

For the prints I got out good old Rembrandt again, also some of my Tulipomania thermofax screens and several others.

I haven’t worked with fabric for a while, but my goal still is to combine copper with textiles at some point in some way.

Met dit mooie weer kon ik lekker buiten werken. Ik had nog twee vellen koperfolie en heb deze bedrukt en gekleurd. Net zoals het in laagjes werken op stof doe ik dat ook op koper. Ik werk altijd op beide zijden van het koper.

Ik heb liver of sulphur, ammonia en een gasbrander gebruikt om deze effecten te krijgen. De afdrukken zijn niet een extra laagje op het koper, maar het koper zelf wordt gekleurd.

Voor de afdrukken heb ik die goeie ouwe Rembrandt maar weer eens tevoorschijn gehaald, ook een paar van mijn Tulipomania thermofax screens en nog enkele andere.

Ik heb al een poosje niet met stof gewerkt. Het is nog steeds de bedoeling dat ik uiteindelijk het koper op de een of andere manier ga combineren met textiel.

IMGP2996

IMGP2921 IMGP2916 I crunched up a piece of the very thin copper foil like a piece of paper, coloured it and filled the bowl from the previous post with it. It’s simple but I like it. It might be nice to make a group of these bowls.

Ik heb een stuk van het heel dunne koperfolie verfrommeld als een prop papier, deze gekleurd en het schaaltje uit mijn vorige berichtje ermee gevuld. Het is simpel maar ik vind het mooi. Het lijkt me wel iets om een groepje van deze schaaltjes te maken.

I had ordered some more copper plates but received aluminium ones instead. They re-sent my order and I was allowed to keep the aluminium. So some new material to experiment with and I practiced hammering more shapes. I took some photos, playing with the reflection in the perspex sheet on which they were standing.

Ik had nog wat meer koperplaatjes besteld, maar kreeg in plaats daarvan aluminium plaatjes. Mijn bestelling is opnieuw verstuurd en de aluminium plaatjes mocht ik houden. Dus weer wat nieuw materiaal om uit te proberen en ik heb nog wat vormend gehamerd. Ik heb er foto’s van gemaakt en gespeeld met de reflectie in het perspexplaatje waarop ze stonden.

IMGP2889

The copper foil that I’ve been using so far is easy to manipulate by hand. But I’d always intended to try using copper plate as well. So this week I thought I’d give it a go. I’d ordered three square pieces of copperplate in different gauges to see what I could do with them.

There are lots of tutorials on how to hammer copper shapes on youtube and all I needed to start with were a hammer and wooden block.

De koperfolie die ik tot nog toe heb gebruikt is heel makkelijk te bewerken. Maar ik was altijd al van plan om ook eens met koperplaat te werken.

Dus deze week heb ik me daar eens aan gewaagd. Ik had drie vierkante stukjes koperplaat besteld, in verschillende diktes om te zien wat ik er mee kon doen. Op youtube zijn veel filmpjes te vinden met uitleg over het hameren van koperen vormen en alles wat ik nodig had om te beginnen was een hamer een een houten blok.

IMGP2888

This is my first attempt, using the thinnest piece of copper, from which I cut a circle to make a bowl shape. It went pretty well, it’s not perfectly round, but I quite like the beauty of this imperfection (wabi-sabi).

It has lumps and bumps from the hammering, which can be flattened, but I think I prefer it to a perfectly smooth surface. Next I’ll be thinking next of how to take this bowl further, what I can add to it.

Dit is mijn eerste poging en heb hiervoor het dunste stuk koper gebruikt, waaruit ik een cirkel had geknipt om een schaalvorm te maken.  Het ging eigenlijk heel goed, het schaaltje is niet perfect rond, maar ik vind de schoonheid van het imperfecte juist mooi (wabi-sabi).

Het is bobbelig door het hameren, dit kan wel glad gemaakt worden, maar ik denk dat ik dit bobbelige juist mooier vind dat een glad oppervlak. Nu ga ik bedenken wat ik verder ga doen met dit schaaltje, wat ik er aan kan toevoegen.

