moving my blog

September 10, 2015

green in the middle

From now on my blog will be part of my website. I prefer to have everything in one place. So if you’d like to keep following my posts (and I hope you will), you can add metaheemskerk.com to your reader or subscribe to receive an email whenever I post something new.

So from now on I’m no longer ‘greeninthemiddle’ but just Meta Heemskerk. :-)

Vanaf nu is mijn blog een onderdeel van mijn website. Ik vind het fijner om alles op dezelfde plaats te hebben. Dus als je mijn blogberichtjes wilt blijven volgen (en hopelijk wil je dat), kun je metaheemskerk.com aan je reader toevoegen of mijn nieuwe blog volgen door middel van een email.

Dus vanaf nu ben ik niet langer ‘greeninthemiddle’ maar gewoon Meta Heemskerk. :-)

miniature no. 5

September 8, 2015

Although I’ve been working with wax over the last couple of weeks I still had time to work with copper. This is the fifth miniature pot I made. I showed the others in earlier posts.

Hoewel ik de laatste weken met was bezig ben geweest had ik tussendoor ook nog tijd om met koper te werken. Dit is het vijfde miniatuur potje. De andere liet ik al in eerdere berichtjes zien.

So I cut up the second sheet of watercolour paper and did some more encaustic (sk)etching. I wanted to just work in black and white this time and as I’d finished up my black Shiva paintstick I used the ivory black R&F pigment stick that I’d bought. It’s actually also nice to use.

And again I made a collage of them in Photoshop.

These little 10×10 cm sketches don’t take long to make, just like the five minute collages that I used to make and which I showed in an earlier post, and they’re just as much fun to make.

Dus ik heb het tweede vel aquarelpapier in vierkantjes gesneden en meer encaustic (sch)etsjes gemaakt. Ik wilde alleen in zwart en wit werken deze keer en omdat mijn zwarte Shiva paintstik op was heb ik de ivory black R&F pigment stick die ik laatst had gekocht gebruikt. Die is eigenlijk ook wel fijn om te gebruiken.

En ook deze keer weer een collage ervan gemaakt in Photoshop.

Deze schetsjes van maar 10×10 cm zijn erg snel gemaakt, hetzelfde als de vijf minuten collages die ik een poosje terug maakte en die ik in een eerder berichtje liet zien, en ze zijn net zo leuk om te maken.

collage encaustic schetsjes

As I wanted to make one large wall piece consisting of lots of small encaustic (sk)etchings I got myself two sheets of 640 gr cotton watercolour paper and, so far, cut one of them up into 10×10 cm squares. I also bought a black R&F pigment oilstick to try out. It’s a lovely and smooth material, but I think I prefer to use the paintsticks for fabric, they’re also soft to use and have more ‘body’. I only have a few colours and some are only little stumps, but it’s worth investing in some more.

So I ended up with this collection of 35 small sketches and made a collage in Photoshop. I’m not sure, yet, how I’m going to display them on the wall. I could put each of them in a little frame, but then I’d have to put lots of nails in the wall to hang them. Perhaps it would be an idea to stick them onto one solid background, a piece of white MDF or something. Or I could made some kind of grid, so that each piece will have its own little ‘window’.

I’ve still got one more piece of watercolour paper, so I could make even more squares.

I’ve also tried to  use some copper leaf on the wax, this works really well, and more of that will probably follow.

Omdat ik een groot werk wilde maken, bestaande uit een aantal kleine encaustic (sch)etsjes, heb ik twee vellen katoenen aquarelpapier van 640 gr. gekocht en, tot nog toe, eentje daarvan in vierkantjes van 10×10 cm gesneden. Ook heb ik een zwarte R&F pigment stick aangeschaft om te proberen hoe dat bevalt. Het is een fijn materiaal, zacht en makkelijk uit te wrijven, maar toch denk ik dat ik liever met de paintsticks voor stof werk, deze zijn ook zacht en makkelijk uit te wrijven in de groefjes van de schetsjes, maar hebben meer ‘body’. Ik heb maar een paar kleuren, sommige kleine stompjes, maar het is de moeite waard daar wat meer van aan te schaffen.

Het resultaat id deze verzameling van 35 kleine schetsjes, waarvan ik in Photoshop een collage heb gemaakt. Ik weet nog niet hoe ik de werkjes op de muur ga bevestigen. Ik zou ze elk in een klein lijstje kunnen doen, maar dat betekent wel heel veel spijkertjes in de muur. Misschien is het een idee om ze op een achtergrond van bijvoorbeeld wit MDF te bevestigen, of ik zou een soort raster kunnen maken van hout, zodat ze ieder een eigen ‘raampje’ krijgen.

Ik heb nu nog een vel aquarelpapier en zou nog meer vierkantjes kunnen maken.

Ook heb ik geprobeerd of ik bladkoper kan gebruiken op de was, dat werkt goed, dus daar ga ik nog wel wat meer mee doen.

That goes for me anyway. I’m not someone who plans ahead too much, I just start out and I learn by doing,  getting some nice surprising results along the way. It’s more about experimenting, not worrying too much about trying to make a successful piece. I just want to become better at this technique and the more I make, the more I will learn. I want to keep working in the same free manner but with good control of the technique.

According to a research that I’d read about somewhere, when there’s no pressure artists often make successful work. There were two groups of artists, one group had to make just a large quantity of work and the other group had to make just one, but successful piece. It turned out that the first group made better work.

So far I’d only used wooden panels for my encaustic work. I like working on this rigid surface but as I make a lot, the panels keep piling up and they take up a lot of space.

Helen, one of my blogging friends who’s a very accomplished artist and makes the most beautiful encaustic art (a shame she lives so far away from me as she gives lots of interesting workshops!), suggested I could work on paper, too, e.g. a heavy weight watercolour or printmaking paper. So I rummaged through my stack of supplies and found three different types of 300 g watercolour paper, not as heavy as Helen advised, but I tried them all and found that I like the results on the 100% cotton paper best. As I do prefer a thicker and more rigid surface, I’m going to get heavier watercolour paper and work with that. I also have lots of matboard leftovers and found that these are good to work on, too.

Als ik met iets nieuws begin bedenk ik meestal niet te veel van tevoren, maar ik begin gewoon en al doende leer ik en het levert soms verrassende resultaten op. En het gaat meer om het experimenteren dan dat ik me te veel druk maak over het eindresultaat. Eerst wil ik de techniek beter gaan beheersen en ik leer door veel te doen. Ik wil op dezelfde vrije manier blijven werken maar wel met een goede controle over de techniek.

Volgens een onderzoek, waarover ik laatst iets las, maken kunstenaars als er geen druk is om iets goeds te maken, vaak succesvol werk. Er waren twee groepen kunstenaars, de eerste groep had als opdracht gewoon een grote hoeveelheid werk te maken, de andere groep moest slechts één maar wel succesvol werk maken. Het bleek dat de eerste groep veel beter werk had gemaakt.

Tot nog toe heb ik alleen houten paneeltjes gebruikt voor mijn encaustic werk. Ik vind het fijn om op deze ondergrond te werken, maar omdat ik nogal veel maak stapelen de paneeltjes zich op en nemen veel ruimte in beslag.

Helen, een kunstenaar die prachtig encaustic werk maakt (jammer dat ze zo ver weg woont, ze geeft interessante workshops!), stelde voor dat ik ook op papier kon werken, bijvoorbeeld een dik aquarelpapier of drukpapier. Dus ben ik op zoek gegaan in mijn voorraad spullen en vond drie soorten 30o gr aquarelpapier, niet zo dik als Helen adviseerde, maar ik heb ze alle drie uitgeprobeerd en was het meest tevreden over het 100% katoenen papier. Omdat ik het toch fijner vind om om een dikkere en stevigere ondergrond te werken ga ik zwaarder papier aanschaffen en dat ook nog uitproberen. Ik heb ook vrij veel passepartout restanten en die zijn ook goed om op te werken.

For colour I tried out different materials. Shiva Paintstiks (for fabric) which work very well, Winsor & Newton oilbars, which are a little too hard, oil pastels, which don’t give a lot of colour and Cobra water-mixable oilpaints, which is lovely and smooth to work with, but takes a long time to dry.

Voor kleur heb ik verschillende materialen geprobeerd. Shiva Paintstiks (voor op textiel), werken heel fijn, ze zijn zacht en geven veel kleur. Winsor & Newton Oilbars vind ik vrij hard en glijden weg over de was. Gewone waskrijtjes, ik heb Panda en Van Gogh krijtjes, geven niet veel kleur. En Cobra met water vermengbare olieverf is heel fijn om te gebruiken, maar droogt wel langzaam.

Every layer of wax that is applied has to be fused with the layer underneath, using a heat gun or a torch. You have to move this heat source over the wax, if you leave it too long in one area the wax will start to move. That’s what happened in these pieces, and the image and lines became liquidized, which can be an effect that you want and you still do have slight control over the way the paint moves by the way you move your heat source.

Elke laag was die wordt aangebracht moet daarna, met een hetelucht pistool of gasbrander, worden gesmolten zodat hij zich vermengd met de onderliggende laag. De hittebron moet heen en weer worden bewogen, want als je hem te lang op een plaats houdt, begint de was te bewegen. Dit is wat er gebeurde bij deze werkjes en de afbeelding vloeit uit. Dit kan een effect zijn dat je wilt en je hebt wel een beetje controle over de hoe de verf beweegt door de manier waarop je je hittebron beweegt.

I don’t want my wax surface to be perfectly smooth, I need texture to pick up the paint that I first apply and then remove. The paint stays behind in all the grooves and air bubbles. But sometimes the holes are so deep that it’s difficult to rub in the paint, as you see in this piece. But the white spots are good, too.

Het is niet de bedoeling dat ik perfect gladde wasoppervlaktes maak, ik wil textuur waarin verf blijft zitten, die ik eerst aanbreng en dan weer afveeg. De verf blijft in alle krassen en luchtgaatjes zitten. Maar soms zijn de gaatjes zo diep dat het moeilijk is om de verf er in the wrijven, zoals je in dit werkje ziet. Maar de witte plekjes zijn ook goed.

 

I also experimented with photo transfer. I made laserprints of mirrored black and white photos of some of the encaustic pieces that I made before. I put these the right side down on a surface with several layers of wax, which still has to be a little warm. You burnish the photo with the bowl of a spoon, then make the back of the photo wet and carefully rub the white backing paper off. Just the black ink will be left behind in the wax.

The image is transfered really well, it can be a little difficult, though, to remove all the backing paper. By rubbing the paper too much some of the ink will be removed as well. If the backing paper hasn’t been removed completely, the photo will have a hazy effect, like in the third photo. It could be an effect that you want.

Perhaps it would be an idea to put the piece in the freezer to make the wax very hard and then try to rub off the paper residue. And of course it’s important to pick off all the sticky little crumbs of paper before applying the next layer of wax  :-) .

Ook heb ik geëxperimenteerd met phototransfer. Hiervoor heb ik zwart witte foto’s van een paar van mijn eerdere werkjes met een laserprinter uitgeprint, in spiegelbeeld. Deze met de goede kant op een ondergrond gelegd, waarop ik verschillende lagen was had aangebracht, die nog een klein beetje warm moet zijn. Dan goed er over heen wrijven met de bolle kant van een lepel, daarna de achterkant van de foto natmaken en voorzichtig het witte papier er af wrijven. De zwarte inkt is dan het enige wat in de was overblijft.

De afbeelding wordt heel goed overgebracht , maar het kan soms een beetje lastig zijn om al het papier te verwijderen. Te hard wrijven kan ook wat van de inkt verwijderen. Als er nog papier achterblijft geeft dit een wazig effect, zoals in de derde foto. Het kan een effect zijn dat je juist wilt.

Misschien is het een idee om het werkje eerste in de vriezer te leggen zodat de was heel hard wordt en dan te proberen om de papierrestanten te verwijderen. En natuurlijk is het belangrijk alle vastzittende papierkruimels van het werk te peuteren, voor de volgende laag was erover gaat :-) .

encaustic (sk)etching

August 25, 2015

Last week I did some more encaustic work. It’s so much fun, making these quick encaustic sketches, and definitely worth trying to improve my technique. As I wanted to work on a white background, instead of using encaustic gesso, I glued watercolour paper to the plywood panels. This works well.

Today I read a post on Elisabeth Barton’s blog, in which she mentioned a book by Molly Bang. The name sounded familiar, I googled this and found out that it’s a book on how to achieve certain emotional effects in compositions. I realized that one of my fellow students of a course that I took had talked about it, but it had gone to the back of my mind, so it was good to be reminded of it again.

It’s interesting to read how some emotional effects can be achieved by placement of lines and form. The sketches I made are mostly intuitive and apparently I have already applied some of the principles from the book, but it would be a nice challenge to see if and how I could apply some more of these principles, work more consciously.

Vorige week heb ik nog wat meer encaustic werkjes gemaakt. Het is zo leuk om deze snelle encaustic schetsjes te maken en zeker de moeite waard om te proberen mijn techniek te verbeteren. Omdat ik op een witte achtergrond wilde werken heb ik, in plaats van encaustic gesso, aquarelpapier op het multiplex paneeltje geplakt, dat werkte goed.

Vandaag las ik een berichtje op het blog van Elisabeth Barton, waarin ze een boek noemde door Molly Bang. De naam kwam me bekend voor, dus heb ik gegoogled voor meer informatie. Het is een boek dat beschrijft hoe je bepaalde emotionele effecten kunt bereiken in een compositie. Ik herinnerde me toen dat Liesbeth het hierover heeft gehad tijdens de Quilten Speciaal cursus, maar ik had daar verder nog niks mee gedaan. Daarom was het fijn om het opnieuw tegen te komen.

De schetsjes die ik maak zijn vooral intuïtief en sommige van de principes uit het boek pas ik kennelijk al toe. Het zou interessant zijn om te zien of en hoe ik meer van de principes uit dit boek zou kunnen toepassen, bewuster gaan werken.

some more encaustic

August 20, 2015

Although I do love working with wax I’ve only ever done one session of encaustic work on panels. These pieces were the result and it was surprising, considering it was my first attempt at this technique, to get such good results. Some were made with painted papers which I collaged with layers of encaustic medium.

Others were started with a panel on which I’d painted encaustic gesso, then several layers of encaustic medium in which I drew and scratched marks. I then rubbed paintstick over the work and cleaned the paint off. The paint left marks where the medium was scratched and textured. I do like the etch-like look of this technique, always wanted to do this more, but as I don’t have enough space I never got round to start a proper session until now. The only thing is that the weather is turning warmer and the wax stays soft fairly long.

Hoewel ik heel graag met was werk heb ik pas één keer encaustic werk op paneeltjes gemaakt. Deze werkjes waren daarvan het resultaat en het was verrassend om zulke goede resultaten te krijgen bij de eerste poging. Sommige zijn gemaakt met geverfd papier dat ik met encaustic medium tot een collage maakte.

Voor andere begon ik met een paneeltje waarop ik eerst encaustic gesso had geverfd en daarna enkele lagen encaustic medium, waarin ik had getekend en gekrast. Toen heb ik zwarte en blauwe paintstick op het werk aangebracht en de verf er vervolgens weer afgeveegd. De verf bleef achter op de plaatsen met textuur en tekening. Ik vind het ets-achtig effect van deze techniek erg mooi en heb het altijd meer willen proberen, maar omdat ik niet zo veel ruimte heb om alles op te zetten kwam het er steeds niet van. Tot nu, alleen is het weer nu zo warm aan het worden dat de was lang zacht blijft.

I still had some prepared pieces of multiplex and this is my first attempt. I’m going to do some more to see what I can come up with. I only had a small jar of encaustic gesso which is finished now, but perhaps I could try to glue a piece of heavy weight white paper to the wood as a base for the wax.

Ik had nog een paar voorbewerkte plankjes multiplex liggen en dit is mijn eerste poging. Ik ga er nog even mee door om te zien wat ik verder nog kan maken. Ik had maar een klein potje encaustic gesso en dat is nu op, maar misschien kan ik in plaats van deze gesso proberen om stevig wit papier op het plankje te plakken als ondergrond voor de was.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: