That goes for me anyway. I’m not someone who plans ahead too much, I just start out and I learn by doing,  getting some nice surprising results along the way. It’s more about experimenting, not worrying too much about trying to make a successful piece. I just want to become better at this technique and the more I make, the more I will learn. I want to keep working in the same free manner but with good control of the technique.

According to a research that I’d read about somewhere, when there’s no pressure artists often make successful work. There were two groups of artists, one group had to make just a large quantity of work and the other group had to make just one, but successful piece. It turned out that the first group made better work.

So far I’d only used wooden panels for my encaustic work. I like working on this rigid surface but as I make a lot, the panels keep piling up and they take up a lot of space.

Helen, one of my blogging friends who’s a very accomplished artist and makes the most beautiful encaustic art (a shame she lives so far away from me as she gives lots of interesting workshops!), suggested I could work on paper, too, e.g. a heavy weight watercolour or printmaking paper. So I rummaged through my stack of supplies and found three different types of 300 g watercolour paper, not as heavy as Helen advised, but I tried them all and found that I like the results on the 100% cotton paper best. As I do prefer a thicker and more rigid surface, I’m going to get heavier watercolour paper and work with that. I also have lots of matboard leftovers and found that these are good to work on, too.

Als ik met iets nieuws begin bedenk ik meestal niet te veel van tevoren, maar ik begin gewoon en al doende leer ik en het levert soms verrassende resultaten op. En het gaat meer om het experimenteren dan dat ik me te veel druk maak over het eindresultaat. Eerst wil ik de techniek beter gaan beheersen en ik leer door veel te doen. Ik wil op dezelfde vrije manier blijven werken maar wel met een goede controle over de techniek.

Volgens een onderzoek, waarover ik laatst iets las, maken kunstenaars als er geen druk is om iets goeds te maken, vaak succesvol werk. Er waren twee groepen kunstenaars, de eerste groep had als opdracht gewoon een grote hoeveelheid werk te maken, de andere groep moest slechts één maar wel succesvol werk maken. Het bleek dat de eerste groep veel beter werk had gemaakt.

Tot nog toe heb ik alleen houten paneeltjes gebruikt voor mijn encaustic werk. Ik vind het fijn om op deze ondergrond te werken, maar omdat ik nogal veel maak stapelen de paneeltjes zich op en nemen veel ruimte in beslag.

Helen, een kunstenaar die prachtig encaustic werk maakt (jammer dat ze zo ver weg woont, ze geeft interessante workshops!), stelde voor dat ik ook op papier kon werken, bijvoorbeeld een dik aquarelpapier of drukpapier. Dus ben ik op zoek gegaan in mijn voorraad spullen en vond drie soorten 30o gr aquarelpapier, niet zo dik als Helen adviseerde, maar ik heb ze alle drie uitgeprobeerd en was het meest tevreden over het 100% katoenen papier. Omdat ik het toch fijner vind om om een dikkere en stevigere ondergrond te werken ga ik zwaarder papier aanschaffen en dat ook nog uitproberen. Ik heb ook vrij veel passepartout restanten en die zijn ook goed om op te werken.

For colour I tried out different materials. Shiva Paintstiks (for fabric) which work very well, Winsor & Newton oilbars, which are a little too hard, oil pastels, which don’t give a lot of colour and Cobra water-mixable oilpaints, which is lovely and smooth to work with, but takes a long time to dry.

Voor kleur heb ik verschillende materialen geprobeerd. Shiva Paintstiks (voor op textiel), werken heel fijn, ze zijn zacht en geven veel kleur. Winsor & Newton Oilbars vind ik vrij hard en glijden weg over de was. Gewone waskrijtjes, ik heb Panda en Van Gogh krijtjes, geven niet veel kleur. En Cobra met water vermengbare olieverf is heel fijn om te gebruiken, maar droogt wel langzaam.

Every layer of wax that is applied has to be fused with the layer underneath, using a heat gun or a torch. You have to move this heat source over the wax, if you leave it too long in one area the wax will start to move. That’s what happened in these pieces, and the image and lines became liquidized, which can be an effect that you want and you still do have slight control over the way the paint moves by the way you move your heat source.

Elke laag was die wordt aangebracht moet daarna, met een hetelucht pistool of gasbrander, worden gesmolten zodat hij zich vermengd met de onderliggende laag. De hittebron moet heen en weer worden bewogen, want als je hem te lang op een plaats houdt, begint de was te bewegen. Dit is wat er gebeurde bij deze werkjes en de afbeelding vloeit uit. Dit kan een effect zijn dat je wilt en je hebt wel een beetje controle over de hoe de verf beweegt door de manier waarop je je hittebron beweegt.

I don’t want my wax surface to be perfectly smooth, I need texture to pick up the paint that I first apply and then remove. The paint stays behind in all the grooves and air bubbles. But sometimes the holes are so deep that it’s difficult to rub in the paint, as you see in this piece. But the white spots are good, too.

Het is niet de bedoeling dat ik perfect gladde wasoppervlaktes maak, ik wil textuur waarin verf blijft zitten, die ik eerst aanbreng en dan weer afveeg. De verf blijft in alle krassen en luchtgaatjes zitten. Maar soms zijn de gaatjes zo diep dat het moeilijk is om de verf er in the wrijven, zoals je in dit werkje ziet. Maar de witte plekjes zijn ook goed.

 

I also experimented with photo transfer. I made laserprints of mirrored black and white photos of some of the encaustic pieces that I made before. I put these the right side down on a surface with several layers of wax, which still has to be a little warm. You burnish the photo with the bowl of a spoon, then make the back of the photo wet and carefully rub the white backing paper off. Just the black ink will be left behind in the wax.

The image is transfered really well, it can be a little difficult, though, to remove all the backing paper. By rubbing the paper too much some of the ink will be removed as well. If the backing paper hasn’t been removed completely, the photo will have a hazy effect, like in the third photo. It could be an effect that you want.

Perhaps it would be an idea to put the piece in the freezer to make the wax very hard and then try to rub off the paper residue. And of course it’s important to pick off all the sticky little crumbs of paper before applying the next layer of wax  :-) .

Ook heb ik geëxperimenteerd met phototransfer. Hiervoor heb ik zwart witte foto’s van een paar van mijn eerdere werkjes met een laserprinter uitgeprint, in spiegelbeeld. Deze met de goede kant op een ondergrond gelegd, waarop ik verschillende lagen was had aangebracht, die nog een klein beetje warm moet zijn. Dan goed er over heen wrijven met de bolle kant van een lepel, daarna de achterkant van de foto natmaken en voorzichtig het witte papier er af wrijven. De zwarte inkt is dan het enige wat in de was overblijft.

De afbeelding wordt heel goed overgebracht , maar het kan soms een beetje lastig zijn om al het papier te verwijderen. Te hard wrijven kan ook wat van de inkt verwijderen. Als er nog papier achterblijft geeft dit een wazig effect, zoals in de derde foto. Het kan een effect zijn dat je juist wilt.

Misschien is het een idee om het werkje eerste in de vriezer te leggen zodat de was heel hard wordt en dan te proberen om de papierrestanten te verwijderen. En natuurlijk is het belangrijk alle vastzittende papierkruimels van het werk te peuteren, voor de volgende laag was erover gaat :-) .

encaustic (sk)etching

August 25, 2015

Last week I did some more encaustic work. It’s so much fun, making these quick encaustic sketches, and definitely worth trying to improve my technique. As I wanted to work on a white background, instead of using encaustic gesso, I glued watercolour paper to the plywood panels. This works well.

Today I read a post on Elisabeth Barton’s blog, in which she mentioned a book by Molly Bang. The name sounded familiar, I googled this and found out that it’s a book on how to achieve certain emotional effects in compositions. I realized that one of my fellow students of a course that I took had talked about it, but it had gone to the back of my mind, so it was good to be reminded of it again.

It’s interesting to read how some emotional effects can be achieved by placement of lines and form. The sketches I made are mostly intuitive and apparently I have already applied some of the principles from the book, but it would be a nice challenge to see if and how I could apply some more of these principles, work more consciously.

Vorige week heb ik nog wat meer encaustic werkjes gemaakt. Het is zo leuk om deze snelle encaustic schetsjes te maken en zeker de moeite waard om te proberen mijn techniek te verbeteren. Omdat ik op een witte achtergrond wilde werken heb ik, in plaats van encaustic gesso, aquarelpapier op het multiplex paneeltje geplakt, dat werkte goed.

Vandaag las ik een berichtje op het blog van Elisabeth Barton, waarin ze een boek noemde door Molly Bang. De naam kwam me bekend voor, dus heb ik gegoogled voor meer informatie. Het is een boek dat beschrijft hoe je bepaalde emotionele effecten kunt bereiken in een compositie. Ik herinnerde me toen dat Liesbeth het hierover heeft gehad tijdens de Quilten Speciaal cursus, maar ik had daar verder nog niks mee gedaan. Daarom was het fijn om het opnieuw tegen te komen.

De schetsjes die ik maak zijn vooral intuïtief en sommige van de principes uit het boek pas ik kennelijk al toe. Het zou interessant zijn om te zien of en hoe ik meer van de principes uit dit boek zou kunnen toepassen, bewuster gaan werken.

some more encaustic

August 20, 2015

Although I do love working with wax I’ve only ever done one session of encaustic work on panels. These pieces were the result and it was surprising, considering it was my first attempt at this technique, to get such good results. Some were made with painted papers which I collaged with layers of encaustic medium.

Others were started with a panel on which I’d painted encaustic gesso, then several layers of encaustic medium in which I drew and scratched marks. I then rubbed paintstick over the work and cleaned the paint off. The paint left marks where the medium was scratched and textured. I do like the etch-like look of this technique, always wanted to do this more, but as I don’t have enough space I never got round to start a proper session until now. The only thing is that the weather is turning warmer and the wax stays soft fairly long.

Hoewel ik heel graag met was werk heb ik pas één keer encaustic werk op paneeltjes gemaakt. Deze werkjes waren daarvan het resultaat en het was verrassend om zulke goede resultaten te krijgen bij de eerste poging. Sommige zijn gemaakt met geverfd papier dat ik met encaustic medium tot een collage maakte.

Voor andere begon ik met een paneeltje waarop ik eerst encaustic gesso had geverfd en daarna enkele lagen encaustic medium, waarin ik had getekend en gekrast. Toen heb ik zwarte en blauwe paintstick op het werk aangebracht en de verf er vervolgens weer afgeveegd. De verf bleef achter op de plaatsen met textuur en tekening. Ik vind het ets-achtig effect van deze techniek erg mooi en heb het altijd meer willen proberen, maar omdat ik niet zo veel ruimte heb om alles op te zetten kwam het er steeds niet van. Tot nu, alleen is het weer nu zo warm aan het worden dat de was lang zacht blijft.

I still had some prepared pieces of multiplex and this is my first attempt. I’m going to do some more to see what I can come up with. I only had a small jar of encaustic gesso which is finished now, but perhaps I could try to glue a piece of heavy weight white paper to the wood as a base for the wax.

Ik had nog een paar voorbewerkte plankjes multiplex liggen en dit is mijn eerste poging. Ik ga er nog even mee door om te zien wat ik verder nog kan maken. Ik had maar een klein potje encaustic gesso en dat is nu op, maar misschien kan ik in plaats van deze gesso proberen om stevig wit papier op het plankje te plakken als ondergrond voor de was.

encaustic monoprinting

August 18, 2015

It’s quite a while ago that I experienced with the encaustic technique. As I had some pieces of copper plate I thought I could use these as a print surface on the hotplate. So I got all the equipment out, blew off the dust :-) , and tried some encaustic monoprinting.

Het is alweer een tijd geleden dat ik de encaustic techniek heb uitgeprobeerd. Ik had nog wat koperplaatjes en bedacht dat ik die kon gebruiken als printplaatje op de grillplaat. Dus heb ik mijn spullen tevoorschijn gehaald, er even het stof afgeblazen :-), en encaustic monoprinten geprobeerd.

I don’t have much encaustic paint, just a few colours, but they’re lovely and bright.The grill plate that I use is quite wide and I could place three copper plates on it. I began by printing on ordinary copy paper, but I think it would be best to use some thin paper, and then I printed on small pieces of fabric.

Ik heb niet veel encaustic verf, maar een paar kleuren, maar die zijn wel mooi helder. De grillplaat die ik gebruik is vrij breed en ik kon er drie plaatjes tegelijk op leggen. Ik begon met het printen op gewoon printerpapier, maar ik denk dat het mooier is op wat dunner papier, en vervolgens heb ik op kleine lapjes geprint.

The copper plates themselves were quite beautiful with the patterns that the paint left on them. It gave me a new idea of using copper as a base to paint on.

De koperplaatjes zelf werden best mooi met de patronen die de verf achterliet. Het heeft me weer een nieuw idee gegeven om koper als ondergrond te gebruiken om op te verven.

Working with encaustic is so much fun, I really should do it more often!

Met encaustic werken is zo leuk, ik zou het veel meer moeten doen!

Like I’ve mentioned before, I love playing with Photoshop. I only have Photoshop Elements but for me that has enough possibilities. It’s fun to just take a photo and see what will happen to it with certain filters. The more I use these filters, the more I’ll know what the effect of them will be, but it’s still always surprising and fun to do.

These are some effects I got with a photo of a half orange. A number of them could actually be used as a design to take further, but I never do. I just enjoy the designing itself.

Zoals ik al vaker heb gezegd, ik speel heel graag met Photoshop. Ik heb alleen Photoshop Elements, maar dat heeft voor mij voldoende mogelijkheden. Het is gewoon leuk om een foto te nemen en te zien wat er gebeurt met bepaalde filters. Hoe vaker ik deze filters gebruik, hoe meer ik kan voorspellen wat het effect zal zijn, maar het blijft toch steeds weer verrassend en leuk om te doen.

Dit zijn een paar effecten die ik met een foto van een halve sinaasappel kreeg. Een aantal zou best verder gebruikt kunnen worden als ontwerp om er iets mee te maken, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Ik vind gewoon het ontwerpen zelf leuk.

And for anyone interested, there’s an interview with me on Sam and Joe’s wonderful website for textile artists TextileArtist.org. I always enjoy reading the interviews with the various artists and I’m pleased to be featured now as well.

En voor geïnteresseerden, er staat een interview met mij op Sam and Joe’s website voor textielkunstenaars TextileArtist.org. Ik lees altijd met veel plezier de interviews met de verschillende kunstenaars en vind het heel leuk nu zelf ook vermeld te worden.

This is the last miniature pot I made, so far anyway, as I’ve run out of the right copper wire. I’ve got other ones, either to thick or to thin. They’re fun to make, as they’re so small they don’t take long, but the result is still nice.

Dit is het laatste miniatuur potje dat ik heb gemaakt, want mijn koperdraad is op. Ik heb nog wel dunner en dikker draad, maar die zijn beide niet geschikt. Het is leuk om deze kleine werkjes te maken, lekker snel en toch een mooi resultaat.

 

Usually when I make something that I like I make more of the same and the one object becomes a series. So I’ve been having fun making more miniature pots.

Meestal als ik iets maak dat ik leuk vind maak ik meer van hetzelfde en wordt het al snel een serie. Dus ik ben met veel plezier meer miniatuur potjes aan het maken.

 

miniature pot

August 9, 2015

©metaheemskerk

This is a similar object as I made before except that I didn’t use coconut fibre for the pot this time. This little pot is entirely made of copper and it’s also a lot smaller, just 7 cm high. The copper that I used is a finely knitted mesh, soft as fabric, and this was the first sample I used it for. As I mostly do I turned the sample into a finished piece of work.

Dit is een soortgelijk object als wat ik eerder maakte, behalve dat ik deze keer geen kokosnootvezel gebruikte voor de pot. Dit potje is helemaal van koper gemaakt en het is ook veel kleiner, zo’n 7 cm hoog. Het koper dat ik heb gebruikt is een fijn gebreid gaas, zacht als textiel, en dit is het eerste proefje dat ik ermee gemaakt heb. En zoals meestal heb ik van het proefje meteen maar een ‘af’ werkje gemaakt.

This is what it looked like before I coloured it in the ‘magic box’. Because of the warm weather the temperature inside the box is high and the copper colours very well. Perhaps next time, instead of colouring the object all over, I’ll leave some more of the original shiny copper visible.

Zo zag het eruit voordat ik het heb gekleurd in de ‘toverdoos’. Omdat door het warme weer de temperatuur in de bak hoog is, kleurt het koper heel goed. Misschien laat ik de volgende keer, in plaats van het hele object te kleuren, wat meer van het oorspronkelijke glimmende  koper zichtbaar.

tasty colours

August 8, 2015

It’s always fun making colour palettes from photos in Photoshop. I took photos of some of my fruit and vegetables and  the result are these tasty colour combinations.

Het is altijd leuk om kleurenpaletten van foto’s te maken in Photoshop. Ik heb foto’s gemaakt van fruit en groente en deze smakelijke kleurencombinaties zijn het resultaat.

from scrubber to art

August 4, 2015

 

If I hadn’t discovered the copper scrubbers that I showed earlier I might never have been curious to know how a scrubber is made. But now I know that it’s just a rolled up tube of knitted mesh and unrolled it suddenly becomes a lovely piece of art, especially with added colour, (although, in fact, the scrubber as it was is also a lovely piece).

So now I’m going to take this ‘discovery’ further.

Als ik de koperen pannensponsjes die ik eerder liet zien zou ik misschien nooit nieuwsgierig zijn geweest hoe een pannensponsje in elkaar zit. Maar nu weet ik dat het gewoon een opgerolde huls van gebreid gaas is en afgerold wordt het ineens een heel mooi kunstwerkje, vooral met wat kleur, (hoewel de pannenspons zelf eigenlijk ook al een mooi werkje was).

Dus nu ga ik verder met deze ‘ontdekking’.

video

August 1, 2015

It was fun making this short video with one of my drawings, using Photoshop and iPhoto.

Het was leuk om dit korte filmpje van een van mijn tekeningen te maken met Photoshop en iPhoto.

line drawings to stitch

August 1, 2015

I have lots and lots of photos of my son from when he was little and sometimes I would take a series of photos of him with different expressions. From one of these series I made simple line drawings, using a special tool to enlarge the photo in he right proportions. I worked in pencil first until I was happy with the drawing and then traced the pencil lines with a fineliner.

These simple drawings could be stitched onto fabric either with the machine or by hand.

Ik heb heel veel foto’s van mijn zoon van toen hij klein was en soms maakte ik ook wel eens een serie foto’s met verschillende uitdrukkingen. Van een van die series heb ik simpele lijntekeningen gemaakt en een speciaal tekengereedschap om de foto proportioneel te vergroten. Ik heb eerst met potlood getekend, totdat ik er tevreden mee was en daarna de potloodlijnen met fineliner nagetrokken.

Deze eenvoudige tekeningen zouden op de machine of met de hand kunnen worden overgebracht op textiel.

And these are some more sketches I made. I tried to add some watercolour paint to some of them, but it’s difficult as I have hardly any watercolour experience. But fun to do, anyway! Perhaps I should take a watercolour class to learn the technique properly.

En dit zijn nog wat schetsen die ik heb gemaakt. Ik heb geprobeerd met aquarelverf te werken, maar dat is moeilijk omdat ik er nauwelijks ervaring mee heb. Maar toch wel leuk om te doen! Misschien zou ik aquarelles moeten nemen om de techniek goed te leren.

Ex QS’ers die mijn blog lezen zullen misschien het derde portret herkennen, d.w.z. als ik erin geslaagd ben om het goed te laten lijken. :-)

new ideas?

July 30, 2015

IMGP3817

I came across some copper scrubbers the other day which I just had to buy to see what I could do with them (except of course scouring pans :-) ). They’re the same as the steel scrubbers except that they’re made from a copper knitted mesh.

So they went into the ‘magic box’ to colour them blue. In the meantime I’ve been searching the internet and found a place where I can not only buy these scrubbers in bulk, but also a knitted copper mesh and one that’s woven. Perhaps some new ideas will come up using these materials.

Gisteren kwam ik deze koperen schuursponsjes  tegen en die moest ik natuurlijk wel kopen om te zien wat ik ermee kon doen (behalve pannen schuren natuurlijk :-) ). Ze zijn hetzelfde als de staalsponsjes alleen zijn ze gemaakt van gebreid koper.

Ze zijn de ‘toverdoos’ in gegaan om ze blauw te kleuren. Inmiddels heb ik op het internet gezocht en vond een bedrijf waar ik niet alleen deze sponsjes in een grote hoeveelheid kan kopen maar ook het gebreide koper en een geweven gaas. Misschien komen er wat nieuwe ideeën op om daar iets mee te gaan doen.

hands and faces

July 28, 2015

My sketch theme for this week is ‘hands’ and ‘faces’ remains an ongoing theme for now. Sketching is gradually becoming more and more of a habit and the more I practice the better the sketches should become.

I’ve also experimented with colour in some of the portraits, one with coloured pencil and one with watercolour. Not very successful so far, but I’ll keep trying.

They’re all still fairly quick sketches as I don’t like to work too long on one and the same drawing. Instead of to keep correcting a drawing I prefer starting on a new one and try to make it  better than the previous.

Mijn schetsthema van deze week is ‘handen’ en ‘gezichten’ blijft voorlopig een doorlopend thema. Het tekenen wordt al steeds meer een gewoonte en hoe meer ik oefen hoe beter de schetsen zullen worden.

Ik heb ook wat kleur geprobeerd in een paar portretten, één met kleurpotlood en één met aquarelverf. Nog niet zo succesvol, maar ik blijf gewoon proberen.

Het zijn allemaal nog steeds vrij snelle schetsen omdat ik niet graag te lang aan één tekening werk. In plaats van te blijven corrigeren begin ik liever aan een nieuwe tekening en probeer die dan beter te doen dan de vorige.

I said that I’d keep it simple, so this is the end result, a quilt with three layers. I attached the piece of copper with handstitch. Not the best piece I ever made, but I see it more as a sample. Often, when I try something new, I don’t just make a sample, but a completed piece of work. I had thought of colouring the copper leaf artificially, but using ammonia would dissolve the fragile copper leaf, the torch was of course out of the question. Perhaps next time I could print with liver of sulphur.

The next step is hanging the piece outside and see what will happen. It was fun to use copperleaf and I’ll definitely do some more experimenting with it.

Zoals ik zei zou ik het simpel houden, dus dit is het eindresultaat, ik heb er een quilt van gemaakt met drie lagen. Het koperen stuk is vastgezet met handsteken. Niet het beste wat ik ooit heb gemaakt, maar ik beschouw het meer als een proefje. Vaak, als ik iets nieuws wil uitproberen, maak ik niet alleen een proefje, maar een ‘af’ werk. Ik had er over gedacht om het bladkoper te kleuren, maar voor ammonia is het te kwetsbaar en de brander kwam al helemaal niet ter sprake. Misschien kan ik de volgende keer printen met zwavellever.

De volgende stap is het werkje buiten hangen en zien wat er gebeurt. Het was leuk om een keer bladkoper te proberen en ik ga er zeker meer mee doen.

Although it’s simple and looks like a quick design, choosing the colours and the order for the copper ‘melon bowls’ wasn’t even that straightforward. I often audition by taking photos and look at them on my computer and as you can see there were quite a number of photos involved before I was happy with it. Looking at them I’m not sure why I thought one was better than the other :-) , but I do these things intuitively, I’m happy with it as soon as it ‘feels’ right and then I leave it as it is. (And now just the one piece turned into an interesting series.)

Hoewel het een eenvoudig ontwerp is, was het kiezen van de kleur en de volgorde van de ‘meloenschaaltjes’ niet eens zo simpel. Vaak probeer ik dingen uit door er foto’s van te maken en deze op mijn computer te bekijken en zoals je ziet was er een redelijk aantal foto’s nodig, voordat ik tevreden was. En als ik er nu naar kijk weet ik niet waarom ik de ene nou beter vond dan de ander :-) , maar ik doe dit soort dingen intuïtief, ik ben tevreden als het goed ‘voelt’ en dan laat ik het verder zo. (En nu is het ene werkje zo een leuke serie geworden.)

 

back to fabric

July 20, 2015

It has been a long time since I worked with fabric. I’ve got quite a big stash of dyed and printed fabrics, and it was lovely to get them out and rummage through them again. I’m trying to find a way to use copper and fabric together.

Het is lang geleden dat ik met stof heb gewerkt. Ik heb een redelijk grote hoeveelheid geverfde en bedrukte lapjes en het was fijn om ze weer eens tevoorschijn te halen en lekker doorheen te rommelen. Ik wil proberen een manier te vinden om koper en textiel samen te gebruiken.

I picked a piece of handdyed old linen and I applied copper leaf to it, using the same glue that is used to adhere metallic foils to fabric. With a silkscreen I pulled the glue onto the fabric, trying to not too evenly distribute it as I wanted patterns in the copperleaf, not a solid and smooth surface. And perhaps I can even discolour it in some way or other.

Ik heb een lap geverfd oud linnen gekozen en daar bladkoper op aangebracht, met dezelfde lijm als die gebruikt wordt voor metaalfolies. Met een zeefdrukraam heb ik de lijm op de lap getrokken en geprobeerd om hem niet te egaal aan te brengen omdat ik patronen in het bladkoper wilde, niet een glad oppervlak. En misschien dat ik het ook nog kan kleuren op de een of andere manier.

So now I’m thinking of ways to take this piece of fabric further and lots of ideas go through my mind. Shall I make one larger piece or cut it up into smaller parts? Shall I use just a single layer of fabric or make a quilt with batting? Shall I make a three-dimensional piece, with copper shapes attached. If I make a quilt I can cut holes in it, in these holes I can stick cylinders made from rolled up pieces of copper. So many options, but I’ll probably end up making it a fairly simple piece, as I like simple! :-)

En nu ben ik dus aan het bedenken wat ik met deze lap zal gaan doen. Een hoop ideetjes zijn er al door mijn hoofd gegaan. Zal ik de lap in zijn geheel gebruiken of in kleinere stukken verwerken? Zal ik met een laag stof werken of een quilt maken met tussenvoering? Zal ik een driedimensionaal werk maken, met koperen dingetjes erop? Als ik een quilt maak zou ik er gaten in kunnen maken waardoor ik dan cilinders van opgerold koper zou kunnen steken. Zo veel mogelijkheden, maar het zal er waarschijnlijk wel op uitdraaien dat ik iets simpels maak, ik hou van simpel! :-)

I have this small piece of beautifully reddish coloured copper which I could attach, either as a whole or cut it up. In Photoshop I auditioned some ideas, like this one, for which perhaps I could use this piece of coloured copper.

Ik heb een stukje mooi roodachtig gekleurd koper dat ik ofwel in zijn geheel kan bevestigen of in stukken knippen. In Photoshop heb ik al wel wat ideeën uitgeprobeerd, waarvoor ik misschien dit stukje koper zou kunnen gebruiken.

But I’m not going to make something too hastily, I’m going to leave the fabric lying on the table and then I’ll see what it’s going to be in the end.

Maar ik ga niet te gehaast iets maken, ik laat de lap een poosje op tafel liggen en dan zie ik wel wat het uiteindelijk wordt.

not giving up

July 18, 2015

In my previous post I wrote that I’d given up trying to draw a good portrait. I realized that it would mean lots and lots of practice and I didn’t think I could stick to that, as there are so many other things I like to do. But it was just me being impatient and as I’ve always been drawn to making portraits, I got myself a good book, ‘Drawing the Human Head’, and I’ve decided to keep practicing, but to not make it my main focus. There’s so much other work I’d like to do as well. As I’m a fast and intuitive worker taking the time to try and make a good drawing now and then will be a nice change.

In September I’ll be taking part in a textile event. Together with the organizers of this event Ellen Bakker picked twenty  artists from her book ‘Textile is Alive’ to exhibit there. I want to start making some more things to show there.

In mijn vorige berichtje schreef ik dat ik het proberen tekenen van een goed portret op had gegeven. Ik realiseerde me dat het heel veel oefenen betekent en ik dacht dat ik dat niet zou kunnen volhouden. Maar ik was gewoon ongeduldig en omdat ik altijd al aangetrokken geweest ben tot het maken van portretten heb ik een goed boek aangeschaft, ‘Drawing the Human Head’, en heb besloten toch te blijven oefenen, maar niet als belangrijkste bezigheid. Er is zoveel ander werk dat ik wil maken. Omdat ik een nogal snelle en intuïtieve werker ben is het concentreren en tijd te nemen voor het proberen te tekenen een leuke afwisseling.

In september doe ik mee met de Textiel en Vezelmanifestatie in Doesburg. Samen met de organisatie heeft Ellen Bakker twintig mensen uit haar boek ‘Textiel Leeft’ uitgekozen om daar te exposeren. Ik wil nog een aantal dingen gaan ‘maken om daar te laten zien.

no tricks this time

July 16, 2015

I do like to draw faces. It’s not so difficult to get everything in the right place, it’s just a matter of measuring, but what I do find hard is the shading. As I’m using black and white photos to draw from it’s not easy to see the different shades of grey. And I’m using paper with a tooth at the moment, as that’s all I have, but this makes it very difficult to get an even layer of graphite on the paper.

But I’m pleased with the results so far. I’m not aiming for perfection in drawing, as that will need lots of patience and dedication. It would be nice, though, to be able to make a quick and expressive portrait. But that’s not easily achieved, it’ll need a lot of practice. I don’t think that’s something I’ll ever manage. Luckily there are many other things that I can do, though! :-)

Het tekenen van portretten vind ik toch wel heel leuk. Het is niet zo moeilijk om alles op de juiste plaats te krijgen, dat is gewoon goed meten, maar wat ik wel heel moeilijk vind is het aanbrengen van toon. Omdat ik zwartwit foto’s gebruik om na te tekenen is het nogal lastig om de verschillende grijstinten te onderscheiden. Ook gebruik ik papier met een beetje textuur, dat is het enige stevige papier dat ik momenteel heb, maar daardoor is het wel extra moeilijk om een gelijkmatige laag grafiet op het papier te krijgen.

Maar tot nog toe ben ik best tevreden over het resultaat. Ik streef er niet naar om perfect te kunnen tekenen, dat zou te veel geduld en toewijding vergen. Het zou wel leuk zijn om een snel en expressief portret te kunnen maken. Maar dat is niet iets dat je zomaar kunt, daar gaat toch eerst een heleboel oefenen aan vooraf. En ik denk niet dat dat binnen mijn bereik ligt. Gelukkig zijn er wel heel veel andere dingen die ik kan! :-)

two faces

July 16, 2015

These are two faces to use for a new project. They’re based on a drawing I made of a photo.

Sometimes, in some of my earlier work, I’ve used line drawings of a faces that I’d made from a photo of that face in Photoshop. But it also nice to draw the faces myself.

Dit zijn twee nieuwe gezichten om voor een nieuw idee te gebruiken. Ze zijn gebaseerd op een tekening die ik heb gemaakt van een foto.

Ik heb in eerder werk ook wel eens een lijntekening van een gezicht gebruikt, maar die had ik dan in Photoshop gemaakt van een foto van het gezicht. Eigenlijk is het ook wel leuk om zelf de gezichten te tekenen.

When drawing the  first face, this time as a little trick instead of having to measure, I pierced some holes on the vertical axe and through the center of the eyes, to leave marks on the drawing paper. You can still see them in the drawing.

For the second sketch I drew horizontal lines to mark the position of the features of the face.

Bij het tekenen van het eerste gezicht heb ik deze keer als trucje in plaats van het uitmeten, met een speld een aantal punten van de foto doorgeprikt op de verticale as en door het midden van de ogen, om op die manier deze plaatsen  aan te geven op het tekenpapier. Je kunt ze nog zien zitten op de tekening.

Voor de tweede schets heb ik horizontale lijnen getrokken om de positie van de onderdelen van het gezicht aan te geven.

I painted some copies with watercolour and have been also been photoshopping, which can give fun effects.

Ik heb een paar kopieën ingekleurd met waterverf en ook wat zitten photoshoppen, wat leuke resultaten kan geven.

the odd one out

July 15, 2015

I made these three pieces the same size and shape so that they can be hung in a row. I made them in three different shades, from light to dark, but I now see that the third piece has a dark bowl which stands out more.

I used one and the same sheet of printed and coloured copper for every piece in order to have the bowls match each other, but sometimes it has a darker patch. When I attach the bowls together I work in rows which I then combine to one piece. While doing so I make sure to have the right division of the brighter and darker bowls.

When making the third piece I did hesitate to have the dark one in the center of the seven bowls, but thought I’d do it anyway and see what it would look like when the piece was on the wall. I’d normally have it off center.

Deze drie werkjes heb ik in dezelfde afmeting gemaakt, zodat ze op een rijtje kunnen worden gehangen. Ik heb ze drie verschillende tinten gegeven, van licht naar donker. Maar nu zie ik dat het derde werkje een donker schaaltje heeft dat eruit springt.

Ik gebruik altijd één en hetzelfde vel bedrukt en gekleurd koper voor elk werkje, zodat de schaaltjes overeenkomen met elkaar, maar soms zit er een wat donkerder plek op. Wanneer ik de schaaltjes aan elkaar vast maak, werk ik altijd in rijen die ik dan aan elkaar zet. Terwijl ik dat doe let ik er op dat er een goede verdeling van lichte en donkere schaaltjes is.

Toen ik het derde werkje maakte twijfelde ik of ik het donkere schaaltje in het midden van een rij zou doen, maar bedacht het toch te doen en dan zien of het succesvol was als ik het werkje op zou hangen.  Normaal gesproken zou ik het links of rechts van het midden doen.

I think perhaps it looks better with the third piece in the middle of the three. Or I can replace the dark bowl. How fussy one can be! :-)

Misschien dat het beter is als ik de volgorde van de drie werkjes verander. Of toch het donkere schaaltje vervangen. Hoe moeilijk kun je doen! :-)

design fun

July 6, 2015

One of my favourite filters in Photoshop to play with at the moment is ‘cut out’. I have no idea how it works but it’s a great way of making abstract versions of images.

I have a series of photos of my son wearing a woolly hat which has been the basis of the drawings that I showed earlier. The drawings themselves are simplified faces and I’ve been abstracting them further with the ‘cut out’ filter. I like the effect!

Een van mijn favoriete filters in Photoshop om mee te spelen is de ‘cut out’. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar het is een ontzettende leuke manier om plaatjes abstract te maken.

Ik heb een serie foto’s van mijn zoon met een muts op, die ook de basis waren voor de tekeningen die ik eerder liet zien. De gezichten zijn al vrij simpel en ik heb ze nog verder vereenvoudigd met de ‘cut out’ filter.  Ik vind het een leuk effect!

This is one of the photos of the series, first turned into grey tones and then made into an abstract design. I like playing like this to get lots of designs, but they’re hardly ever taken any further. It’s just the designing that I like.

Dit is een van de foto’s uit de serie, eerst veranderd tot grijswaarden en daarna heb ik er een abstract ontwerp van gemaakt. Ik vind het leuk om zo maar een beetje te zitten proberen en ontwerpen in Photoshop. Maar verder doe ik eigenlijk nooit iets met de ontwerpen, het ontwerpen zelf is gewoon leuk.

This is the flyer for an exhibition at the end of the month in which I’ll be taking part. A number of artists who have been featured in the book ‘Textile is Alive’ by Ellen Bakker, will be showing some of their work at several locations in a beautiful part of the Netherlands. It promises to be a wonderful exhibition!

Dit is een expositie, eind van deze maand en begin augustus, waaraan ik ook meedoe.

Een aantal kunstenaars uit het boek ‘Textiel Leeft’ van Ellen Bakker laten hier wat van hun werk zien. Het is een kunstroute over drie dorpen, georganiseerd door het linnenmuseum Bussemakerhuis, het enige overgebleven fabrikeurshuis uit de 18e eeuw. Het is een prachtig oud pandje in een mooi stukje Twente. Het zal zeker een mooie expositie worden!

just for fun

July 4, 2015

The weather still being hot I cannot really get myself to do much. And spending the day in a cool airconditioned supermarket isn’t really an option! :-) To keep myself busy today I made this series of faces and gave them a colourful hat. For the faces I used photos which I altered in Photoshop. That way they were very easy to draw. Besides that I also took plenty of artistic licence, which shows clearly in the one with the yellow hat.

Met dit hete weer kom ik tot weinig. En de hele dag in de koele supermarkt blijven is ook geen optie! :-) Om mezelf vandaag toch maar een beetje bezig te houden, heb ik deze serie gezichten getekend, en ze een kleurige muts gegeven. Als basis heb ik foto’s gebruikt die ik heb bewerkt in Photoshop. Daardoor waren ze heel makkelijk na te tekenen. Bovendien heb ik lekker veel artistieke vrijheid genomen, wat goed te zien is aan het gezicht met de gele muts.

© meta heemskerk 1

©  meta heemskerk 3 kopie

© meta heemskerk 2

My weekly sketching theme is still portraits, as I enjoy that a lot.

For someone as impatient as me who wants quick results learning to draw a good portrait is quite a challenge. It requires lots and lots of practice and I’ve never really managed to persist. But I intend to stick to it this time! :-)

Mijn wekelijkse tekenthema is nog steeds portretten, omdat ik daar veel plezier in heb.

Voor iemand zo ongeduldig als ik en die snel resultaat wil is het leren tekenen van een goed portret een behoorlijke uitdaging. Het vergt ontzettend veel oefening en ik heb eigenlijk eerder nooit echt doorgezet. Maar ik ben nu van plan het vol te houden! :-)

When I try to draw a portrait I use my pencil, or any other tool, to measure and get the proportions right. It’s quite difficult and the result isn’t always that satisfying, as you can see in the third portrait, the nose is far too long and the eyes too far apart! But this was the first attempt, the other two are already a little better. I like the third one too, though, it would be an idea to make the proportions incorrect on purpose to get fun results.

Als ik een portret teken gebruik ik mijn potlood, of iets anders, om te meten en de verhoudingen goed te krijgen. Het is vrij moeilijk en het resultaat is niet altijd geweldig, zoals je in het derde portret kunt zien, de neus is veel te lang! Maar dit was de eerste poging, de andere twee zijn al iets beter. Ik vind de derde eigenlijk ook wel grappig, misschien een idee om express de verhoudingen niet te laten kloppen om grappige resultaten te krijgen.

The other day I came across a BBC documentary, David Hockney’s ‘The Secret Knowledge’. Apparently the old masters in as far back as the early 15th century applied the latest technology to outline their subject onto the canvas. First concave mirrors and later lenses, the camera obscura. They were very secretive about it, probably because it might have been considered cheating, as it would be today by a lot of people. But why not use modern technology, it’s there for us to make things easier and to extend possibilities!

Een paar dagen terug kwam ik een BBC documentaire tegen, David Hockney’s ‘The Secret Knowledge’. Kennelijk gebruikte de oude meesters uit het begin van de vijftiende eeuw al de nieuwste technieken om de opzet van een schilderij te maken. Eerste holle spiegels en later lenzen, de camera obscura. Er werd nogal geheimzinnig over gedaan, waarschijnlijk omdat het als sjoemelen werd beschouwd, zoals het vandaag ook nog door veel mensen wordt gezien. Maar waarom zou je geen gebruik maken van de moderne techniek, die is er tenslotte is om ons het leven makkelijker te maken en meer mogelijkheden te geven!

So I’ve been playing with some photos. I applied graphite to the back and traced the outlines to transfer them onto a piece of drawing paper. It’s also a good way to practice shading, I can keep shading the same face, until I get it right.

Dus heb ik met een paar foto’s gespeeld. Op de achterkant heb ik grafiet aangebracht, om de contouren op een vel papier over te brengen, door deze na te trekken. Dit is ook een goede manier om het toon aanbrengen te oefenen, omdat ik steeds hetzelfde gezicht kan doen totdat het goed lukt.

©  meta heemskerk

© meta heemskerk2

On some other photos I used Photoshop to change the lighting and contrast of the portrait, which will make it much easier to draw as it doesn’t need a lot of shading.

In enkele andere foto’s heb ik in Photoshop de belichting en contrast van het portret veranderd, waardoor het veel makkelijker te tekenen wordt, omdat het niet zoveel grijstonen nodig heeft.

© meta heemskerk

The weather is extremely hot, it’s so hot, that’s best to stay inside (and do some more sketching).

Today was the hottest day in July ever. Over the weekend the weather was slightly cooler, but still warm enough to get good results patinating copper. I coloured these objects under slightly different circumstances each and the result is three different shades of a lovely blue. I then sealed them with wax so they can safely be left outside and endure our changeable Dutch weather. When I use a lacquer to seal the patina the colour can become more greenish, but this depends on the type of lacquer.

Het is het beste om binnen te blijven met dit hete weer (en lekker wat te tekenen). Maar afgelopen weekend was het nog redelijk en de warmte is perfect om koper te patineren. Ik heb deze objecten alle drie onder iets andere omstandigheden gekleurd en het resultaat is drie mooie verschillende tinten blauw. Ik heb ze daarna met was behandeld zodat ze buiten kunnen liggen en ons veranderlijke Nederlandse weer kunnen weerstaan. Als ik ze met lak behandel kan het patina meer groenachtig worden, maar dat is afhankelijk van het soort lak.

back again

June 21, 2015

© meta heemskerk

© meta heemskerk

© meta heemskerk

Today was the last day of the Kunstschouw, a nine day art event in which I’ve taken part. It was a tiring, but interesting and rewarding experience and I got lots of positive feedback on my work. As I had to be present at my own location most of the time I didn’t get round to see all the others, but I did manage to visit several and saw lots of beautiful artwork.

On the photos you can see me chatting with the two other artists at our location, both of them very nice people, and some of the work I’ve exhibited. A lot of visitors were intrigued by my use of copper foil, something they hadn’t seen before.

And now I’m glad to be back home and get back to making again!

Vandaag was de laatste dag van de Kunstschouw, een negendaagse kunstevenement waaraan ik heb deelgenomen. Het was vermoeiend, maar interessant en ik kreeg heel veel positieve reacties op mijn werk.

Omdat ik de meeste tijd op mijn eigen locatie aanwezig moest zijn heb ik niet de kans gehad om alle andere te zien, maar ik heb er toch nog een aantal kunnen bezoeken en veel mooi werk gezien.

Op de foto’s zie je me aan het kletsen met de twee andere kunstenaars op onze locatie, beide heel aardige mensen, en wat van het werk dat ik liet zien. Veel bezoekers waren geïntrigeerd door mijn gebruik van koperfolie, iets dat ze nog niet eerder hadden gezien.

En nu ben ik blij dat ik weer thuis ben en weer aan de slag kan met mijn werk.

Usually when I make a piece that I like I make more of them. So I cut more circles in a different size than the ones for the previous two ‘bookworms’ and made this bookform. I often buy old books from a thrift store or something, to cut up and use in collages or in this case for the pages of the bookform.

I like the book pages in their original colour, but next time I might try to use some of the blue patina as a pigment and colour the paper with it or colour the paper in some other way.

Altijd als ik een werkje maak dat ik mooi vind, maak ik er meer van. Dus heb ik weer cirkels geknipt , deze keer van een andere afmeting dan de vorige twee ‘boekenwurmen’ en heb deze boekvorm gemaakt. Ik koop vaak oude boeken die ik kan gebruiken voor collages e.d., in dit geval voor deze boekenvorm.

Ik vind het mooi dat de pagina’s de originele kleur hebben, maar de volgende keer ga ik eens proberen of ik wat van het blauwe patina kan gebruiken als pigment om het papier te kleuren of op een andere manier het papier te bewerken.

drawing me this week

June 8, 2015

Last week I’ve sketched grasses and flowers and this week my drawing theme is ‘portraits’. As I’m an ever available model it’s ‘self-portrait’.

I’ve always felt attracted to making portraits, that’s why I made lots of fabric portraits (here and here), but it has been a very long time since I’ve tried to draw one, so I need a lot of practice again. So far I’ve made several sketches of my eyes, mouth and nose, either by looking in the mirror or from a photo. Then I tried to make my face, using a photo as a reference.

It would be interesting to see how it would turn out if I used different materials.

Vorige week heb ik schetsjes gemaakt van grassen en bloemen en deze week is mijn thema ‘portretten’. Omdat ik een altijd beschikbaar model ben is het ‘zelfportret’.

Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot het maken van portretten, vandaar mijn grote hoeveelheid stofjesportretten (hier en hier), maar het is heel erg lang geleden dat ik heb geprobeerd om er een te tekenen, dus moet ik weer veel oefenen. Tot zover heb ik verschillende schetsjes gemaakt van mijn ogen, mond en neus, met behulp van een spiegel of van foto’s en daarna geprobeerd mijn hele gezicht te maken aan de hand van een foto.

Het zal ook leuk zijn om te zien wat ik er van maak met andere materialen.

red rose

June 7, 2015

I’ve been doing some more sketching this week, one of the subjects being a rose. This is a very difficult flower to draw, with so many, curled petals!

I love to play and design with photos in photoshop, just for the fun of it, not with a purpose to make something from the designs that I create. Often I do keep the designs in a file, though, they might come useful at some time.

This time I only applied the ‘cut-out’ filter, trying lots of possibilites.

I took a photo of the rose, which I had been sketching, and by going through all the different effects of the cut out filter I gradually ended up with, I think, the second most simpel version of the photo. I changed the colours and to anyone else this would be just a red triangle on a green background, but as I know what the starting point was, to me it’s a red rose! :-)

Ik ben deze week doorgegaan met het tekenen en een van mijn onderwerpen was een roos. Ik vind dit een heel moeilijke bloem om na te tekenen, met zoveel gekrulde blaadjes!

Ik zit vaak wat te spelen en ontwerpen met foto’s in photoshop, gewoon omdat het leuk is, niet omdat ik met het ontstane ontwerp iets wil gaan maken. Vaak bewaar ik de ontwerpen wel in een map op mijn computer, ze kunnen altijd nog een keer van pas komen.

Deze keer heb ik alleen het ‘cut-out’ filter gebruikt en heel veel mogelijkheden geprobeerd.

Van de roos die ik aan het tekenen was heb ik een foto gemaakt en door deze met alle verschillende effecten van het ‘cut-out’ filter te bewerken kreeg ik geleidelijk aan de volgens mij de op een na meest simpele versie van de foto. De kleuren heb ik veranderd en voor iedereen zou dit gewoon een rode driehoek op een groene achtergrond zijn, maar omdat ik weet wat het uitgangspunt was is het voor mij een rode roos! :-)

sketching in series

May 31, 2015

As my plan is to sketch on a regular base I’ve set myself a new challenge. Every week I’m going to choose a subject and draw it using different techniques and materials during that week. My goal is to maintain a habit of sketching and at the same time improve my drawing skills. I think by sketching the same subject over and over again it will become more and more familiar and easier to draw. When I have a new idea I usually start out very enthusiastically , so I spent this weekend making lots of sketches. I won’t be keeping this up, but I think I’ll manage to do at least one sketch a day for as long as I’m enjoying it. On Saturday I had bought some pears. Looking at them I thought they might be a good object to start with. The materials I used for these different sketches are fineliners, watersoluble marker, watercolour, watercolour pencils, coloured pencils, pencil.

Omdat het mijn voornemen is om regelmatig te gaan tekenen heb ik een nieuwe uitdaging bedacht. Ik ga een bepaald voorwerp een aantal malen gedurende een week tekenen met verschillende technieken en materialen. De bedoeling is dat ik er zo een gewoonte van maak om te tekenen en tegelijkertijd mijn vaardigheid verbeter. Ik denk dat door het steeds opnieuw tekenen van hetzelfde voorwerp dit dan steeds makkelijker zal gaan. Meestal als ik een nieuw idee heb begin ik heel enthousiast, dus dit weekend heb ik al flink wat tekeningen gemaakt. Zodra het nieuwtje eraf is zal dat wel minder worden, maar het plan is om minstens één tekening per dag te maken, voor zolang als ik er plezier in heb. Afgelopen zaterdag had ik peren gekocht en bedacht toen dat een peer wel een geschikt voorwerp was om mee te beginnen. De materialen die ik heb gebruikt zijn fineliners, wateroplosbare stift, waterverf, aquarel kleurpotloden, kleurpotloden, potlood.

Kunstschouw

May 31, 2015

Flyer Kunstschouw 2015

From June 13 – 21 I’ll be exhibiting some of my work at the Kunstschouw, a yearly art event in a part of the Netherlands on the coast. Two hundred artists will be showing their work in 35 locations spread over 12 villages. These locations can be churches, farmsheds, gardens, a windmill etc.

My location is this hotel. I’ll be there with two other artists. It’s an area popular with tourists and every year the Kunstschouw draws many visitors. I’m very much looking forward to be part of this event.

Dit is de flyer van de Kunstschouw, waaraan ik ook meedoe. Mijn locatie is het Duinhotel in Nieuw-Haamstede en exposeer daar met twee andere kunstenaars. Het wordt een druk bezette week,  maar ik heb er veel zin in.

art journaling

May 30, 2015

After having finished my Distant Stitch course I felt a little bit at a loss without the structure of working on assignments so I needed to think of something. I’d always had the intention to get back into a habit of drawing but I needed a little push as I kept putting it of.

A while back I read on Franki’s blog that she was taking a course by Sketchbookskool and this seemed to be a nice challenge for me. I didn’t want to commit to anything too big and this six-week course seemed like a good option, so I signed up. This week is already the last week of this course.

Every week six different tutors, one of them Dutch and co-founder of Sketchbookskool, each share their work, techniques and give homework to do. It’s good to see different approaches and then pick the one that appeals most. Most of them draw with a pen, so no lines can be erased, which apparently is a good way to learn. So that’s what I did, too.

It was just the incentive I needed to get back into drawing. It’s not that I want to invest a lot of time and make drawing my priority, but I think it’ll be a lot of fun to keep an art journal with daily sketches and doodles and the practice will make me draw better over time.

These are some of the quick sketches I made during this course. I think some of them aren’t even all that bad! :-)

Nadat ik klaar was met de Distant Stitch cursus merkte ik dat ik toch wel de structuur miste van het werken aan opdrachten. Ik was al een tijdje van plan om weer meer te gaan tekenen, maar het kwam er maar niet van.

Een tijdje terug schreef Franki op haar blog over een tekencursus die ze deed bij Sketchbookskool en dat leek me ook wel iets voor mij. Ik wilde niet opnieuw aan een uitgebreide cursus beginnen en deze zesweekse cursus leek me een goed alternatief, dus heb ik me aangemeld. Inmiddels ben ik alweer bij de laatste week.

Elke week laten zes verschillende docenten, waarvan eentje uit Amsterdam en mede-oprichter van Sketchbookskool, hun werk zien en leggen technieken uit, daarna geven ze een huiswerkopdracht. Het is fijn om verschillende manier van tekenen te zien met verschillende materialen en dan uit te kiezen wat het meeste aanspreekt. De meesten tekenen met pen, zodat lijnen niet kunnen worden uitgegumd. Dit schijnt een goede manier te zijn om het te leren, dus dat heb ik ook gedaan.

Het was precies het duwtje dat ik nodig had om weer met tekenen te beginnen. Het is niet zo dat ik er veel tijd aan wil gaan besteden omdat ik zoveel andere dingen ook leuk vind, maar ik denk dat het een goed idee is om een ‘art journal’ bij te houden en dagelijks een snelle tekening of doodle te maken. Door op deze manier te oefenen zal ik dan ook steeds beter gaan tekenen.

Dit zijn een paar van de snelle tekeningetjes die ik tijdens de cursus heb gemaakt. Ik vind sommige niet eens zo slecht! :-)

boekenwurm

May 23, 2015

I made this wriggly ‘boekenwurm’ with circles that I cut from copper cut offs. They’re only 1.5 cm. I also cut circles from some old book pages. As the copper thread got rusty in the ammonia container, the paper is also coloured.

Ik heb deze kronkelende ‘boekenwurm’ gemaakt met rondjes van 1,5 cm, geknipt uit koperrestjes. Ook heb ik rondjes geknipt uit een paar oude boekenpagina’s. Doordat het koperdraadje roest in de ammonia bak is het papier ook meegekleurd.

I think it was a fun way to use up some small copper left-overs, I’m quite thrifty with my copper. I did throw away the tiny cut-offs of these circles, however, after I’d taken a photo of them, which might come useful for something at some time! :-)

The Dutch word ‘boekenwurm’ is a nickname for someone who reads lots and lots. I don’t know the English equivalent but translated it would be ‘bookworm’, is that the correct English expression?

 Ik vond het wel een leuke manier om kleine koperrestjes te gebruiken, ik ben nogal zuinig als het mijn koper betreft. Het mini knipafval dat ik weer van deze rondjes kreeg heb ik toch maar weggegooid, maar pas nadat ik er een foto van had gemaakt, die misschien ooit weer ergens voor te pas kan komen!  :-)

happy accident?

May 22, 2015

This week I went to see a friend and took the piece from the previous post with me to show to her. But just as I got out of the car on the driveway the copper thread snapped and part of the circles came off. I think because of the ammonia the thread had become weak. I showed it to my friend anyway and we both decided that this new shape I got now was interesting as well. So I threaded the circles onto a new piece of copper wire, knotting it at both ends. I still like the circle as well, though, but it’s fun to try different shapes.

Afgelopen week ben ik bij een vriendin langs gegaan en nam het werkje uit het vorige berichtje mee om het aan haar te laten zien. Maar net toen ik uit de auto gestapt was brak het koperdraad en viel een aantal cirkels eraf. Ik denk dat het koperdraad zwak was geworden door de ammonia. Ik heb het werkje toch aan mijn vriendin laten zien en we vonden beiden dat deze nieuwe vorm eigenlijk ook interessant was. Dus heb ik de koperen rondjes op een nieuwe draad geregen en in beide uiteinden een knoop gelegd. De cirkel vind ik ook nog steeds mooi, maar het is wel leuk om verschillende vormen uit te proberen.

just playing

May 15, 2015

© meta heemskerk

© meta heemskerk

© meta heemskerk

© meta heemskerk

What I like about the copper is that it’s reusable. I took apart a piece with little black bowls that I didn’t like and flattened these again into circles, scoured off the black colour and threaded them onto a piece of copper wire. It’s now a lovely tactile piece, with the circles moving around in my hands. When I lay it down it’s a circle, when I hang it up it’s a droplet shape. I sprayed it with ammonia solution to give blue colour to the edges of the brown circles.

The size of the circles for this piece is quite large, 6,5 cm. I’m now cutting lots of tiny circles from copper cut offs that I saved. I’ll thread them onto wire as well and see which shape I can come up with.

Wat ik zo fijn vind aan het koper is dat het hergebruikt kan worden. Ik heb een werkstuk met kleine zwarte schaaltjes dat ik niet zo geslaagd vond uit elkaar gehaald. Van de schaaltjes heb ik weer  platte cirkels gemaakt en de zwarte kleur verwijderd met een staalsponsje. Deze cirkels heb ik op een koperdraad geregen. Het is nu een simpele vorm, maar heel beweeglijk. Als ik hem neerleg is het een cirkel, opgehangen is het een druppelvorm. Ik heb hem met ammonia oplossing bespoten om de randjes van de bruine cirkels blauw te kleuren.

De afmeting van de cirkels is vrij groot, 6,5 cm. Nu ben ik bezig om heel kleine rondjes te knippen uit koper afval dat ik heb bewaard en die ga ik op dezelfde manier op een draad rijgen. En dan maar zien wat voor vorm ik hiermee ga maken.

colourful

May 9, 2015

IMGP3103

From one of the the screenprinted and heat coloured pieces of copper that I showed in a previous post I cut circles, shaped them inside a melon spoon and fastened them to each other with bundles of very thin copper wire. To make the wire less shiny I heated it with a lighter.

I do love the surprisingly bright colours in this piece.

Van één van de stukken stuk koper die ik bewerkt heb door middel van zeefdruk en hitte en die ik in een eerder berichtje liet zien, heb ik cirkels geknipt en deze met een meloenlepeltje tot schaaltjes gevormd. Ik heb ze aan elkaar vastgemaakt met bundeltjes fijn koperdraad. Om dit draad minder glimmend te maken heb ik het gekleurd met een aansteker.

Ik vind de verrassend heldere kleuren erg mooi in dit werk.

I’m not sure whether to attach it to a piece of plexiglass, like in the above piece that I made before, which can now be hung on the wall, or to leave it as it is and lay it down on a flat surface.

Ik weet nog niet zeker of ik het op een stuk plexiglas zal vastzetten, zoals in het werkje hierboven dat ik al eerder maakte, waardoor het makkelijk kan worden opgehangen, of dat ik het gewoon zo laat om het neer te leggen op een vlakke ondergrond.

The reason I keep this blog is of course to share with you what I’m making, but also to keep a record in chronological order of the development of my work. Hopefully you’re not fed up by now, as it has often become more of the same, lately. :-) But my plan still is not to jump too quickly from one idea to the next.

De reden dat ik dit blog bijhoud is natuurlijk om te laten zien wat ik maak, maar ook om een verslag te hebben in chronologische volgorde van de ontwikkeling van mijn werk. Hopelijk zijn jullie het onder hand nog niet zat dat er de laatste tijd veel van hetzelfde langskomt. :-) Maar mijn voornemen is nog steeds om niet te snel van het ene idee op het andere over te springen.

This is another pot I made, using coconut fiber and copper wire. It’s a little larger than the previous pots and I used both thin and slightly thicker copper thread. The beads are just scrunched pieces of thin copper foil, wrapped around the wire.

Besides the Kunstschouw in June, which I mentioned in a previous post,  I’ve also been invited to exhibited at another art event in the summer, together with other contributors of the book ‘Textile is Alive’ by Ellen Bakker.

I want to make sure that I’ll have plenty of pieces of work to choose from. Perhaps I could a.o. show one of these coir and copper pots.

Dit is nog een pot die ik heb gemaakt van kokosvezel en koperdraad. Deze is iets groter dan de vorige potten en ik heb zowel dun als wat dikker koperdraad gebruikt. De kraaltjes zijn gewoon propjes dun koperfolie, om het draad gevouwen.

Naast de Kunstschouw in juni, waarover ik in een eerder berichtje schreef, ben ik ook uitgenodigd om te exposeren op een ander evenement, samen met andere kunstenaars die aan het boek ‘Textiel Leeft’ van Ellen Bakker hebben bijgedragen. Het is een kunstroute met textielkunst in de Achterhoek en wordt eind juli en begin augustus gehouden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het museum Bussemakerhuis in Borne.

Ik wil zorgen dat ik voldoende werk heb om uit te kiezen, misschien dat ik o.a. één van de kokosvezel en koper potten kan laten zien.

next: copper leaf

April 29, 2015

By now I’ve used different gauges of copper foil and copper plate, copper wire and now the next thing is copper leaf. On a pebble from the garden I’ve attached copper leaf, which I then put in the patina container. The copper leaf is very delicate, and does easily disintegrate. But I like the weathered effect I got and I’m going to experiment further.

Ik heb ondertussen verschillende diktes koper folie en koperplaat en koperdraad gebruikt. Het volgende is bladkoper. Op een steen uit de tuin heb ik bladkoper aangebracht en dat vervolgens in de patina bak gekleurd. Het bladkoper is nogal kwetsbaar maar ik vind het een mooi verweerd effect en ga nog wat meer experimenteren.

hammering on

April 23, 2015

IMGP3038

I made some smaller bowls from copper plate and put a piece of patinated crumpled copperfoil in them. I’ve put them on a concrete block. Hammering the bowls isn’t even as simple as it looks so the more I make the better they’ll be. :-) The bowls are 9 cm in diameter.

Ik heb een aantal kleinere schaaltjes gemaakt van koperplaat en er een prop gepatineerd koperfolie in gelegd. Ik heb ze op een betonnen blok gezet. De schaaltjes hameren is niet eens zo makkelijk als het lijkt, dus hoe meer ik er maak, hoe beter ze worden. :-) De schaaltjes zijn 9 cm in doorsnede.

IMGP3040

IMGP3028

IMGP3039

We’ve had some lovely weather which meant that I could work outside. I had two sheets of copper foil and printed and coloured them. Just like working in layers on fabric I do the same on copper. I always work on both sides of the copper.

I used liver of sulphur, ammonia and a gas torch to get these effects. The prints don’t look like an extra layer on top of the copper, but the copper itself seems to be coloured.

For the prints I got out good old Rembrandt again, also some of my Tulipomania thermofax screens and several others.

I haven’t worked with fabric for a while, but my goal still is to combine copper with textiles at some point in some way.

Met dit mooie weer kon ik lekker buiten werken. Ik had nog twee vellen koperfolie en heb deze bedrukt en gekleurd. Net zoals het in laagjes werken op stof doe ik dat ook op koper. Ik werk altijd op beide zijden van het koper.

Ik heb liver of sulphur, ammonia en een gasbrander gebruikt om deze effecten te krijgen. De afdrukken zijn niet een extra laagje op het koper, maar het koper zelf wordt gekleurd.

Voor de afdrukken heb ik die goeie ouwe Rembrandt maar weer eens tevoorschijn gehaald, ook een paar van mijn Tulipomania thermofax screens en nog enkele andere.

Ik heb al een poosje niet met stof gewerkt. Het is nog steeds de bedoeling dat ik uiteindelijk het koper op de een of andere manier ga combineren met textiel.

IMGP2996

IMGP2921 IMGP2916 I crunched up a piece of the very thin copper foil like a piece of paper, coloured it and filled the bowl from the previous post with it. It’s simple but I like it. It might be nice to make a group of these bowls.

Ik heb een stuk van het heel dunne koperfolie verfrommeld als een prop papier, deze gekleurd en het schaaltje uit mijn vorige berichtje ermee gevuld. Het is simpel maar ik vind het mooi. Het lijkt me wel iets om een groepje van deze schaaltjes te maken.

I had ordered some more copper plates but received aluminium ones instead. They re-sent my order and I was allowed to keep the aluminium. So some new material to experiment with and I practiced hammering more shapes. I took some photos, playing with the reflection in the perspex sheet on which they were standing.

Ik had nog wat meer koperplaatjes besteld, maar kreeg in plaats daarvan aluminium plaatjes. Mijn bestelling is opnieuw verstuurd en de aluminium plaatjes mocht ik houden. Dus weer wat nieuw materiaal om uit te proberen en ik heb nog wat vormend gehamerd. Ik heb er foto’s van gemaakt en gespeeld met de reflectie in het perspexplaatje waarop ze stonden.

IMGP2889

The copper foil that I’ve been using so far is easy to manipulate by hand. But I’d always intended to try using copper plate as well. So this week I thought I’d give it a go. I’d ordered three square pieces of copperplate in different gauges to see what I could do with them.

There are lots of tutorials on how to hammer copper shapes on youtube and all I needed to start with were a hammer and wooden block.

De koperfolie die ik tot nog toe heb gebruikt is heel makkelijk te bewerken. Maar ik was altijd al van plan om ook eens met koperplaat te werken.

Dus deze week heb ik me daar eens aan gewaagd. Ik had drie vierkante stukjes koperplaat besteld, in verschillende diktes om te zien wat ik er mee kon doen. Op youtube zijn veel filmpjes te vinden met uitleg over het hameren van koperen vormen en alles wat ik nodig had om te beginnen was een hamer een een houten blok.

IMGP2888

This is my first attempt, using the thinnest piece of copper, from which I cut a circle to make a bowl shape. It went pretty well, it’s not perfectly round, but I quite like the beauty of this imperfection (wabi-sabi).

It has lumps and bumps from the hammering, which can be flattened, but I think I prefer it to a perfectly smooth surface. Next I’ll be thinking next of how to take this bowl further, what I can add to it.

Dit is mijn eerste poging en heb hiervoor het dunste stuk koper gebruikt, waaruit ik een cirkel had geknipt om een schaalvorm te maken.  Het ging eigenlijk heel goed, het schaaltje is niet perfect rond, maar ik vind de schoonheid van het imperfecte juist mooi (wabi-sabi).

Het is bobbelig door het hameren, dit kan wel glad gemaakt worden, maar ik denk dat ik dit bobbelige juist mooier vind dat een glad oppervlak. Nu ga ik bedenken wat ik verder ga doen met dit schaaltje, wat ik er aan kan toevoegen.

 

IMGP2895

IMGP2894

The two other, thicker pieces of copper plate were much more difficult to handle. They couldn’t be cut with my metal sheers. I did have a go at hammering the squares into shape, though, to see what I could come up with.

De twee andere, dikkere koperplaatjes waren veel moeilijker om mee te werken. Het is niet mogelijk ze te knippen met mijn metaalschaar. Ik heb toch geprobeerd om er een vorm in te hameren om te zien in hoeverre dat zou lukken.

IMGP2899

This is a shape I could manage using the thickest pieces of copper plate. Next time I’ll only be using the thinnest copper, which is 0.6 mm.

Dit is een vorm die ik kon maken met het dikste stuk koper. De volgende keer gebruik ik alleen nog maar het dunste koperplaat dat 0,6 mm is.

Papergirl project

April 10, 2015

meta:

I’d never heard of this project called ‘Papergirl’. I like the idea of this. It began in Berlin and has become worldwide, but I don’t think in the Netherlands, yet, where I live.

Ik had hier nog niet van gehoord, ‘Papergirl’. Ik vind het een leuk idee. Het bestaat volgens mij nog niet in Nederland. Het is in Berlijn begonnen en wordt nu wereldwijd gehouden.

Originally posted on smithartonline:

Deer Lover Mixed media on raw muslin 22 X 14.5 inches Deer Lover
Mixed media on raw muslin
22 X 14.5 inches

I have posted Deer Lover over to Belfast for the next exhibition by Papergirl Belfast. The show will go up this summer though the exact date has not been set. Papergirl Belfast has a history of presenting successful shows and you can be confident this will be no different.

There is still some time left for those who wish to participate in this year’s presentation. All forms of artistic expression are welcome. The shows usually last a week or two, then works are distributed to people on the street; free and with no strings attached. If you are of a mind, the specifics can be found at the tumbler account Papergirlbelfast.tumblr.com.

The work for any Papergirl project is totally a gift for the people of the city where the show is located. The whole undertaking is for the…

View original 24 more words

just another pot

April 2, 2015

This is a pot I made this week. Like for the pots that I made a while back I wrapped coconut fibres with thin copper wire. Recently I got some very thin copper foil. It’s thickness is similar to tin foil and crumples with the slightest handling. I folded two pieces inside the pot. I coloured the pot with ammonia solution.

Dit is een pot die ik deze week heb gemaakt. Ik heb weer omwikkelde kokosvezel gebruikt. Pas geleden kocht ik heel dunne koperfolie, bijna zo dun als aluminiumfolie. Deze kreukt al bij de minste aanraking. Ik heb twee stukken folie in de pot gevouwen. De pot is gekleurd met ammonia oplossing.

black copper

March 20, 2015

I still had a large number of previously printed and coloured copper bowls and put these into a solution of liver of sulphur. This stuff smells horrible, bad eggs, but I like the beautiful satin brown/black effect that this gives.

Ik had nog een flink aantal eerder bedrukte en gekleurde koperen schaaltjes en heb deze in een oplossing van zwavellever gedaan. Dit spul ruikt smerig, rotte eieren, maar ik vind de matte zwart/bruine kleur die het oplevert wel heel mooi.

My initial idea was to make a large group of black bowls with just a few shinier ones, as was my very first idea when working on my last assessment piece for the Distant Stitch course, but I’m not sure. As I’ve made several of these gridlike pieces, I’d like to take them a little further this time.

Mijn oorspronkelijke idee was een grote groep zwarte schaaltjes te maken met een enkele glimmende, wat het allereerste idee was toen ik bezig was met mijn laatste werkstuk voor de Distant Stitch cursus, maar ik weet het eigenlijk niet. Omdat ik al een aantal van deze rasterachtige werken heb gemaakt, wil ik nu eigenlijk iets verder gaan en iets anders met de schaaltjes doen.

nieuw galleribba logo

Three years ago I started Galleribba, the international gallery for small textile and mixed media art with the idea to create a place with lots of beautiful art in one place and to give members a chance of selling their work. It turned out to be well received and I got lots of positive feedback. Galleribba has grown into a wonderful gallery, filled with work by over forty members.

Drie jaar geleden begon ik met Galleribba, de internationale galerie voor klein textiel en mixed media werk met als doel een plaats te creëren met heel veel mooie kunstwerkjes bij elkaar en leden de kans te bieden hun werk te verkopen. Het idee werd goed ontvangen en ik heb veel positieve reacties gekregen. Galleribba werd een erg mooie galerie met werk van meer dan veertig leden.

But running the gallery takes up a lot of my time and that’s not really what I want anymore.

Maar het werk voor Galleribba neemt veel tijd in beslag en dat is niet meer wat ik wil.

Since I became involved in the textile art world, some five years ago, I’ve undertaken many things and I’ve learned a lot from them. But I feel the time has come for me to just concentrate on making and developing my own art.

I’ve gradually been leaving art groups of which I was a member and back in January I began thinking of what to do with Galleribba. As it’s a good concept and it was well received it seemed a shame not to make use of it anymore. I also wanted to find a good alternative for the Galleribba members.

So that’s why I’m very happy that my friends Sam and Joe Pitcher, from the wonderful and hugely successful website for textile artists and textile art enthusiasts TextileArtist.org, will be giving the work on Galleribba a new home. They’ll be incorporating the Galleribba galleries into their website and this will mean a new and no doubt successful opportunity to view and of course purchase the Galleribba work.

Sam and Joe are working on getting everything organized, which will probably be next June and until then Galleribba will remain as it is. So you’re still more than welcome to visit and view all the wonderful artwork!

A number of you will probably already be receiving the TextileArtist newsletter and will be informed of Sam and Joe’s plans. You can subscribe to this newsletter at TextileArtist.org.

Sinds ik, zo’n vijf jaar geleden, in de textielwereld terecht kwam heb ik veel ondernomen en hier ook heel veel van geleerd. Maar ik heb besloten dat het nu tijd is om me alleen nog maar te concentreren op het maken en ontwikkelen van mijn eigen werk.

Geleidelijk aan ben ik gestopt met verschillende groepjes waar ik lid van was en afgelopen januari ben ik ook gaan nadenken over wat ik met Galleribba zou doen. Omdat ik het een goed concept vind en het succesvol werd ontvangen leek het me zonde om het niet verder te gebruiken. Ook wilde ik een goed alternatief vinden voor de Galleribba leden.

Daarom ben ik heel blij dat Sam en Joe Pitcher, van de geweldige en enorm succesvolle website voor textielkunstenaars en textielkunstliefhebbers TextileArtist.org,  Galleribba een nieuw thuis willen geven. Ze zullen de galeries in hun website opnemen en dat betekent een nieuwe en ongetwijfeld succesvolle mogelijkheid om het Galleribba werk te bekijken en natuurlijk ook te kopen.

Sam en Joe werken er aan om dit alles op te zetten en het zal waarschijnlijk in juni klaar zijn. Tot die tijd blijft Galleribba zoals het is en zijn jullie nog steeds meer dan welkom om alle mooie kunstwerkjes te bekijken!

Waarschijnlijk zal een aantal van jullie de TextileArtist nieuwsbrief al ontvangen en zo op de hoogte blijven gesteld worden van Sam en Joe’s plannen. Je kunt je inschrijven voor deze nieuwsbrief op TextileArtist.org.

‘Synapse’ by Beth Berman

This is a piece by Beth Berman. Beth is an artist that I still wanted to invite to join us at Galleribba and for the coming three months you can see some of her wonderful work, which she offers for sale on her Galleribba gallery.

Dit is een werkje van Beth Berman. Beth is een textielkunstenaar die ik toch nog wilde uitnodigen lid te worden van Galleriba en de komende drie maanden zijn enkele van haar mooie werkjes die ze te koop aanbiedt te bewonderen op haar Galleribba galerie.

tiny art

March 8, 2015

These beautiful pieces of art are actually just small left over pieces of copper, but you couldn’t tell from the photos that they’re only a few centimeters.

Deze mooie kunstwerkjes zijn in feite een paar restjes koper, maar aan deze foto’s kun je niet zien dat ze maar een paar centimeter groot zijn.

I’ve cut rectangles from a heap of copper cut-offs and they can now be used for some other new project.

Van knipafval heb ik rechthoekjes geknipt en die kunnen weer voor een of ander nieuw idee gebruikt worden.

spot the double one

March 5, 2015

I’ve taken a break from working with copper (I’ve run out of copper). As I always need to create something I made this collection in Photoshop of some of the spoon collages, that I make using my stack of painted papers. This way I try to contribute a little to raising awareness for the hunger in the world and at the same time raise a little bit of money for the World Food Program (see this post).

Of course there’s always at least one double one that I miss. Can you spot it?

Ik heb even een pauze genomen van het werken met koper (mijn koper is op). Omdat ik altijd iets creatiefs moet doen, heb ik in Photoshop deze verzameling gemaakt van een aantal van mijn lepeltjescollages, die ik maak met mijn voorraad geverfd papier. Op deze manier probeer ik een kleine bijdrage te leveren aan het onder de aandacht brengen van het wereldvoedselprobleem en een beetje geld te verdienen voor het Wereld Voedsel Programma (zie dit berichtje).

Natuurlijk zit er altijd wel minstens één dubbele bij die ik over het hoofd zie. Kun je hem vinden?

Joe and Sam Pitcher, the founders and owners of textileartist.org,  the wonderful website for textile artists and enthusiasts have launched their first book. They’re going to make a whole series filled with lots of great textile art.

Joe en Sam Pitcher van textileartist.org, de succesvolle website voor textielkunstenaars en liefhebbers van textielkunst, hebben hun eerste boek gelanceerd. Ze gaan een serie boeken maken, gevuld met heel veel fantastische textielkunst.

“​The book explores the fascinating and diverse world of mixed media sculpture, as well as fiber art incorporating 3-dimensional elements, through the eyes of 50 practitioners working in this field.

Each chapter tells the story of a different practitioner; their creative journey, what inspires them and the processes they use. Visually stunning, high quality and sumptuously inspiring images of their work illustrate their techniques and individual style.”

To watch a trailer of the book click here. The book is available for Kindle, iPad and as a PDF file.

Hier kun je een trailer zien van het boek. Het boek is beschikbaar voor de Kindle, iPad en als PDF bestand.

the same but different

February 27, 2015

Thanks so much for your comments on my previous post. It’s very helpful to look at the work through someone else’s eyes and to get feedback on it!

Heel erg bedankt voor jullie commentaar op mijn vorige berichtje. Het is leerzaam om naar het werkje te kijken door de ogen van een ander en om feedback te krijgen!

I had just enough of the ‘melon spoon’ bowls left to fill two panels and they can be hung in different ways. It would be interesting to see what I could do if I had a larger number of panels, I could group them together in many different ways. I can envisage a large area filled with these panels.

Ik had nog net genoeg ‘meloenlepeltjes’ vormpjes om twee paneeltjes te vullen en ze kunnen op verschillende manieren worden opgehangen. Het zou interessant zijn te zien wat de mogelijkheden zouden zijn als ik een groter aantal paneeltjes had, ik zou ze op veel verschillende manieren kunnen groeperen. Ik zie al een heel oppervlak vol met deze paneeltjes voor me.

And of course it’s fun again to make colour palettes of the photos in Photoshop.

En natuurlijk is het weer leuk om kleurenpaletten te maken van de foto’s in Photoshop.

even or uneven?

February 24, 2015

I’m always inclined to think that an uneven number of items makes up a better composition. I had a small number of cupper bowls left and, waste not, want not, I wanted to use them up. On this small panel there was only room for six by six copper bowls. I tried five by five, but thought that was too few.

So I’m not quite sure yet whether this piece is too static. Having had it on the wall for several days, I tend to think it’s okay. What do you think?

Ik ben altijd geneigd te denken dat een oneven aantal objecten een betere compositie vormt. Ik had nog een restje kleine koperen schaaltjes en vond het zonde ze niet te gebruiken. Op dit kleine paneeltje was maar plaats voor zes bij zes koperen schaaltjes. Ik heb vijf bij vijf geprobeerd, maar vond dat te weinig.

Dus nu weet ik niet zeker of dit werkje te statisch is. Na het een paar dagen op de muur te hebben hangen, lijkt het toch wel te kunnen. Wat vinden jullie?

the colours of copper

February 18, 2015

What I love about colouring copper is the surprising effects I get.

I have a big book in which all the different colours that can be achieved are described and which chemicals should be used in colouring copper, brass and bronze. I’ve had it for quite a while but find it very daunting. I did try several of the recipes, but until now have stuck to just an ammonia solution, liver of sulphur or a torch to colour my copper.

It’s a challenge to get control over the patination process the way I work, I think impossible, but as I go along I do get experience and slight control over the colours.

But I do love the serendipity and it was such a surprise to see the colours in these scraps of copper. I’d been cutting circles from sheets of patinated copper and threw the cut-offs in a container with vinegar and a little bit of ammonia. The result is so colourful! I couldn’t repeat this but it has taught me yet a little more about how to achieve certain colours.

Wat ik zo leuk vind aan het kleuren van koper is de verrassende effecten die ik steeds krijg.

Ik heb een dik boek waarin alle mogelijke kleuren op koper, brons en messing staan beschreven en met welke chemicaliën of andere middeltjes deze kunnen worden bereikt. Ik heb het al een poosje maar vind het nog een te grote uitdaging om er echt mee te werken. Ik heb wel al een paar methoden geprobeerd, maar heb het tot nog toe gehouden bij een ammonia oplossing, zwavellever of mijn gasbrander.

Het is een uitdaging om volledige grip te krijgen over het patineer proces zoals ik werk, eigenlijk onmogelijk volgens mij, maar al doende krijg ik toch aardig wat ervaring en enige controle over de kleur.

Maar ik houd van de toevalligheidsfactor en het was verrassend om de kleuren van deze koperresten te zien ontstaan. Ik had cirkels geknipt uit vellen gepatineerd koper en het knipafval in een bak met azijn met een beetje ammonia gegooid. Het resultaat is erg kleurig! Ik zou het niet kunnen herhalen maar ik weet nu weer wat beter hoe ik bepaalde kleuren kan krijgen.

more of the same, but smaller

February 12, 2015

IMGP2604

I hung the piece from the previous post on the wall so that I could take better photos. This is the final version and it has been approved of as one of the four assessment pieces for the Distant Stitch Diploma course. This means that I’ve now finished the course and all the work that I’ve done for the course has to be seen by a City & Guilds verifier to see if it’s up to standard.

Ik heb het werk uit het vorige berichtje opgehangen, zodat ik betere foto’s kon maken. Dit is de uiteindelijke versie en het is goedgekeurd als een van de vier eindwerkstukken voor de Distant Stitch Diploma cursus. Dit betekent dat ik nu klaar ben, al het werk dat ik tijdens de cursus heb gedaan moet nu nog worden gezien door iemand die is aangewezen door City & Guilds om te zien of het voldoet aan de standaard.

I’ve worked hard. I started studying with Distant Stitch in December 2011 and it’ll have taken me just over three years to do both the Certificate and the Diploma. I’ve enjoyed it very much and, although I’m looking forward to taking things easier, I will no doubt miss it a lot.

Ik heb hard gewerkt. In december 2011 ben ik begonnen met Distant Stitch en in iets meer dan drie jaar heb ik zowel de Certificate als de Diploma cursus gedaan. Ik heb het heel leuk gevonden en hoewel ik er naar uitkijk het wat rustiger aan te doen, zal ik het cursuswerk ongetwijfeld gaan missen.

In the meantime I’ve used up some of the copper off-cuts to make a small piece. It’s 30×30 cm and the bowls are only 2,5 cm in diameter. For the previous work they’re 4,5 cm. As a mould to make these smaller bowls I used a melon spoon. I attached the work to a piece of plexiglass.

Ondertussen heb ik wat koper snijafval gebruikt om een klein werkje te maken. Het is 30×30 cm en de schaaltjes zijn maar 2,5 cm in doorsnee. Als een vorm om deze kleinere schaaltjes te maken heb ik een meloenlepeltje gebruikt. Ik heb het werkje op een stuk plexiglas vastgezet.

 

 

… and with some texture

February 7, 2015

IMGP2571

In the piece that I showed in the previous post I left on the thread ends for some texture, but because it was only a thin thread the effect was next to nothing. As it was the thickest thread I had I left it as it was.

In het werk dat ik in het vorige berichtje liet zien had ik de draden lang gelaten voor wat textuur op het werk, maar omdat het koperdraad erg dun is gaf het nauwelijks effect. Het was de dikste draad die ik had, dus heb ik het maar zo gelaten.

My Distant Stitch tutor thought I’d achieved a more textile-like piece, but suggested I’d push it even further by making a feature of the threads. I could try to get an effect like in some of the pieces I made earlier. This is one of them.

Mijn Distant Stitch tutor vond het al meer een textielachtig werk, maar suggereerde dat ik nog verder kon gaan door meer met koperdraad te doen.

So I tied the copper bowls to each other with six strands of a slightly thinner wire, leaving long thread ends. To make the shiny new copper threads less conspicuous I coloured them with the flame of a gas-lighter.

Dus heb ik de schaaltjes opnieuw aan elkaar vastgezet met bundeltjes van zes iets dunnere draden en lange uiteinden gelaten. Om het glimmend nieuwe koperdraad minder te laten overheersen heb ik het gekleurd met het vlammetje van een gasaansteker.

The surface of threads feels lovely and tactile under my hand, firm but also soft.

Het oppervlak van de draden voelt heel lekker aan onder mijn hand, stevig maar ook zacht.

IMGP2581

IMGP2569

I’m now thinking of ways to hang this piece. I can attach it onto a frame of aluminium slats, on a piece of acrylic sheet perhaps, or just a slat at the top.

It can be hung flat, curved or with waves. I can rearrange the bowls and make a square piece or a different rectangle.

But I’ll leave it lying on the table for a while so I can decide whether I’m happy with it or whether it could need some more changes.

Nu ben ik aan het bedenken hoe ik dit werk zal ophangen. Ik kan het op een frame van aluminium latjes vastzetten, op een acrylplaat misschien, of gewoon een latje bovenin.

Het kan plat gehangen worden, met bochten of golvend. Ik kan de schaaltjes herschikken tot een vierkant of een andere rechthoek.

Maar eerst laat ik het maar een poosje op tafel liggen om te zien of ik er tevreden over ben of dat er misschien nog iets aan veranderd kan worden.

a new piece

February 4, 2015

When I showed the piece from the previous post to Maryan Geluk, one of the tutors of the Quilten Speciaal course, she suggested it would be more textile-like if it was flexible. This could be done by connecting the bowls individually.

Toen ik het werk uit het vorige berichtje aan Maryan Geluk, een van de docenten van de Quilten Speciaal cursus, liet zien, stelde deze voor dat het meer textielachtig zou zijn als het flexibel zou zijn. Dit zou kunnen door de schaaltjes individueel aan elkaar te zetten.

So instead of trying to think of ways to make the first piece work, I decided to make a new piece. I printed and coloured some new sheets of copper foil, cut circles from them which I then shaped into little bowls. I used more greens this time.

Dus in plaats van te proberen iets te bedenken om het eerste werk aan te passen, besloot ik een nieuw werk te maken. Ik kleurde nieuwe stukken koper, knipte er cirkels van die ik tot schaaltjes vormde. Ik heb meer groen gebruikt deze keer.

I attached the little bowls to each other with the thickest copper thread that I had. I think next time I’d prefer to use a thicker wire for this job.

Daarna deze schaaltjes met het dikste koperdraad dat ik had aan elkaar vastgezet. Ik denk dat ik de volgende keer liever een wat dikkere draad zou gebruiken.

To support the wait of the work I attached three slats to the back of this piece. It can now be hung in different ways, e.g. flat against the wall or snakelike. It can also been laid horizontally.

Om het gewicht van het werk te ondersteunen heb ik drie latjes aan de achterkant heb bevestigd. Hierdoor kan het werk op verschillende manier worden opgehangen, bijv. plat tegen de muur of meer golvend. Het kan ook neergelegd worden.

This is just a simple rectangle but there are of course lots more possibilities. I might try to make a very large one this way.

Dit is maar een eenvoudige rechthoek maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Misschien ga ik proberen om op deze manier een veel groter werk te maken.

Now I’ll have to wait and see whether it’ll meet the course requirements.

En nu maar afwachten of het aan de cursuseisen voldoet.

the result so far

January 16, 2015

IMGP2512 IMGP2517 IMGP2515 IMGP2519

This is what I made with the small copper bowls I showed the other week. After a lot of auditioning of different compositions I finally decided that the most important element are the beautiful colours and textures so I made a simple square of 13×13 bowls. I attached the bowls onto a sheet of perspex. I’m very pleased with how this looks and love how seen from the front the bowls could be interpreted as either convex or concave.

I still consider this piece to be textile art as I’ve worked with the thin copper as if it was fabric, but for it to be an assessment piece for the City & Guilds diploma I need to think of a way to incorporate some stitch. Siân gave me some suggestions and I have some myself, so to be continued …

Dit is wat ik heb gemaakt met de koperen schaaltjes die ik vorige week liet zien. Na veel uitproberen van verschillende composities heb ik uiteindelijk besloten dat de kleuren en texturen het belangrijkste zijn en heb ik een eenvoudig vierkant gemaakt van 13×13 schaaltjes. Ik heb de schaaltjes vastgezet op een perspex plaat. Ik ben heel tevreden over het resultaat en het is grappig hoe de schaaltjes van voren gezien geïnterpreteerd kunnen worden als bol of hol.

Ik vind dit werk nog steeds textielkunst omdat ik het koper als textiel heb bewerkt, maar om het te laten gelden als eindwerkstuk voor het City & Guilds diploma is het nodig dat ik op een of andere manier stiksel toevoeg. Siân heeft me wat suggesties gegeven en ik heb zelf ook een paar ideeën, dus wordt vervolgd …

good news

January 15, 2015

Today I received very good news. I’ve been selected as a participant of the Kunstschouw, which is a big art event, held every year in June. It’s held on Schouwen-Duiveland, one of the islands of Zeeland, which is a part of the Netherlands near the coast. For a whole week a large variety of art by around two hundred artists can be seen at some forty locations, inside as well as outside. These locations are spread over twelve villages and can be houses, farms, churches, restaurants, hotels, galleries etc. Every year this happening attracts lots of visitors, I’ve been visiting it for the last three or four years myself and enjoyed it very much.

You can find an impression of this event at the Kunstschouw website.

Vandaag kreeg ik heel goed nieuws. Ik ben geselecteerd als deelnemer aan de Kunstschouw, het jaarlijkse kunstevenement op Schouwen-Duiveland. Een week lang, in juni, kan een grote verscheidenheid aan kunst van zo’n tweehonderd kunstenaars bezichtigd worden op ongeveer veertig locaties, zowel binnen als buiten. Deze locaties zijn verspreid over twaalf dorpen en kunnen o.a. woonhuizen, boerderijen, kerken, restaurants, hotels en galeries zijn. Elk jaar komen er veel bezoekers op af, de afgelopen drie of vier jaar ben ik zelf ook geweest en het was echt genieten.

Op de website van de Kunstschouw kun je meer lezen over dit evenement.

lots of little bowls

January 10, 2015

From the sheets of copper foil, that I showed in the previous post, I cut lots of circles and shaped them into little bowls, using a small glass bowl. I use two gauges of copper foil, 0.1 mm and 0.05 mm. The copper I used here is the thinnest and is very easy to manipulate.

It’s a little difficult to see whether they’re concave or convex in these photos, but they’re the right side up, so concave.

I made these little bowls for another assessment piece for Distant Stitch, don’t know yet what I’ll do next, but I already like them as they are.

Uit de kopervellen, die ik in mijn vorige berichtje liet zien, heb ik rondjes geknipt en die met behulp van een klein glazen schaaltje gevormd tot kleine koperen schaaltjes. Ik gebruik koperfolie in twee diktes, 0,1 mm en 0,05 mm. Het koper dat ik hier heb gebruikt is het dunste en laat zich makkelijk in model vormen.

Het is een beetje moeilijk te zien op de foto’s of ze hol of bol zijn, maar ze staan rechtop, dus zijn ze hol.

Ik heb deze schaaltjes voor een eindwerkstuk voor Distant Stitch gemaakt, ik weet nog niet wat ik verder zal doen, maar ik vind ze zo al heel mooi.

IMGP2446

I got some new sheets of copper foil and have been experimenting with surface design techniques that I also use for fabric.

Ik had wat nieuwe vellen latoenkoper besteld en kon weer wat gaan experimenteren. Wat ik leuk vind is verschillende surface design technieken die ik voor stof gebruik uit te proberen.

IMGP2437

For this texture I spray the copper with ammonia solution and cover it with cling film, which I then manipulated with lots of creases. This method is my favourite as it gives this lovely organic texture.

Om dit soort textuur te krijgen spuit ik ammonia oplossing op het koper en bedek het met plastic folie dat ik vervolgens plooi met mijn vingers.

IMGP2432

As I do this work outside I’ve noticed that the temperature seems to be an important factor in the colour effects I get. In the summer I used this same technique but the effect was much better as you can see in this photo. Here and here you can see more photos.

Omdat ik dit soort werk buiten doe heb ik gemerkt dat de temperatuur een belangrijke rol lijkt te spelen. Ik heb deze techniek ook in de zomer uitgeprobeerd en toen was het effect veel mooier, zoals je op deze foto kunt zien. Hier en hier kun je meer foto’s zien.

For the following experiments I made a solution of liver of sulphur (very smelly!) and thickened it. I then made some prints with a thermofaxscreen. This worked well and I got a dark grey pattern.

Voor de volgende experimenten heb ik een oplossing van zwavellever gemaakt (stinkt!) en deze verdikt. Met deze pasta heb ik thermofax afdrukken gemaakt. Dit werkte goed en ik kreeg donkergrijze patronen.

IMGP2446

IMGP2447

For the second sample I made overlapping prints and it’s a nice result.

Voor het tweede proefje maakte ik overlappende afdrukken en het resultaat is mooi.

A good thing of working with copper is that I can keep re-using it. I can remove the patina and start all over again.

Een voordeel van het werken met koper is dat ik het steeds opnieuw kan gebruiken. Ik kan het patina verwijderen en gewoon opnieuw beginnen.

… and some more

January 6, 2015

I’d made one more vessel and added a crown of copper wire to this one as well. First I coloured the metal with a chemical called ‘liver of sulphur’. This makes the copper black. I rinsed it with clean water and as I wanted a blue accent I sprayed on some ammonia solution. To seal the patina I used a lacquer spray.

Ik had nog een pot gemaakt en daar heb ik ook een kroon van koperdraad op gemaakt. Eerst heb ik het metaal gekleurd met een oplossing van zwavellever. Hiermee kleur je het koper zwart. Daarna met water afgespoeld en voor een blauw accent heb ik er een ammonia oplossing opgespoten. Om het patina te fixeren gebruikte ik een vernis spuitbus.

‘fluffy’ metal

January 5, 2015

This is the new version of the pot that I showed in a previous post.

Dit is een aangepaste versie van de pot die ik in een eerder berichtje liet zien.

After some suggestions of Siân, my tutor at Distant Stitch, I cut off the top to make the shape more open, made it a little lower and added new copper wire, which I then manipulated a little more careful, so it wouldn’t tangle up so much.

 Na suggesties van Siân, mijn docent van de Distant Stitch cursus, heb ik de pot lager gemaakt om de vorm iets meer open te maken en heb er nieuw koperdraad op bevestigd. Dit heb ik voorzichtig gekruld, zodat het minder rommelig was dan eerst.

IMGP2250 kopie

This is the first version.

Dit was de eerste versie.

IMGP2389This was another effort of improving the pot.

Dit was ook een poging de pot te verbeteren.

I also made this new, smaller pot, again with ‘fluffy’ copperwire.

Dit is nog een kleine pot die ik heb gemaakt, ook weer ‘pluizig’ koperdraad.

‘carrousel’ pot

December 12, 2014

To make a change from the blue copper I made this object with the piece of copper that I showed in my previous post.

Ter afwisseling van het blauwe koper heb ik dit voorwerp gemaakt met het stuk koper dat ik in mijn vorige berichtje liet zien. For the last module of Distant Stitch I chose to work with patterns like these crosses. As the pot seemed to be a little ‘bare’ before, I added some of these little x’s dangling from the top. It reminds me of a fun fair carrousel now! :-)

Voor de laatste module van Distant Stitch had ik gekozen om met motieven zoals deze kruisjes te werken. Omdat de pot eerst een beetje ‘kaal’ leek, heb ik er een aantal van deze kleine x’jes aan laten bungelen. Het doet me nu aan een zweefmolen denken! :-) This is a totem that I made as a resolved sample for the course.

Dit is een totem die ik als een afgewerkt proefje voor de cursus heb gemaakt. The crosses and squares are cut from pieces of fabric made with either seeds from a plant from the garden or dried straw pulp. On a piece of fabric I ironed fusible, spread the seeds or straw out onto it and added a layer of tulle. I then, with the iron over a piece of parchment paper, glued everything together. The cross shapes are attached to paper that I made from a mixture of straw and paper pulp. I added some handmade beads to the squares.

De kruizen en vierkantjes zijn uit lapjes geknipt die ik heb gemaakt met zaadjes van een plant uit de tuin of gedroogd stropulp. Eerst heb ik vlisofix op een lapje gestreken, vervolgens de zaadjes of stro vezels erop uitgespreid. Dan een laagje tule erop en alles over een stuk bakpapier met het strijkijzer aan elkaar gelijmd. De kruizen zijn vastgemaakt op papier dat ik heb gemaakt van een mengsel van stro en papier pulp. Op de vierkantjes heb ik handgemaakte kralen vastgezet.

a pot for Distant Stitch

December 8, 2014

IMGP2262 kopie

IMGP2278 kopie

This is a pot I made for Distant Stitch as an embroidered functional item.

I used a 15 meter lenght of wrapped coir to make the pot and added lots of copper wire to the top edge. From some left over cut offs of copper I cut small pieces to attach to the wire. I only partly coloured the piece, because I wanted to leave some shimmer. It’s a fairly large pot, the diameter is 45 cm. As it’s a sunny day I could take a photo with a shadow effect.

Deze pot heb ik gemaakt voor Distant Stitch. Ik heb 15 meter kokosvezel omwikkeld met koperdraad en hiermee de pot gemaakt. Aan de bovenkant heb ik koperdraad vastgemaakt met daaraan kleine stukjes koper. De doorsnee is 45 cm. Omdat het vandaag zonnig is kon ik een foto met schaduw effect maken.

IMGP2274 kopie 

IMGP2272 kopie

I’ve also been experimenting some more again. One of the results is this lovely coloured tactile textured piece.

Ook ben ik weer wat aan het experimenteren geweest. Een van de resultaten is de mooie kleur en textuur van dit stuk gekreukeld koper.

IMGP2200

Working with the combination of copper and coir is still a lot of fun. As I’m a fast worker it’s quite a challenge having to wrap the coir with copper wire before I can start on making something. But it’s a job I can do rather mindlessly. I just have to make sure that I don’t wrap the wire too regularly spaced out, but a little ‘haphazardly’.

Het werken met een combinatie van koper en kokosvezel is nog steeds leuk. Omdat ik nogal een snelle werker ben is het een uitdaging om eerst lengtes kokosvezel te moeten omwikkelen met koperdraad, voordat ik ergens aan kan beginnen. Maar het is een werkje dat ik zonder veel nadenken kan doen. Ik hoef alleen maar te zorgen dat ik de draad niet te regelmatig omwikkel, maar een beetje ‘rommelig’.

The first time I used the coiling technique and made these pots of fabric cords I didn’t stitch through the cord, but went under and over it. I had to pull the thread quite hard to make sure the layers of cord were attached properly. As the thin copper wire easily breaks when pulled, making these coir objects, instead of going under and over, I stitched through the cord, so I don’t have to pull the thread so much. I use a large needle but it’s still quite hard work.

De eerste keer dat ik deze oude techniek probeerde en deze potten maakte, stikte ik niet door het koord, maar maakte een verbinding door onder en over het koord te wikkelen. Ik moest de draad vrij stevig aantrekken om te zorgen voor een goede verbinding. Omdat het dunnen koperdraad vrij snel breekt als ik er aan trek, heb ik deze kokosvezel voorwerpen gemaakt door met de draad door het koord te gaan in plaats van eronder en erover. Ik gebruik een dikke naald maar het is toch best wel een zwaar werkje.IMGP2231I made two small pot shapes, starting on both ends of the cord, so they’re attached to each other. I attached them on a piece of crumpled copper and made this ‘either way’ pot.

Ik heb twee kleine potten gemaakt, beginnend aan de twee uiteinden van het koord, zodat ze aan elkaar vast zitten. Deze potjes heb ik aan weerszijden van een stuk koper vastgemaakt en deze ‘hoe dan ook’ pot gemaakt. Het maakt niet uit welke kant boven of onder is.

The nice thing with these constructions is that I can easily take them apart and make a different object. I took photos of different display options.

Het leuke van deze constructies is dat ik ze makkelijk weer uit elkaar kan halen om er iets anders van te maken. Ik heb foto’s gemaakt van verschillende mogelijkheden.

IMGP2243 IMGP2244

IMGP2240   IMGP2242

… and another one

November 17, 2014

And I made another one, not a pot as it doesn’t have a bottom. There’s quite some disbalance between the coiled cord and the copper and the two parts don’t seem to be connected. But I do like this imperfection, somehow.

I made these two objects intuitively, just starting out and see where I’d end up. Perhaps a better idea would be to make a drawing first and then make the actual piece. It would still be intuitive work, though, as the drawing would be made quick and intuitively, but it might be a better way to see if a certain design could work before I start out.

En ik heb er nog een gemaakt, geen pot want het heeft geen bodem. De twee materialen zijn misschien niet helemaal in balans en de onderdelen lijken niet echt verbonden te zijn. Maar op een of andere manier vind ik deze imperfectie juist wel mooi.

Deze twee objecten heb ik intuïtief gemaakt, gewoon beginnen en zien waar ik uit kom. Misschien zou het een beter idee zijn eerst een tekening te maken en dan pas het eigenlijke object. Het zou nog steeds intuïtief werk zijn, omdat ik de tekening snel en intuïtief maak, maar het zou een betere manier zijn om eerst te zien of een bepaald ontwerp iets zou kunnen worden.

IMGP2144IMGP2145IMGP2146

Still experimenting in finding a way to combine copper and other materials I made this vessel.

Nog steeds aan het experimenteren met het combineren van koper en andere materialen heb ik deze pot gemaakt.

IMGP1146

Earlier, as a sample, I’d made this cord by wrapping a rope of, I think, coconut fibers with copper thread and patinated it.

Eerder maakte ik al dit proefje door een touw van, volgens mij, kokosvezel met koperdraad te omwikkelen en het daarna te patineren.

IMGP2125

IMGP2128

I wanted to make a vessel so I wrapped a longer rope with copper thread and coiled it into a pot shape, until I ran out of rope.

Ik wilde een pot maken dus heb ik het touw in elkaar gedraaid en vastgezet tot een pot vorm, tot dat het touw op was.IMGP2138

IMGP2136

I crunched up a piece of copper to the right size, hammered it flat and attached it to the pot. I patinated the pot, so the rope would be darker and the copper thread would be more visible, like in the sample.

Another idea could have been to leave the top the colour as it was, but as I’d experimented on this piece of copper with a torch it had blotches that I didn’t like all that much.

I’m not sure if it’s all that successful, but I do like the combination of the two materials.

Toen een stuk koper opgefrommeld tot de juiste afmeting en plat geslagen met een hammer, waarna ik het op de pot heb vastgezet. Ik heb de pot gepatineerd, zodat het touw donkerder zou worden en het koperdraad zichtbaar, zoals in het proefje.

Ik had ook de bovenste helft de oorspronkelijke kleur kunnen laten, maar omdat ik met dat stuk koper had geëxperimenteerd met de brander had het vlekken, die ik minder mooi vond.

Ik weet niet of het wel zo’n succes is geworden, maar wel vind ik de combinatie van de twee materialen mooi.

working hard

November 12, 2014

IMGP1431

At the moment I’m concentrating on finishing the Distant Stitch course. It’s hard work. I have to make two more assessment pieces and I find it difficult. I’m very much an intuitive worker but the assessment work has to be based on personal design development. It’s quite a challenge as I keep falling back into intuitive work and Siân doesn’t let me get away with it. She’s a good teacher, very encouraging and supportive, I learn a lot from her!

Ik ben momenteel druk bezig met het afronden van de Distant Stitch cursus. Het is veel werk. Ik moet nog twee eindwerkstukken maken en heb er veel moeite mee. Ik ben echt een intuïtieve werker, maar deze eindwerkstukken moeten gebaseerd zijn op persoonlijke design ontwikkeling. Best moeilijk, ik val snel terug in intuïtief werken maar Siân zit er bovenop en accepteert dat niet zo maar! Ze is een fijne docent, ik leer veel van haar.

For the last module I’ve been working with straw, dried grass and other plant material. I made pulp from the straw and dried grass, first boiling it and then chopping it up in the kitchen blender.

Tijdens de laatste module heb ik met stro en gedroogd gras en ander plantmateriaal gewerkt. Van de stro heb ik pulp gemaakt door het eerst te koken en vervolgens fijn te maken in de blender.

These are some samples I made. I scooped some pulp onto a piece of wire mesh. I like the effect of the fine fibres on the mesh. For the other sample, above, I sandwiched the dry pulp between two layers of tulle to make a fabric.

Dit zijn een paar proefjes die ik heb gemaakt. Op het kippengaas heb ik stropulp geschept. Ik vind het effect van de fijne vezels wel mooi op het gaas. Het andere proefje hierboven is gemaakt door droge stropulp tussen twee lagen tulle te stikken.

IMGP1337

I also made a piece of straw fabric by layering straw pulp onto a piece of handdyed fabric, covering it with tulle and adding machine stitching to hold the layers together. I used this piece of fabric to make  two lamps.

Ik heb ook een lap gemaakt door droge stropulp op een geverfde lap te leggen, daarop een stuk zwarte tule en de lap vervolgens door gestikt. Met deze lap heb ik twee lampjes gemaakt.

IMGP1951

IMGP1970

IMGP1198

During this module I learned a fun and quick way to colour beads or other small items can be used as beads. You just put them in a jar, add some paint and shake. The objects will all be evenly coloured. I first added some copper paint to colour some beads. In the same jar I added some black ink and some more beads. Together with the copper paint this mixed into a bronze colour. The third lot was painted with more black ink in the jar.

Tijdens deze module heb ik een leuke manier geleerd om kralen en andere dingetjes die je als kraal zou kunnen gebruiken te kleuren. Je doet de kralen in een potje met wat verf en dan even schudden. De voorwerpen zijn dan mooi egaal gekleurd. Ik heb een aantal kralen en wat koperverf gemixed. Vervolgens nieuwe kralen en wat zwarte inkt toegevoegd, dat werd een mooie bronskleur en als laatste nog wat zwarte inkt voor zwarte kralen. Dat leverde dit voorraadje kralen op.

galleribba presentation

October 27, 2014

This is the title page of a second presentation that I made of a selection of the work on Galleribba. I’ve uploaded it onto issuu.com, a website where you can find lots of free magazines and other publications.

Galleribba is an international online gallery for small wall art that I started two and a half years ago and now has forty five members. Members are either invited or they apply for membership and are juried in.

Every artist has a gallery page where they show some of their work they wish to sell. The maximum size of the work is 12″x12″/ 30×30 cm.

It’s a unique way to see lots of beautiful textile and mixed media art, all in one place, do check it out!

Every two months I write Galleribba News, a newsletter with Galleribba updates and other interesting items.

Dit is de titelpagina van een tweede presentatie die ik heb gemaakt met een selectie van het werk op Galleribba. Ik heb deze presentatie op issuu.com gezet, een website waar je heel veel gratis tijdschriften en andere publicaties kunt lezen.

Galleribba is een internationale online galerie, die ik tweeënhalf jaar geleden ben begonnen en momenteel 45 leden heeft. Leden worden of uitgenodigd of melden zichzelf aan, waarna hun werk wordt bekeken om te zien of het aansluit bij het werk op Galleribba.

De leden hebben ieder een eigen galerie pagina waar ze enkele van hun kleine werkjes te koop aanbieden. De maximum afmeting van het werk is 30×30 cm.

Het is een unieke manier om heel veel mooi textiel en mixed media werk op één plaats te zien!

Elke twee maanden schrijf ik Galleribba News, een nieuwsletter met daarin Galleribba updates en andere interessante items.

apps

October 14, 2014

I love to doodle and have two apps on my iPad that I use for this. I can make drawings without any art materials, and save them to my computer, where I can play with them in Photoshop.

It’s difficult to know which apps you like as you cannot really download them all to try them out. The best thing is to get tips from other people who are happy with a certain app, so I thought I’d share some of my most used apps.

The sketching apps that I’m using are ‘Sketches’ and ‘Paper53’. They’re free but you can buy more tools.

Another great app is ‘WikiArt’, which my friend Gurli mentioned to me. It’s free and a great way to see lots of artwork. I also have ‘ArtAuthority’, which isn’t free. It’s an online art museum with over 70,000 paintings and sculptures, organized by period and artist, from ancient times to today.

I’d love to hear from you which apps you like and would recommend!

Doodelen is iets dat ik vaak doe en ik heb dan ook twee teken apps op mijn iPad. Daarmee kan ik heel snelle tekeningetjes maken zonder echte materialen en deze op mijn computer bewaren, zodat ik er eventueel nog iets mee kan doen in Photoshop.

Het is wel moeilijk te weten welke apps de moeite waard zijn en niet zo handig om ze eerst allemaal te downloaden om ze uit te proberen. Het beste is om tips te krijgen van anderen die tevreden zijn met een bepaalde app. Daarom noem ik hier een paar van mijn favoriete apps.

De teken apps die ik gebruik zijn ‘Sketches’ en ‘Paper53’. Ze zijn beide gratis, maar je kunt extra ‘materialen’ bijkopen.

Een andere app die ik veel gebruik is ‘WikiArt’, een tip die ik van Gurli kreeg. Deze app is gratis en een mooie manier om heel veel kunstwerken te zien. Ik heb ook ‘ArtAuthority’, deze is niet gratis. Het is een online kunstmuseum met meer dan 70.000 schilderijen en beeldhouwwerken, gerangschikt naar tijd en kunstenaar, van de oudheid tot nu.

Mocht je tips hebben voor een bepaalde app die je zou aanraden hoor ik dat graag!

plastic and texture

October 9, 2014

For Distant Stitch I’m currently working with ‘recycling in textiles’. One of the chapters involves using plastic. I’m not very keen on working with plastic, I prefer natural materials, but it always turns out that, whenever I don’t like a certain material, there’s often something surprising that makes it more fun.

Voor Distant Stitch werk ik momenteel met ‘hergebruik in textielwerk’. Een van de hoofdstukken gaat over het gebruik van plastic. Ik ben niet zo dol op het werken met plastic, ik hou meer van natuurlijke materialen, maar  wanneer ik een bepaald materiaal niet zo leuk vind, blijkt er vaak toch een verrassend element in te zitten waardoor het leuker wordt.

IMGP1761

I had been using some plastic shopping bags to make a fused collage and decided to cut up a more durable (discarded) one, made with thicker material. It’s plastic with a grid of tiny squares. When I tried to fuse it onto another piece of plastic (under a sheet of parchment paper) it was a surprise to see that it reacted in the same way as Tyvek, (a material used a.o. in the building industry).

Ik had met plastic tasjes gewerkt om een collage te maken en bedacht dat ik een (kapotte) boodschappentas van de Jumbo kon gebruiken. Het plastic is stevig en er zit een raster in van allemaal kleine vierkantjes. Toen ik twee stukken op elkaar wilde smelten (onder een stuk bakpapier) was het een verrassing dat het materiaal op dezelfde manier reageerde als Tyvek, een materiaal dat o.a. in de bouw wordt gebruikt.

IMGP1762

 

The plastic shrunk into lovely texture. Leaving the iron on for too long means the plastic melts into a lacy texture, also nice, and eventually disintegrates. I rolled some acrylic paint over the texture.

Het plastic kromp ineen tot een mooie textuur. Als het strijkijzer er te lang op wordt gehouden wordt het een textuur met gaatjes en uiteindelijk verdwijnt het plastic helemaal. Ik heb er acrylverf over gerold.

A fun discovery, it is something which can be used to make three-dimensional work with, as it’s very sturdy.

Een leuke ontdekking, het iets is dat ik zou kunnen gebruiken voor driedimensionaal werk omdat het zo’n stevig materiaal is.

‘Scherven brengen geluk’ is a Dutch saying, translated in English is would be ‘shards bring luck’.

Steekplus, the textile group that I’m a member of, celebrated its 25th anniversary. The group was started following a workshop by Jean Draper and Barbara Lee Smith. For this occasion they were invited again to give a three-day workshop.

Jean and Barbara are both very experienced artist, who’ve traveled the world to teach. Jean is a textile artist from the UK and has recently written a very good book called ‘Stitch and Structure’. Barbara is an artist from the US who ‘paints’ with lutradur. She has introduced the use of lutradur in textile art, which is now widely used.

Steekplus, de textielgroep waar ik lid van ben, viert haar 25-jarig bestaan. De groep was gestart naar aanleiding van een workshop van Jean Draper en Barbara Lee Smith, die voor deze gelegenheid opnieuw waren uitgenodigd om een driedaagse workshop te geven.

Jean en Barbara zijn beiden ervaren kunstenaars en hebben de wereld over gereisd om les te geven. Jean is een textielkunstenaar uit Engeland en heeft pas geleden een erg goed boek geschreven, ‘Stitch and Structure’. Barbara is Amerikaans en ‘schildert’ met lutradur. Zij was de eerste die lutradur gebruikte in haar werk, dat nu heel veel wordt gebruikt in textielkunst.

We each had to bring an object which we had to destroy and use the result as a starting point for this workshop. My object was a mirror and I ‘played’ with the shards.

We moesten een voorwerp meenemen om te vernielen. Met het resultaat zijn we deze drie dagen aan de slag gegaan. Mijn voorwerp was een spiegel en ik heb met de scherven ‘gespeeld’.

These are just some of the photos that I took, combining the shards and the reflection of a drawing I made, again by using the shards to work with.

Dit zijn maar enkele van de foto’s die ik heb gemaakt, de scherven gecombineerd met de reflectie van een tekening, ook weer gemaakt met de scherven als uitgangspunt.

‘green in the middle’

October 7, 2014

 

Quite often I’m asked why my blog is called ‘greeninthemiddle’. The answer is simple.

This is a one of my first pieces of work. I made it, some four years ago, when trying out the technique of stitching onto water-soluble fabric and painting lutradur (a non-woven used in car-upholstery). It was the first time that I made something which I thought looked ‘arty’ :-) and the titel is ‘Green in the Middle’. So when I made my first website I named it ‘greeninthemiddle’ after this piece and used it as a logo. When I started my blog I gave it the same name.

Vrij vaak krijg ik de vraag waarom mijn blog ‘greeninthemiddle’ heet. Het antwoord is simpel.

Dit is een van mijn eerste werkjes. Ik heb het zo’n vier jaar geleden gemaakt toen ik de techniek van stikken op water-oplosbare vlieseline en het verven van lutradur (een materiaal dat wordt gebruikt in autobekleding) uitprobeerde.  Het was de eerste keer dat ik iets maakte dat ik wel een beetje op kunst vond lijken :-) en de titel is ‘Green in the Middle’. Dus toen ik mijn eerste website maakte noemde ik deze ‘greeninthemiddle’ en gebruikte de afbeelding als logo. Toen ik dit blog begon gaf ik het dezelfde naam.

the result

September 29, 2014

IMGP1610

IMGP1615

IMGP1605

 

This is  what I made with the ‘seeds’  from my previous posts. To make the uncoloured copper shapes less new I sprayed them with some ammonia, which took off some of the sheen.

I’ve attached them all with nylon threads on a frame. As my idea was to make a piece which would be hung from a white ceiling, I used a white frame.

It was a little difficult at first to attach the threads, because of all the little hooks on the ends of the wire the shapes, like in the actual seeds. They kept clinging to each other. But I solved this problem by covering every shape with a plastic bag. Once they were all in place I removed the bags.

I’ve hung the piece above the pond in our garden and I’m quite pleased with it. I was worried that it would tangle up, but because of the little hooks on the wire ends they do cling in some places and the threads remain nice and straight. It has even survived a heavy thunderstorm so far!

Dit is wat ik heb gemaakt met de ‘zaad’ vormen uit mijn vorige berichtjes. Om het ongekleurde koper minder nieuw te laten zijn heb ik er wat ammoniak op gespoten, waardoor het niet meer zo glimmend was.

Ik heb ze allemaal met nylon draadjes opgehangen aan een raster. Omdat ik van plan was iets te maken dat aan een wit plafond zou komen te hangen heb ik een wit raster gebruikt.

Het ophangen van de vormen was eerst een beetje moeilijk omdat er allemaal kleine haakjes aan de uiteinden van de draadjes zitten, zoals dat bij de echte zaadjes ook is, zaten ze steeds aan elkaar vast. Dit probleem heb ik opgelost door een plastic zakje over alle vormen te doen. Toen alles op zijn plaats hing heb ik die weer verwijderd.

Ik heb het werk boven de vijver in de tuin gehangen en vind het best mooi. Ik dacht aanvankelijk dat de draden in de knoop zouden gaan, maar juist door de kleine haakjes aan de koperdraadjes zetten de vormen zich op sommige plaatsen vast. Daardoor blijven de draden mooi recht hangen. Het heeft tot nog toe zelfs een zware onweersbui overleefd!

 

… and more shapes

September 19, 2014

IMGP1536

Last week I saw an interesting documentary on TV about Massimo Vignelli, who was an important Italian designer from the US. I googled to see some more of his work and came across a book he wrote. On the first page I read “Creativity needs the support of knowledge to be able to perform at its best.” I liked this as it’s the exact reason why I want to learn and that I’ve taken several courses, like the current Distant Stitch course.

This book is called The Vignelli Canon and it’s available as a free download. It’s always nice to be given a book for free so I thought I’d share it with you. If you’re interested you can find it here.

Laatst zag ik een interessante documentaire op TV over Massimo Vignelli, die een belangrijk Italiaans designer uit Amerika was. Toen ik ging googelen om wat meer werk van hem te zien kwam ik een boek tegen dat hij heeft geschreven. Op de eerste pagina las ik “Creativity needs the support of knowledge to be able to perform at its best.” Dit sprak me aan omdat dat nu juist de reden is waarom ik cursussen heb gedaan en nu bezig ben met de Distant Stitch cursus.

Het is een interessant boek, het heet The Vignelli Canon en het is gratis te downloaden. Het is altijd fijn om een gratis boek te krijgen. Dit is de link, mocht je interesse hebben.

I made some more of the shapes that I showed in my previous post, half of them are coloured. I don’t know whether I’ll be colouring the rest as well. I’ll probably suspend them on thin threads and could make even more, they’re very quick and fun to make.

This could be one of the assessment pieces that I have to make for the Distant Stitch course.

Ik heb nog wat vormen gemaakt die ik in mijn vorig berichtje liet zien, waarvan de helft is gekleurd. Ik weet nog niet of ik ze allemaal zal kleuren. Ze worden waarschijnlijk aan dunne draadjes opgehangen op een of andere manier. Ik zou er nog meer kunnen maken, het is niet veel werk en leuk om te doen.

Dit zou een van de vier eindwerkstukken voor de Distant Stitch cursus kunnen zijn.

IMGP1528

This is a detail of one of the other assessment pieces that I’m working on, made with straw paper. I’ll show a photo of the entire piece as soon as it’s finished.

Dit is een detail van de andere eindwerkstukken waarmee ik bezig ben, gemaakt met stro papier. Zodra het klaar is zal ik een foto van het hele werk laten zien.

 

 

 

some more metal and stitch

September 17, 2014

 

IMGP1499

 

Working through the Distant Stitch course I keep getting new ideas. The theme for the last module is ‘re-cycle and re-use’. I’ve chosen to work with plant material and narrowed my research down to the use of straw in embroidery and textiles. Throughout history straw has been used for many purposes. And straw was used as the ‘poor man’s gold’ in embroidery e.g. in ecclesiastical textiles.

Besides straw I also collected material from the garden, like grasses and seeds. I love the shapes of these seeds and was inspired to make them from copper wire. They’re wrapped with black yarn. I then patinated them in my ‘magic container’.

Werkend aan de Distant Stitch cursus krijg ik steeds weer nieuwe ideeën. Het onderwerp van de laatste module is re-cycle en hergebruik. Binnen dit thema heb ik gekozen voor het gebruik van plant materiaal en heb me daarin gericht op het gebruik van stro in borduurwerk. Door de eeuwen heen is stro gebruikt voor verschillende doeleinden. Het werd als ‘armelui’s goud’ toegepast in borduurwerk, bijvoorbeeld in kerkelijk textiel.

Behalve stro heb ik ook materiaal uit de tuin verzameld, zoals grassen en zaden. De vorm van deze zaadjes vind ik erg mooi en was geïnspireerd deze in koperdraad om te zetten. De draadjes zijn omwikkeld met zwart garen. Daarna zijn de ‘zaadjes’ gepatineerd in mijn ‘toverbak’.

IMGP1500I like the blue droplets on the wire. I only made five so far, but will be making more as I’d like to see if I can make a nice arrangement with them, like in the first image.

Ik vind de blauwe druppeltjes op de draadjes heel mooi. Ik heb nu vijf stuks gemaakt, maar ga er nog meer maken want ik wil kijken of ik er een mooie compositie mee kan maken, zoals op de eerste foto.
 

tulipomania

September 4, 2014

This is the assessment piece I made for the course Quilten Speciaal, organized by the Dutch Quilters Guild. I’d finished it a while back but I wasn’t supposed to show it until the Guild’s yearly show, where all the assessment pieces of my group are exhibited. But today I can finally show it on my blog.

Dit is mijn eindwerkstuk voor de cursus Quilten Speciaal. Ik had hem al een poosje geleden af, maar kon hem nog niet op mijn blog laten zien, omdat hij eerst, samen met alle andere eindwerkstukken van de Quilten Speciaal groep, op de jaarlijkse tentoonstelling van het Quiltersgilde zou worden getoond. Maar vandaag kan ik hem dan eindelijk hier laten zien.

I made a collage from my antique linnen, which I’d dyed and screenprinted. The subject is the tulip mania of the Dutch Golden Age, which is said to be the first speculative bubble in history. I find it so fascinating how crazy people could become over a tulip!

Ik heb een collage gemaakt van antiek linnen, dat ik had geverfd en bedrukt. Het thema is de tulpengekte van de Gouden Eeuw, die veelal wordt gezien als de eerste speculatiegolf in de geschiedenis. Ik vind het zo fascinerend dat mensen zo gek konden worden over een tulp!

 

I’d made thermofaxscreens from an image of the famous flamed tulip (which turned out to be this colour because of a desease of the bulb) from the 17th century. This tulip was so popular that people would pay amounts as high as the price of an Amsterdam canal house for them.

Ik heb thermofaxramen gemaakt met een afbeelding van de beroemde gevlamde tulp (die uiteindelijk deze kleur bleek te hebben als gevolg van een ziekte van de bol) uit de 17e eeuw. Deze tulp was zo populair dat men er bedragen zo hoog als de prijs van een Amsterdams grachtenpand voor betaalde.

 

I also made screens with text fragments of pricelists and pamphlets of that period.

Ook heb ik zeefdrukramen gemaakt met text fragmenten van prijslijsten en pamfletten uit die periode.

I finished the edges with a copper strip, which I attached with handstitches.

De randen heb ik afgewerkt met een koperen reep, die ik met de hand heb vastgezet.

Since I finished this collage I’ve mostly been making three-dimensional work, but I’m currently working on a wall hanging again as an assessment piece for Distant Stitch. I’ll be showing some of this work soon.

Sinds ik deze collage heb gemaakt ben ik eigenlijk alleen nog maar bezig geweest met driedimensionaal werk, maar op het moment werk ik voor Distant Stitch weer aan een plat werk. Daar laat ik binnenkort wat van zien.

(linked to Off the Wall Friday)

I’ve been working on Module 5 of the Distant Stitch course. Every module starts with research into a certain type of traditional embroidery work. In following chapters different modern techniques are looked into. It’s always fun to see how something traditional is interpreted in contemporary work.

This time I chose to study  the beautiful broderie anglaise.

Ik ben bezig geweest met de Distant Stitch cursus. Elke module begint met het bestuderen van een bepaald traditioneel borduurwerk. In de volgende hoofdstukken worden dan verschillende moderne technieken besproken. Het is altijd grappig te zien hoe iets traditioneels wordt vertaald in modern werk.

Deze keer koos ik broderie anglaise als uitgangspunt.

800px-Boy's_frock_broderie_anglaise

I don’t think anyone would ever guess that the broderie anglaise like in this 19th century piece of clothing is the starting point of the following samples. :-)

Ik denk niet dat iemand ooit zou raden dat het broderie anglaise, zoals te zien in dit 19de eeuwse kledingstuk, het uitgangspunt is voor de volgende proefjes. :-)

This is a sample I made on a piece of wire netting. I cut out some holes and glued circles of rope onto the netting. I then dipped the piece into paper pulp and coloured it with inks.

Dit is een proefje dat ik heb gemaakt op een stuk fijn kippengaas. Ik heb er een paar gaten in geknipt en er cirkels van touw op geplakt. Toen het gaas door papier pulp geschept en daarna gekleurd met ecoline.

The same for this, except I didn’t cut out holes.

Hier hetzelfde, maar dan zonder gaten te maken.

This is a sample made from silkpaper and stitching on vanishing muslin, which I’d coloured with oil pastel.

Dit is een proefje gemaakt met zijdevlies en stiksel op verdwijnstof, dat ik had gekleurd met krijt.

Here I machine stitched onto a piece of vanishing muslin and then applied heat, which dissolves the fabric.

Hier heb ik met de machine gestikt op verdwijnstof, toen met de heat gun verhit, waardoor de stof oplost.

And a sample with copper wire and machine stitching, like the ones I showed in a previous post.

En nog een proefje met koperdraad en machinestikstel, zoals ik er al in een eerder bericht liet zien.

This is a piece of handmade paper. I experimented with tyvek. I stretched a piece in an embroidery hoop,  added some stitching and melted holes in the tyvek with the heat gun. Then used the hoop to scoop up paper pulp and let it dry on my work-top which is stained with dyes. This caused the paper to pick up some colours, which I quite like. I melted away the rest of the tyvek on the back, so all that remained was a sheet of handmade paper.

Dit is een velletje handgeschept paper. Ik experimenteerde met tyvek. Deed een stukje in een borduurring, wat borduurstken erop en er gaten in gesmolten met de heat gun. Toen de borduurring gebruikt om papier pulp te scheppen. Ik heb het laten drogen op mijn werkblad waar verfvlekken op zitten. Deze verf is in het papier getrokken en ik vind het effect wel mooi. Ik heb de rest van de tyvek op de achterkant weggesmolten en wat er overbleef was een velletje papier.

IMGP1158

Here you can see the tyvek on the back of another piece I did.

Hier kun je de tyvek zien op de achterkant van een ander proefje.

I like the organic holes I can achieve buy using tyvek as a base for the paper pulp. It’s fun to play and experiment and discover things like this.

Ik vind de organische vorm van de gaten mooi die ik kreeg door het gebruik van tyvek om het papier te scheppen. Het is echt leuk om zomaar een beetje te spelen en te experimenteren en dingen te ontdekken.

 

For Postmark’d Art, the fiber card trading group, I picked the theme ‘symbols’. I made these cards with handmade papers and they feature my own version of an Adinkra symbol for ‘creativity’. I’ve used this symbol before for the course Quilten Speciaal,  as you can see here.

I painted the cards with encaustic medium, which made the colours deeper and warmer. There’s not much fiber in my fiber cards this time, I stitched the edges on the machine and the paper contains some fibers that I mixed in with the paper pulp, but that’s all.

Voor de textielkaarten ruilgroep Postmark’d Art heb ik deze keer het thema ‘symbolen’ gekozen. Ik heb kaarten gemaakt met mijn handgemaakte papier en het figuurtje is mijn versie van een Adinkra symbool voor ‘creativiteit’. Dit symbool heb ik al eerder gebruikt voor de cursus Quilten Speciaal, dat kun je hier zien. 

De kaarten zijn ingesmeerd met encaustic medium, waardoor de kleuren dieper en warmer zijn geworden. Mijn textielkaarten bevatten weinig textiel deze keer. De randjes zijn met de machine gestikt en in het papier zitten wat  draadjes die ik door de papierpulp had geroerd, maar dat is alles.

new website

July 27, 2014

logo

Some nasty person hacked my website ‘green in the middle’.  I had to delete it and start all over from scratch. I could have just left it, as this blog would be enough to maintain and I could have added some static pages to it, but as I’d paid the provider for a whole year in advance, I thought I’d better make use of it.

Making a new website was quite a job and I’ll be working on it a little longer until I’m happy with it.

On my old website I showed most of my work, but on my new website only my most recent work is featured and I’ve added a small selection of my older work. It would be too much work to upload it all.

I have no idea why people hack websites and what the consequences are. Having been hacked does make me feel less safe on the internet.

My new domain name is metaheemskerk.com.

Een of ander akelig iemand heeft mijn website ‘green in the middle’ gehacked. Ik moest hem wissen en helemaal opnieuw beginnen. Eigenlijk zou alleen dit blog bijhouden wel voldoende zijn, ik zou er een paar statische pagina’s aan toe kunnen voegen, maar omdat ik de provider een heel jaar vooruit heb betaald, vond ik dat ik toch wel gebruik van mijn webruimte moest maken.

Het was veel werk en ik ben er nog steeds mee bezig. Het zal nog wel even duren voor ik er tevreden over ben.

Op mijn oude website liet ik het meeste van mijn werk zien, maar op mijn nieuwe website staat alleen mijn meest recente werk en een kleine selectie van mijn oude werk. Het is veel te veel werk om alles weer opnieuw te uploaden.

Ik heb geen idee waarom mensen websites hacken en wat de consequenties ervan zijn. Ik voel me sinds mijn site gehacked is wel minder veilig op het internet.

Mijn nieuwe domeinnaam is metaheemskerk.com

 

  

 I’ve been working with metal over the past weeks, but still incorporating needle and thread somehow. These little ‘baskets’ were made with copper wire and machinestitching on water-soluble fabric.

De laatste tijd heb ik met metaal gewerkt, maar gebruik er wel altijd naald en draad bij. Deze ‘mandjes’ zijn gemaakt met koperdraad en machinestiksel op wateroplosbare vlieseline.

I’d like to combine the hard metal with the soft feel of textiles. These are some samples I made. I cut double circles from a piece of coloured copper and made semi-circles of buttonhole stitch loops with some of my handdyed threads on either side of the metal shapes. I like how the metal can be bend into any shape, I turned these samples into clam shapes.

Ik wil graag het harde metaal combineren met het zachte van textiel. Dit zijn een paar proefjes die ik heb gemaakt. Uit een stuk gekleurd koper heb ik dubbele cirkels geknipt en op beide zijden hiervan een cirkelvormig randje lussen gemaakt met handgeverfd garen en de festonsteek. Het is handig dat het metaal in alle vormen kan worden gebogen, van deze proefjes heb ik schelpvormen gemaakt.

 

IMGP0763

 

Still experimenting in altering the shiny surface of the copper I made this piece, trying to achieve the texture of crunched paper.

Nog steeds experimenterend met het veranderen van het glimmende koper oppervlak heb ik geprobeerd om de textuur van gekreukeld papier na te maken met dit stuk koper.

 

some more shapes

July 11, 2014

 

These are some more metal objects I made. They’re very simple, just two circles stitched together, but leaving part of it open and bending the material makes the shape much more interesting.

Dit zijn nog een aantal metalen voorwerpen die ik heb gemaakt. Ze zijn vrij simpel, gewoon twee cirkels tegen elkaar gestikt, maar door het gedeeltelijk openlaten en het materiaal te buigen zijn het veel interessantere vormen geworden.

IMGP0676

On these three objects I tried out a different way of making a patina and the colours are slightly different. I attached the objects to a rod and I could stick them in the ground in the garden.

I finished all the metal objects I made with different products, so it’ll be interesting to see what happens with them over time.

Op deze drie voorwerpen heb ik een andere manier uitgeprobeerd om een patina te maken en de kleuren zijn dan ook iets anders. Ik heb de vormen op een ijzeren staaf vastgemaakt en kon ze zo in de grond in de tuin zetten.

Ik heb de metalen voorwerpen met verschillende producten behandeld, dus het is interessant om te zien wat er na verloop van tijd gebeurt.

experiments

July 8, 2014

These are some samples I’ve made with copper. I like experimenting so trying to achieve different patina’s on copper and other metal is a new challenge. It’s not easy to control the patination process, I like the serendipity of it. You never get the same result twice.

But I’ve tried to get some control over the outcome. I’ve used some of the same methods for achieving patterns as I apply for colouring fabric: torn strips of masking tape, paper shapes, cold wax, wrapping foil, olive oil and petroleum jelly (not for fabric).

Dit zijn een aantal proefjes die ik heb gedaan met koper. Experimenteren vind ik leuk en het is een nieuwe uitdaging om verschillende patina’s op koper en ander metaal te maken. Het patineerproces is niet zo goed te beïnvloeden en dat vind ik juist wel leuk. Je krijgt nooit twee keer eenzelfde resultaat.

Maar ik heb toch geprobeerd wat controle over de uitkomst te hebben. Ik heb een paar van dezelfde resist manieren om patronen te krijgen gebruikt als die ik ook voor het kleuren van stof toepas: gescheurde reepjes schilderstape, papieren vormen, koude was, keukenfolie, olijfolie en vaseline (niet voor stof).

 

 

 

Besides copper foil I’m also working with copper wire. I ordered some online and it turned out to be fairly thin. But this means it’s easier to work with. And what I like is that it looks like regular sewing thread.

This is an experiment I did with the fine copper wire on water-soluble fabric. Because of the wire it can be shaped into different forms.

As I’m ‘addicted’ to the patination process it had to go into the ‘magical container’ and the copper turned blue. I’ll be trying other methods of colouring the copper to see if I can achieve different effects.

Naast koperfolie werk ik ook met koperdraad. Ik had dit draad online besteld en het bleek wat fijner te zijn dan ik dacht. Maar dit betekent dat het wel makkelijker te verwerken is. En wat ik mooi vind is dat het op gewoon garen lijkt.

Dit is een proefje dat ik heb gemaakt met het fijne koperdraad op wateroplosbare vlieseline. Door het draad kan ik het op allerlei manieren vormen.

Aangezien ik ‘verslaafd’ ben aan het patineren, ging dit ook in de ‘toverbak’ en het koper werd blauw. Ik wil nu meer manieren gaan proberen om koper te kleuren om zien of ik andere effecten kan krijgen.

I’ve done some more work for Distant Stitch, still working with tulip shapes. For every module I have to study the work of several textile artists. This time I chose to look at the beautiful work of Marian Bijlenga. She attaches her work with pins to the wall.

Inspired by this I cut some tulips from a piece of patinated brass and attached them to a piece of foamcore board with a pin at the top and one at the bottom. I like the 3D effect of the shapes, as the leaves, being unattached, curl round and the shapes move a little. And I like the shadow effect, something else I can experiment with.

As I didn’t like the smooth surface of the foamcore board I covered it with a piece of scrim.

Ik heb weer meer werk voor Distant Stitch gedaan en ben nog bezig met de tulpvorm. Voor elke module moet ik het werk van een aantal textielkunstenaars bestuderen. Deze keer had ik o.a. het prachtige werk van Marian Bijlenga gekozen. Zij bevestigt haar werk met spelden aan de muur.

Hierdoor geinspireerd heb ik een aantal tulpvormen uit een stuk gepatineerde messing geknipt en deze op een stuk foamcore plaat vastgezet met een kopspeld aan de onder- en bovenkant. Ik vind het 3D effect leuk dat zo ontstaat, de blaadjes van de tulp zijn niet vastgezet en die krullen mooi om en bewegen een beetje. En ook vind ik het schaduweffect mooi, daar kan ik ook weer wat meer gaan experimenteren.

Omdat ik het gladde foamcore plaat niet zo mooi vond heb ik het bedekt met een stuk scrim.

 

I also made some shapes on water-soluble fabric. I pinned these to the foamcore board, but this time I covered the scrim with gesso as I wanted the background to have more texture.

Ik heb ook een aantal vormen gemaakt op water-oplosbare vlieseline. Deze heb ik ook op foamcore plaat geprikt, maar eerst heb ik de scrim bedekt met een laag gesso, omdat ik meer textuur in de achtergrond wilde.

I played with the photos in Photoshop to see what it would look like if I made lots of shapes.

Met de foto’s heb ik in Photoshop wat zitten spelen om te zien hoe het zou zijn als ik veel tulpen zou maken.

butterfly series

July 1, 2014

When I spotted this beautiful butterfly sitting on one of my blue copper objects in the garden I just had to capture it. I’m not a good photographer, I only take snapshots, so it’s not a very good photo. But I love the colours and this picture called for a colour palette in Photoshop. I made three different compositions. Feel free to use these three colour palettes if you feel inspired. The only condition is that I’d like to see what you make with them! :-)

Toen ik deze mooie vlinder zag zitten op één van mijn blauwe koperen werkjes in de tuin, moest ik er gewoon een foto van maken. Ik ben geen goede fotograaf, ik neem eigenlijk gewoon maar kiekjes, dus het is niet een heel goede foto. Maar ik vind de kleuren zo mooi en dit plaatje vroeg er gewoon om er een kleurenpalet van te maken in Photoshop. Ik heb drie verschillende composities gemaakt. Gebruik deze drie kleurenpaletten gerust als ze je inspireren. De enige voorwaarde is dat ik graag wil zien wat je ermee gemaakt hebt! :-)

metal and stitch

June 30, 2014

This is a little object I made. For the Distant Stitch course I had to make some stitch samples with a.o. buttonhole stitch. But often when I start a sample I turn it into a finished piece. This time the sample turned into a little hanging ornament. I hung it in my garden and made two more. If I made one a little bigger it could be a bird’s feeding dish.

Dit is een klein werkje dat ik heb gemaakt. Voor de Distant Stitch cursus moet ik een aantal proefjes maken met o.a. de knoopsgatsteek. Maar vaak als ik een proefje begin wordt het toch een ‘af’ werkje. Dit keer werd het proefje dit kleine hangertje. Ik heb het in de tuin opgehangen en er nog twee gemaakt. Als ik een iets groter zou maken, kon het een voerschaaltje voor de vogels zijn.

pasta machine prints

June 24, 2014

Quite often I buy a book on a certain technique and after reading it, it’ll be a while before I actually try the technique for myself.

One of my books is by Val Holmes ‘Collage, Print and Stitch’ in which she explains several ways of making prints. One of them is using a pasta machine.

Working with metal tulip shapes for Distant Stitch I was inspired to make a printing plate on a piece of brass. This metal is thin, rigid but supple, so perfect for rolling through a pasta machine.

I cut one of my tulip shapes from a piece of brass and machine stitched holes in it for texture. I attached this shape to a background of the same thin brass.

Using gouache paint I ‘inked’ the plate and with a piece of paper on top I rolled it through the pasta machine. It worked very well. As the metal shape is very thin, I couldn’t very well use it as a stamp, but because of the pressure of the pasta machine it made a lovely print.

These are the first attempts, but I’m definitely going to explore this further, making prints on paper and fabric, to which stitch can be added.

Regelmatig koop ik een boek over een bepaalde techniek dat ik wel lees, maar het duurt altijd even voor ik de techniek ook zelf ga proberen.

Eén van mijn boeken is ‘Collage, Print and Stitch’ door Val Holmes, waarin ze verschillende manieren uitlegt om afdrukken te maken. Een van deze manieren is met een pasta machine.

Voor Distant Stitch ben ik o.a. met metalen tulpvormen bezig en daardoor kreeg ik het idee om een printplaatje te maken van messing. Dit metaal is dun, stevig maar soepel, dus perfect om door een pasta machine te draaien.

Ik heb één van mijn tulpvormen uit messing geknipt en er met de machine wat gaatjes in gestikt. Deze tulp heb ik weer op een achtergrondplaatje messing vastgezet.

Met gouacheverf heb ik het printplaatje ‘geinkt’ en samen met een velletje papier heb ik het door de pasta machine gedraaid. Het ging heel goed. Omdat de metalen tulp zo dun is zou ik hem niet als stempel kunnen gebruiken, maar door de druk van de machine kreeg ik een mooie afdruk.

Dit zijn mijn eerste pogingen, maar ik zal zeker nog verder mee gaan met afdrukken of papier en textiel, waaraan ik dan ook stiksel kan toevoegen.