 

IMGP2895

IMGP2894

The two other, thicker pieces of copper plate were much more difficult to handle. They couldn’t be cut with my metal sheers. I did have a go at hammering the squares into shape, though, to see what I could come up with.

De twee andere, dikkere koperplaatjes waren veel moeilijker om mee te werken. Het is niet mogelijk ze te knippen met mijn metaalschaar. Ik heb toch geprobeerd om er een vorm in te hameren om te zien in hoeverre dat zou lukken.

IMGP2899

This is a shape I could manage using the thickest pieces of copper plate. Next time I’ll only be using the thinnest copper, which is 0.6 mm.

Dit is een vorm die ik kon maken met het dikste stuk koper. De volgende keer gebruik ik alleen nog maar het dunste koperplaat dat 0,6 mm is.

Papergirl project

April 10, 2015

meta:

I’d never heard of this project called ‘Papergirl’. I like the idea of this. It began in Berlin and has become worldwide, but I don’t think in the Netherlands, yet, where I live.

Ik had hier nog niet van gehoord, ‘Papergirl’. Ik vind het een leuk idee. Het bestaat volgens mij nog niet in Nederland. Het is in Berlijn begonnen en wordt nu wereldwijd gehouden.

Originally posted on smithartonline:

Deer Lover Mixed media on raw muslin 22 X 14.5 inches Deer Lover
Mixed media on raw muslin
22 X 14.5 inches

I have posted Deer Lover over to Belfast for the next exhibition by Papergirl Belfast. The show will go up this summer though the exact date has not been set. Papergirl Belfast has a history of presenting successful shows and you can be confident this will be no different.

There is still some time left for those who wish to participate in this year’s presentation. All forms of artistic expression are welcome. The shows usually last a week or two, then works are distributed to people on the street; free and with no strings attached. If you are of a mind, the specifics can be found at the tumbler account Papergirlbelfast.tumblr.com.

The work for any Papergirl project is totally a gift for the people of the city where the show is located. The whole undertaking is for the…

View original 24 more words

just another pot

April 2, 2015

This is a pot I made this week. Like for the pots that I made a while back I wrapped coconut fibres with thin copper wire. Recently I got some very thin copper foil. It’s thickness is similar to tin foil and crumples with the slightest handling. I folded two pieces inside the pot. I coloured the pot with ammonia solution.

Dit is een pot die ik deze week heb gemaakt. Ik heb weer omwikkelde kokosvezel gebruikt. Pas geleden kocht ik heel dunne koperfolie, bijna zo dun als aluminiumfolie. Deze kreukt al bij de minste aanraking. Ik heb twee stukken folie in de pot gevouwen. De pot is gekleurd met ammonia oplossing.

black copper

March 20, 2015

I still had a large number of previously printed and coloured copper bowls and put these into a solution of liver of sulphur. This stuff smells horrible, bad eggs, but I like the beautiful satin brown/black effect that this gives.

Ik had nog een flink aantal eerder bedrukte en gekleurde koperen schaaltjes en heb deze in een oplossing van zwavellever gedaan. Dit spul ruikt smerig, rotte eieren, maar ik vind de matte zwart/bruine kleur die het oplevert wel heel mooi.

My initial idea was to make a large group of black bowls with just a few shinier ones, as was my very first idea when working on my last assessment piece for the Distant Stitch course, but I’m not sure. As I’ve made several of these gridlike pieces, I’d like to take them a little further this time.

Mijn oorspronkelijke idee was een grote groep zwarte schaaltjes te maken met een enkele glimmende, wat het allereerste idee was toen ik bezig was met mijn laatste werkstuk voor de Distant Stitch cursus, maar ik weet het eigenlijk niet. Omdat ik al een aantal van deze rasterachtige werken heb gemaakt, wil ik nu eigenlijk iets verder gaan en iets anders met de schaaltjes doen.

nieuw galleribba logo

Three years ago I started Galleribba, the international gallery for small textile and mixed media art with the idea to create a place with lots of beautiful art in one place and to give members a chance of selling their work. It turned out to be well received and I got lots of positive feedback. Galleribba has grown into a wonderful gallery, filled with work by over forty members.

Drie jaar geleden begon ik met Galleribba, de internationale galerie voor klein textiel en mixed media werk met als doel een plaats te creëren met heel veel mooie kunstwerkjes bij elkaar en leden de kans te bieden hun werk te verkopen. Het idee werd goed ontvangen en ik heb veel positieve reacties gekregen. Galleribba werd een erg mooie galerie met werk van meer dan veertig leden.

But running the gallery takes up a lot of my time and that’s not really what I want anymore.

Maar het werk voor Galleribba neemt veel tijd in beslag en dat is niet meer wat ik wil.

Since I became involved in the textile art world, some five years ago, I’ve undertaken many things and I’ve learned a lot from them. But I feel the time has come for me to just concentrate on making and developing my own art.

I’ve gradually been leaving art groups of which I was a member and back in January I began thinking of what to do with Galleribba. As it’s a good concept and it was well received it seemed a shame not to make use of it anymore. I also wanted to find a good alternative for the Galleribba members.

So that’s why I’m very happy that my friends Sam and Joe Pitcher, from the wonderful and hugely successful website for textile artists and textile art enthusiasts TextileArtist.org, will be giving the work on Galleribba a new home. They’ll be incorporating the Galleribba galleries into their website and this will mean a new and no doubt successful opportunity to view and of course purchase the Galleribba work.

Sam and Joe are working on getting everything organized, which will probably be next June and until then Galleribba will remain as it is. So you’re still more than welcome to visit and view all the wonderful artwork!

A number of you will probably already be receiving the TextileArtist newsletter and will be informed of Sam and Joe’s plans. You can subscribe to this newsletter at TextileArtist.org.

Sinds ik, zo’n vijf jaar geleden, in de textielwereld terecht kwam heb ik veel ondernomen en hier ook heel veel van geleerd. Maar ik heb besloten dat het nu tijd is om me alleen nog maar te concentreren op het maken en ontwikkelen van mijn eigen werk.

Geleidelijk aan ben ik gestopt met verschillende groepjes waar ik lid van was en afgelopen januari ben ik ook gaan nadenken over wat ik met Galleribba zou doen. Omdat ik het een goed concept vind en het succesvol werd ontvangen leek het me zonde om het niet verder te gebruiken. Ook wilde ik een goed alternatief vinden voor de Galleribba leden.

Daarom ben ik heel blij dat Sam en Joe Pitcher, van de geweldige en enorm succesvolle website voor textielkunstenaars en textielkunstliefhebbers TextileArtist.org,  Galleribba een nieuw thuis willen geven. Ze zullen de galeries in hun website opnemen en dat betekent een nieuwe en ongetwijfeld succesvolle mogelijkheid om het Galleribba werk te bekijken en natuurlijk ook te kopen.

Sam en Joe werken er aan om dit alles op te zetten en het zal waarschijnlijk in juni klaar zijn. Tot die tijd blijft Galleribba zoals het is en zijn jullie nog steeds meer dan welkom om alle mooie kunstwerkjes te bekijken!

Waarschijnlijk zal een aantal van jullie de TextileArtist nieuwsbrief al ontvangen en zo op de hoogte blijven gesteld worden van Sam en Joe’s plannen. Je kunt je inschrijven voor deze nieuwsbrief op TextileArtist.org.

‘Synapse’ by Beth Berman

This is a piece by Beth Berman. Beth is an artist that I still wanted to invite to join us at Galleribba and for the coming three months you can see some of her wonderful work, which she offers for sale on her Galleribba gallery.

Dit is een werkje van Beth Berman. Beth is een textielkunstenaar die ik toch nog wilde uitnodigen lid te worden van Galleriba en de komende drie maanden zijn enkele van haar mooie werkjes die ze te koop aanbiedt te bewonderen op haar Galleribba galerie.

tiny art

March 8, 2015

These beautiful pieces of art are actually just small left over pieces of copper, but you couldn’t tell from the photos that they’re only a few centimeters.

Deze mooie kunstwerkjes zijn in feite een paar restjes koper, maar aan deze foto’s kun je niet zien dat ze maar een paar centimeter groot zijn.

I’ve cut rectangles from a heap of copper cut-offs and they can now be used for some other new project.

Van knipafval heb ik rechthoekjes geknipt en die kunnen weer voor een of ander nieuw idee gebruikt worden.

spot the double one

March 5, 2015

I’ve taken a break from working with copper (I’ve run out of copper). As I always need to create something I made this collection in Photoshop of some of the spoon collages, that I make using my stack of painted papers. This way I try to contribute a little to raising awareness for the hunger in the world and at the same time raise a little bit of money for the World Food Program (see this post).

Of course there’s always at least one double one that I miss. Can you spot it?

Ik heb even een pauze genomen van het werken met koper (mijn koper is op). Omdat ik altijd iets creatiefs moet doen, heb ik in Photoshop deze verzameling gemaakt van een aantal van mijn lepeltjescollages, die ik maak met mijn voorraad geverfd papier. Op deze manier probeer ik een kleine bijdrage te leveren aan het onder de aandacht brengen van het wereldvoedselprobleem en een beetje geld te verdienen voor het Wereld Voedsel Programma (zie dit berichtje).

Natuurlijk zit er altijd wel minstens één dubbele bij die ik over het hoofd zie. Kun je hem vinden?

Joe and Sam Pitcher, the founders and owners of textileartist.org,  the wonderful website for textile artists and enthusiasts have launched their first book. They’re going to make a whole series filled with lots of great textile art.

Joe en Sam Pitcher van textileartist.org, de succesvolle website voor textielkunstenaars en liefhebbers van textielkunst, hebben hun eerste boek gelanceerd. Ze gaan een serie boeken maken, gevuld met heel veel fantastische textielkunst.

“​The book explores the fascinating and diverse world of mixed media sculpture, as well as fiber art incorporating 3-dimensional elements, through the eyes of 50 practitioners working in this field.

Each chapter tells the story of a different practitioner; their creative journey, what inspires them and the processes they use. Visually stunning, high quality and sumptuously inspiring images of their work illustrate their techniques and individual style.”

To watch a trailer of the book click here. The book is available for Kindle, iPad and as a PDF file.

Hier kun je een trailer zien van het boek. Het boek is beschikbaar voor de Kindle, iPad en als PDF bestand.

the same but different

February 27, 2015

Thanks so much for your comments on my previous post. It’s very helpful to look at the work through someone else’s eyes and to get feedback on it!

Heel erg bedankt voor jullie commentaar op mijn vorige berichtje. Het is leerzaam om naar het werkje te kijken door de ogen van een ander en om feedback te krijgen!

I had just enough of the ‘melon spoon’ bowls left to fill two panels and they can be hung in different ways. It would be interesting to see what I could do if I had a larger number of panels, I could group them together in many different ways. I can envisage a large area filled with these panels.

Ik had nog net genoeg ‘meloenlepeltjes’ vormpjes om twee paneeltjes te vullen en ze kunnen op verschillende manieren worden opgehangen. Het zou interessant zijn te zien wat de mogelijkheden zouden zijn als ik een groter aantal paneeltjes had, ik zou ze op veel verschillende manieren kunnen groeperen. Ik zie al een heel oppervlak vol met deze paneeltjes voor me.

And of course it’s fun again to make colour palettes of the photos in Photoshop.

En natuurlijk is het weer leuk om kleurenpaletten te maken van de foto’s in Photoshop.

even or uneven?

February 24, 2015

I’m always inclined to think that an uneven number of items makes up a better composition. I had a small number of cupper bowls left and, waste not, want not, I wanted to use them up. On this small panel there was only room for six by six copper bowls. I tried five by five, but thought that was too few.

So I’m not quite sure yet whether this piece is too static. Having had it on the wall for several days, I tend to think it’s okay. What do you think?

Ik ben altijd geneigd te denken dat een oneven aantal objecten een betere compositie vormt. Ik had nog een restje kleine koperen schaaltjes en vond het zonde ze niet te gebruiken. Op dit kleine paneeltje was maar plaats voor zes bij zes koperen schaaltjes. Ik heb vijf bij vijf geprobeerd, maar vond dat te weinig.

Dus nu weet ik niet zeker of dit werkje te statisch is. Na het een paar dagen op de muur te hebben hangen, lijkt het toch wel te kunnen. Wat vinden jullie?

the colours of copper

February 18, 2015

What I love about colouring copper is the surprising effects I get.

I have a big book in which all the different colours that can be achieved are described and which chemicals should be used in colouring copper, brass and bronze. I’ve had it for quite a while but find it very daunting. I did try several of the recipes, but until now have stuck to just an ammonia solution, liver of sulphur or a torch to colour my copper.

It’s a challenge to get control over the patination process the way I work, I think impossible, but as I go along I do get experience and slight control over the colours.

But I do love the serendipity and it was such a surprise to see the colours in these scraps of copper. I’d been cutting circles from sheets of patinated copper and threw the cut-offs in a container with vinegar and a little bit of ammonia. The result is so colourful! I couldn’t repeat this but it has taught me yet a little more about how to achieve certain colours.

Wat ik zo leuk vind aan het kleuren van koper is de verrassende effecten die ik steeds krijg.

Ik heb een dik boek waarin alle mogelijke kleuren op koper, brons en messing staan beschreven en met welke chemicaliën of andere middeltjes deze kunnen worden bereikt. Ik heb het al een poosje maar vind het nog een te grote uitdaging om er echt mee te werken. Ik heb wel al een paar methoden geprobeerd, maar heb het tot nog toe gehouden bij een ammonia oplossing, zwavellever of mijn gasbrander.

Het is een uitdaging om volledige grip te krijgen over het patineer proces zoals ik werk, eigenlijk onmogelijk volgens mij, maar al doende krijg ik toch aardig wat ervaring en enige controle over de kleur.

Maar ik houd van de toevalligheidsfactor en het was verrassend om de kleuren van deze koperresten te zien ontstaan. Ik had cirkels geknipt uit vellen gepatineerd koper en het knipafval in een bak met azijn met een beetje ammonia gegooid. Het resultaat is erg kleurig! Ik zou het niet kunnen herhalen maar ik weet nu weer wat beter hoe ik bepaalde kleuren kan krijgen.

more of the same, but smaller

February 12, 2015

IMGP2604

I hung the piece from the previous post on the wall so that I could take better photos. This is the final version and it has been approved of as one of the four assessment pieces for the Distant Stitch Diploma course. This means that I’ve now finished the course and all the work that I’ve done for the course has to be seen by a City & Guilds verifier to see if it’s up to standard.

Ik heb het werk uit het vorige berichtje opgehangen, zodat ik betere foto’s kon maken. Dit is de uiteindelijke versie en het is goedgekeurd als een van de vier eindwerkstukken voor de Distant Stitch Diploma cursus. Dit betekent dat ik nu klaar ben, al het werk dat ik tijdens de cursus heb gedaan moet nu nog worden gezien door iemand die is aangewezen door City & Guilds om te zien of het voldoet aan de standaard.

I’ve worked hard. I started studying with Distant Stitch in December 2011 and it’ll have taken me just over three years to do both the Certificate and the Diploma. I’ve enjoyed it very much and, although I’m looking forward to taking things easier, I will no doubt miss it a lot.

Ik heb hard gewerkt. In december 2011 ben ik begonnen met Distant Stitch en in iets meer dan drie jaar heb ik zowel de Certificate als de Diploma cursus gedaan. Ik heb het heel leuk gevonden en hoewel ik er naar uitkijk het wat rustiger aan te doen, zal ik het cursuswerk ongetwijfeld gaan missen.

In the meantime I’ve used up some of the copper off-cuts to make a small piece. It’s 30×30 cm and the bowls are only 2,5 cm in diameter. For the previous work they’re 4,5 cm. As a mould to make these smaller bowls I used a melon spoon. I attached the work to a piece of plexiglass.

Ondertussen heb ik wat koper snijafval gebruikt om een klein werkje te maken. Het is 30×30 cm en de schaaltjes zijn maar 2,5 cm in doorsnee. Als een vorm om deze kleinere schaaltjes te maken heb ik een meloenlepeltje gebruikt. Ik heb het werkje op een stuk plexiglas vastgezet.

 

 

… and with some texture

February 7, 2015

IMGP2571

In the piece that I showed in the previous post I left on the thread ends for some texture, but because it was only a thin thread the effect was next to nothing. As it was the thickest thread I had I left it as it was.

In het werk dat ik in het vorige berichtje liet zien had ik de draden lang gelaten voor wat textuur op het werk, maar omdat het koperdraad erg dun is gaf het nauwelijks effect. Het was de dikste draad die ik had, dus heb ik het maar zo gelaten.

My Distant Stitch tutor thought I’d achieved a more textile-like piece, but suggested I’d push it even further by making a feature of the threads. I could try to get an effect like in some of the pieces I made earlier. This is one of them.

Mijn Distant Stitch tutor vond het al meer een textielachtig werk, maar suggereerde dat ik nog verder kon gaan door meer met koperdraad te doen.

So I tied the copper bowls to each other with six strands of a slightly thinner wire, leaving long thread ends. To make the shiny new copper threads less conspicuous I coloured them with the flame of a gas-lighter.

Dus heb ik de schaaltjes opnieuw aan elkaar vastgezet met bundeltjes van zes iets dunnere draden en lange uiteinden gelaten. Om het glimmend nieuwe koperdraad minder te laten overheersen heb ik het gekleurd met het vlammetje van een gasaansteker.

The surface of threads feels lovely and tactile under my hand, firm but also soft.

Het oppervlak van de draden voelt heel lekker aan onder mijn hand, stevig maar ook zacht.

IMGP2581

IMGP2569

I’m now thinking of ways to hang this piece. I can attach it onto a frame of aluminium slats, on a piece of acrylic sheet perhaps, or just a slat at the top.

It can be hung flat, curved or with waves. I can rearrange the bowls and make a square piece or a different rectangle.

But I’ll leave it lying on the table for a while so I can decide whether I’m happy with it or whether it could need some more changes.

Nu ben ik aan het bedenken hoe ik dit werk zal ophangen. Ik kan het op een frame van aluminium latjes vastzetten, op een acrylplaat misschien, of gewoon een latje bovenin.

Het kan plat gehangen worden, met bochten of golvend. Ik kan de schaaltjes herschikken tot een vierkant of een andere rechthoek.

Maar eerst laat ik het maar een poosje op tafel liggen om te zien of ik er tevreden over ben of dat er misschien nog iets aan veranderd kan worden.

a new piece

February 4, 2015

When I showed the piece from the previous post to Maryan Geluk, one of the tutors of the Quilten Speciaal course, she suggested it would be more textile-like if it was flexible. This could be done by connecting the bowls individually.

Toen ik het werk uit het vorige berichtje aan Maryan Geluk, een van de docenten van de Quilten Speciaal cursus, liet zien, stelde deze voor dat het meer textielachtig zou zijn als het flexibel zou zijn. Dit zou kunnen door de schaaltjes individueel aan elkaar te zetten.

So instead of trying to think of ways to make the first piece work, I decided to make a new piece. I printed and coloured some new sheets of copper foil, cut circles from them which I then shaped into little bowls. I used more greens this time.

Dus in plaats van te proberen iets te bedenken om het eerste werk aan te passen, besloot ik een nieuw werk te maken. Ik kleurde nieuwe stukken koper, knipte er cirkels van die ik tot schaaltjes vormde. Ik heb meer groen gebruikt deze keer.

I attached the little bowls to each other with the thickest copper thread that I had. I think next time I’d prefer to use a thicker wire for this job.

Daarna deze schaaltjes met het dikste koperdraad dat ik had aan elkaar vastgezet. Ik denk dat ik de volgende keer liever een wat dikkere draad zou gebruiken.

To support the wait of the work I attached three slats to the back of this piece. It can now be hung in different ways, e.g. flat against the wall or snakelike. It can also been laid horizontally.

Om het gewicht van het werk te ondersteunen heb ik drie latjes aan de achterkant heb bevestigd. Hierdoor kan het werk op verschillende manier worden opgehangen, bijv. plat tegen de muur of meer golvend. Het kan ook neergelegd worden.

This is just a simple rectangle but there are of course lots more possibilities. I might try to make a very large one this way.

Dit is maar een eenvoudige rechthoek maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Misschien ga ik proberen om op deze manier een veel groter werk te maken.

Now I’ll have to wait and see whether it’ll meet the course requirements.

En nu maar afwachten of het aan de cursuseisen voldoet.

the result so far

January 16, 2015

IMGP2512 IMGP2517 IMGP2515 IMGP2519

This is what I made with the small copper bowls I showed the other week. After a lot of auditioning of different compositions I finally decided that the most important element are the beautiful colours and textures so I made a simple square of 13×13 bowls. I attached the bowls onto a sheet of perspex. I’m very pleased with how this looks and love how seen from the front the bowls could be interpreted as either convex or concave.

I still consider this piece to be textile art as I’ve worked with the thin copper as if it was fabric, but for it to be an assessment piece for the City & Guilds diploma I need to think of a way to incorporate some stitch. Siân gave me some suggestions and I have some myself, so to be continued …

Dit is wat ik heb gemaakt met de koperen schaaltjes die ik vorige week liet zien. Na veel uitproberen van verschillende composities heb ik uiteindelijk besloten dat de kleuren en texturen het belangrijkste zijn en heb ik een eenvoudig vierkant gemaakt van 13×13 schaaltjes. Ik heb de schaaltjes vastgezet op een perspex plaat. Ik ben heel tevreden over het resultaat en het is grappig hoe de schaaltjes van voren gezien geïnterpreteerd kunnen worden als bol of hol.

Ik vind dit werk nog steeds textielkunst omdat ik het koper als textiel heb bewerkt, maar om het te laten gelden als eindwerkstuk voor het City & Guilds diploma is het nodig dat ik op een of andere manier stiksel toevoeg. Siân heeft me wat suggesties gegeven en ik heb zelf ook een paar ideeën, dus wordt vervolgd …

good news

January 15, 2015

Today I received very good news. I’ve been selected as a participant of the Kunstschouw, which is a big art event, held every year in June. It’s held on Schouwen-Duiveland, one of the islands of Zeeland, which is a part of the Netherlands near the coast. For a whole week a large variety of art by around two hundred artists can be seen at some forty locations, inside as well as outside. These locations are spread over twelve villages and can be houses, farms, churches, restaurants, hotels, galleries etc. Every year this happening attracts lots of visitors, I’ve been visiting it for the last three or four years myself and enjoyed it very much.

You can find an impression of this event at the Kunstschouw website.

Vandaag kreeg ik heel goed nieuws. Ik ben geselecteerd als deelnemer aan de Kunstschouw, het jaarlijkse kunstevenement op Schouwen-Duiveland. Een week lang, in juni, kan een grote verscheidenheid aan kunst van zo’n tweehonderd kunstenaars bezichtigd worden op ongeveer veertig locaties, zowel binnen als buiten. Deze locaties zijn verspreid over twaalf dorpen en kunnen o.a. woonhuizen, boerderijen, kerken, restaurants, hotels en galeries zijn. Elk jaar komen er veel bezoekers op af, de afgelopen drie of vier jaar ben ik zelf ook geweest en het was echt genieten.

Op de website van de Kunstschouw kun je meer lezen over dit evenement.

lots of little bowls

January 10, 2015

From the sheets of copper foil, that I showed in the previous post, I cut lots of circles and shaped them into little bowls, using a small glass bowl. I use two gauges of copper foil, 0.1 mm and 0.05 mm. The copper I used here is the thinnest and is very easy to manipulate.

It’s a little difficult to see whether they’re concave or convex in these photos, but they’re the right side up, so concave.

I made these little bowls for another assessment piece for Distant Stitch, don’t know yet what I’ll do next, but I already like them as they are.

Uit de kopervellen, die ik in mijn vorige berichtje liet zien, heb ik rondjes geknipt en die met behulp van een klein glazen schaaltje gevormd tot kleine koperen schaaltjes. Ik gebruik koperfolie in twee diktes, 0,1 mm en 0,05 mm. Het koper dat ik hier heb gebruikt is het dunste en laat zich makkelijk in model vormen.

Het is een beetje moeilijk te zien op de foto’s of ze hol of bol zijn, maar ze staan rechtop, dus zijn ze hol.

Ik heb deze schaaltjes voor een eindwerkstuk voor Distant Stitch gemaakt, ik weet nog niet wat ik verder zal doen, maar ik vind ze zo al heel mooi.

IMGP2446

I got some new sheets of copper foil and have been experimenting with surface design techniques that I also use for fabric.

Ik had wat nieuwe vellen latoenkoper besteld en kon weer wat gaan experimenteren. Wat ik leuk vind is verschillende surface design technieken die ik voor stof gebruik uit te proberen.

IMGP2437

For this texture I spray the copper with ammonia solution and cover it with cling film, which I then manipulated with lots of creases. This method is my favourite as it gives this lovely organic texture.

Om dit soort textuur te krijgen spuit ik ammonia oplossing op het koper en bedek het met plastic folie dat ik vervolgens plooi met mijn vingers.

IMGP2432

As I do this work outside I’ve noticed that the temperature seems to be an important factor in the colour effects I get. In the summer I used this same technique but the effect was much better as you can see in this photo. Here and here you can see more photos.

Omdat ik dit soort werk buiten doe heb ik gemerkt dat de temperatuur een belangrijke rol lijkt te spelen. Ik heb deze techniek ook in de zomer uitgeprobeerd en toen was het effect veel mooier, zoals je op deze foto kunt zien. Hier en hier kun je meer foto’s zien.

For the following experiments I made a solution of liver of sulphur (very smelly!) and thickened it. I then made some prints with a thermofaxscreen. This worked well and I got a dark grey pattern.

Voor de volgende experimenten heb ik een oplossing van zwavellever gemaakt (stinkt!) en deze verdikt. Met deze pasta heb ik thermofax afdrukken gemaakt. Dit werkte goed en ik kreeg donkergrijze patronen.

IMGP2446

IMGP2447

For the second sample I made overlapping prints and it’s a nice result.

Voor het tweede proefje maakte ik overlappende afdrukken en het resultaat is mooi.

A good thing of working with copper is that I can keep re-using it. I can remove the patina and start all over again.

Een voordeel van het werken met koper is dat ik het steeds opnieuw kan gebruiken. Ik kan het patina verwijderen en gewoon opnieuw beginnen.

… and some more

January 6, 2015

I’d made one more vessel and added a crown of copper wire to this one as well. First I coloured the metal with a chemical called ‘liver of sulphur’. This makes the copper black. I rinsed it with clean water and as I wanted a blue accent I sprayed on some ammonia solution. To seal the patina I used a lacquer spray.

Ik had nog een pot gemaakt en daar heb ik ook een kroon van koperdraad op gemaakt. Eerst heb ik het metaal gekleurd met een oplossing van zwavellever. Hiermee kleur je het koper zwart. Daarna met water afgespoeld en voor een blauw accent heb ik er een ammonia oplossing opgespoten. Om het patina te fixeren gebruikte ik een vernis spuitbus.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 227 other followers

%d bloggers like this: